en-USro-RO

Inregistrare | Login
21 martie 2018

Calendarul zilei

Miercuri, 21 martie 2018

Sfintii zilei
Sf. Nicolae de Flüe, pustnic
Liturghierul Roman
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Patimile Domnului I
violet, I
Lectionar
Dan 3,14-20.91-92.95: Dumnezeu l-a trimis pe îngerul sãu și i-a eliberat pe slujitorii sãi.
Ps Dan 3,52-56: Vrednic de laudã ești, Doamne, și preamãrit în veci.
In 8,31-42: Dacã Fiul vã va elibera, veți fi într-adevãr liberi.
Meditatia zilei
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post

 

Sfintii zilei

Ss. Bernard, abate, înv.; Samuel, profet

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XX-A DE PESTE AN 


Ant. la intrare 
Dumnezeule, scutul nostru, 
priveşte şi vezi faţa Unsului tău. 
Căci mai bună este o zi în curţile tale,
decât o mie în altă parte.                                                                   Ps 83,10-11
 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, care le-ai pregătit 
daruri nevăzute celor care te iubesc,
revarsă în inimile noastre căldura dragostei tale, 
pentru ca, iubindu-te în toate şi mai presus de toate, 
să dobândim făgăduinţele tale, care întrec orice dorinţă. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Primeşte, Doamne, darurile noastre, 
prin care se săvârşeşte un schimb minunat, 
pentru ca, oferindu-ţi ceea ce tu ne-ai dăruit, 
să ne învrednicim a te primi pe tine însuţi. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 

Ant. la Împărtăşanie
 
La Domnul este îndurare şi belşug de mântuire.                                  Ps 129,7 

sau:

Eu sunt pâinea vie, care s-a coborât din cer, spune Domnul. 
Dacă mănâncă cineva din această pâine, va trăi în veci.                    In 6,51-52 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

P
rin aceste taine care ne-au făcut părtaşi de viaţa lui Cristos, 
te rugăm cu umilinţă, Doamne, ca, în bunătatea ta, 
să ne faci pe pământ tot mai asemănători cu chipul tău, 
ca să ne învrednicim de unirea deplină cu el în ceruri. 
El, care vieţuieşte si domneşte în vecii vecilor.

Lectionar

 Colectă pentru seminariile diecezane.
În concepţia Noului Testament omenirea se împărţea în două părţi: pe de o parte Israel, poporul lui Dumnezeu, căruia îi aparţinea alegerea, alianţa, promisiunile divine; pe de altă parte celelalte naţiuni. Această distincţie era nu numai rasială şi politică, ci mai ales religioasă: din “celelalte naţiuni” făceau parte cei care nu-l cunosc pe Iahve (păgânii) şi cei care nu făceau parte din poporul ales (străinii). Dialectica dintre Israel şi celelalte naţiuni este prezentă în toată desfăşurarea istoriei mântuirii şi are o mişcare care pendulează constant între un particularism exclusivist şi universalism. În mod excepţional cele trei lecturi converg spre aceeaşi temă, adică apelul adresat de Dumnezeu oamenilor care nu aparţin de poporul ales. Prin profetul său, Dumnezeu declară: “Casa mea se va numi casă de rugăciune pentru toate popoarele, voind să spună că toţi oamenii sunt chemaţi la credinţă. Acest lucru se realizează în Evanghelie unde îl vedem pe Isus lăudând credinţa unei femei străine de neamul său şi vindecându-i fiica. “Din cauza nesupunerii fiilor lui Israel, spune sfântul Paul, păgânii s-au făcut părtaşi de mila lui Dumnezeu”. Cu toate acestea Dumnezeu, în mod misterios, rezervă un loc deosebit în planul său de mântuire pentru poporul lui. Rugăciunea însă are un rol hotărâtor
.

LECTURA I
Pe fiii străinilor
îi voi face să vină la muntele meu cel sfânt.
Citire din cartea profetului Isaia 56,1.6-7

1 Aşa vorbeşte Domnul:
„Păziţi judecata şi faceţi dreptatea,
căci mântuirea mea este aproape să vină
şi dreptatea mea, să se dezvăluie!
6 Iar pe fiii străinilor
care se alipesc de Domnul ca să-i slujească,
să iubească numele Domnului
şi să devină slujitorii lui,
tuturor celor care păzesc sabatul
ca să nu fie profanat şi care ţin cu tărie alianţa mea,
7 îi voi face să vină la muntele meu cel sfânt,
îi voi face să se bucure în casa mea de rugăciune.
Arderile lor de tot şi jertfele lor vor fi plăcute pe altarul meu,
întrucât casa mea se va numi casă de rugăciune
pentru toate popoarele”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 66(67),2-3.5.6 şi 8 (R.: 4)

R
.: Să te laude popoarele, Dumnezeule,
să te laude toate popoarele!

2 Dumnezeu să aibă milă de noi şi să ne binecuvânteze;
să-şi îndrepte spre noi faţa senină,
3 ca să fie cunoscută pe pământ calea ta,
şi mântuirea ta, la toate popoarele! R.

5 Să se veselească şi să strige de bucurie neamurile,
pentru că judeci popoarele cu dreptate
şi călăuzeşti neamurile pe faţa pământului! R.

6 Să te laude popoarele, Dumnezeule,
toate popoarele să te laude!
8 Să ne binecuvânteze Dumnezeu
şi să se teamă de el toate marginile pământului! R.

LECTURA A II-A
Darurile şi chemarea lui Dumnezeu
sunt irevocabile.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul
către Romani 11,13-15.29-32

13 Fraţilor,
vouă, neamurilor – vă spun –,
întrucât eu sunt Apostolul Neamurilor,
îmi laud slujirea,
14 că poate voi trezi gelozia celor din neamul meu
şi voi duce la mântuire pe unii dintre ei.
15 Căci dacă îndepărtarea lor a dus la împăcarea lumii,
ce va fi reprimirea lor, dacă nu o înviere din morţi?
29 Căci darurile şi chemarea lui Dumnezeu sunt irevocabile,
30 deoarece, aşa cum voi odinioară nu aţi ascultat de Dumnezeu,
iar acum, în urma neascultării lor, aţi aflat îndurare,
31 la fel şi ei nu au ascultat acum,
ca, prin îndurarea faţă de voi,
să afle şi ei îndurare acum.
32 Căci Dumnezeu i-a închis pe toţi în neascultare,
ca să se îndure de toţi.
Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE cf. Mt 4,23
(Aleluia) Isus predica evanghelia împărăţiei
şi vindeca orice suferinţă în popor. (Aleluia)

EVANGHELIA
Femeie, mare este credinţa ta!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 15,21-28

21 În acel timp,
ieşind de acolo,
Isus s-a retras în părţile Tirului şi Sidonului
22 şi, iată, o femeie canaaneană a ieşit din ţinuturile acelea
şi a strigat: „Îndură-te de mine, Doamne, Fiul lui David!
Fiica mea este chinuită cumplit de diavol!”
23 Dar el nu i-a răspuns niciun cuvânt.
Apropiindu-se, discipolii lui îl rugau:
„Trimite-o, pentru că strigă în urma noastră!”
24 El, răspunzând, a zis:
„Nu am fost trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel”.
25 Dar ea a venit, s-a prosternat înaintea lui
şi a spus: „Doamne, ajută-mă!”
26 El a răspuns:
„Nu este bine să iei pâinea copiilor şi s-o arunci la căţei”.
27 Dar ea i-a spus:
„Da, Doamne, dar şi căţeii mănâncă firimiturile
care cad de pe masa stăpânilor lor!”
28 Atunci Isus, răspunzând, i-a spus:
„O, femeie, mare este credinţa ta!
Să fie cum vrei tu!”
Şi, din acel ceas, fiica ei a fost vindecată.
Cuvântul Domnului