en-USro-RO

Inregistrare | Login
21 ianuarie 2018

Calendarul zilei

Duminică, 21 ianuarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Agneza, fc. m.
Liturghierul Roman
† DUMINICA a 3-a de peste an
Liturghie proprie, Gloria, Credo, prefaţã duminicalã
verde, III
Lectionar
Iona 3,1-5.10: Ninivitenii au pãrãsit calea lor cea rea.
Ps 24: Învaţã-mã, Doamne, cãrãrile tale!  
1Cor 7,29-31: Figura acestei lumi trece.
Mc 1,14-20: Convertiţi-vã şi credeţi în evanghelie!

 

Sfintii zilei

Preasf. Nume al Mariei *

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XXIII-A DE PESTE AN 


Ant. la intrare 
Tu eşti drept, Doamne, 
şi nepărtinitoare este judecata ta; 
poartă-te cu slujitorul tău după bunătatea ta.                           Cf. Ps 118,137.124 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, care l-ai trimis pe Fiul tău 
pentru a ne răscumpăra şi a ne face copiii tăi adoptivi, 
te rugăm, priveşte cu bunătate la fiii iubirii tale
şi dăruieşte-le tuturor celor care cred în Cristos 
libertatea adevărată şi moştenirea veşnică. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos.  

ASUPRA DARURILOR
Dumnezeule, izvorul adevăratei evlavii şi al păcii, dă-ne, 
te rugăm, harul să aducem prin această jertfă cinstea cuvenită
maiestăţii tale şi, prin participarea la sfintele taine,
să fim tot mai uniţi în credinţă şi iubire. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 

Ant. la Împărtăşanie
 
Cum doreşte cerbul izvoarele de apă, 
aşa te doreşte sufletul meu pe tine, Dumnezeule. 
Sufletul meu e însetat de Dumnezeul cel viu.                                       Cf.Ps 41,2-3 

sau:

Eu sunt lumina lumii, spune Domnul. 
Cine mă urmează nu umblă în întuneric, ci va avea lumina vieţii.         In 8,12 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
T
e rugăm, Doamne, dă-le credincioşilor tăi, 
pe care îi hrăneşti şi îi întăreşti cu pâinea cuvântului tău 
şi a tainelor cereşti, harul, ca, folosindu-se 
de aceste daruri minunate ale Fiului tău preaiubit, 
să se învrednicească a fi părtaşi pururi de viaţa lui. 
El, care vieţuieşte si domneşte în vecii vecilor.

Lectionar

 Până acum, Evanghelia după Luca a arătat modul în care Dumnezeu descoperă ceva nou în Isus. Începând din acest moment ne va arăta în ce constă această noutate. Pentru că şefii poporului au luat poziţie împotriva lui Isus, el va avea nevoie cât mai curând de noi “responsabili”. Astfel îi alege pe cei 12 apostoli. Apostol înseamnă “trimis”.

LECTURA I
Dumnezeu v-a readus la viaţă împreună cu el,
iertându-vă toate nelegiuirile.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul
către Coloseni 2,6-15

6 Fraţilor,
aşadar, după cum l-aţi primit pe Cristos Isus,
Domnul,
tot aşa să umblaţi în el,
7 înrădăcinaţi şi zidiţi în el,
întăriţi în credinţă, aşa cum aţi fost învăţaţi,
prisosind în mulţumire.
8 Vedeţi să nu vă subjuge cineva
prin filozofie şi speculaţii fără sens după tradiţia oamenilor,
după învăţăturile de la început ale lumii,
şi nu după Cristos!
9 În el locuieşte toată plinătatea dumnezeirii trupeşte,
10 iar voi sunteţi împliniţi în el,
care este capul oricărui principat şi al oricărei puteri.
11 Tot în el aţi fost circumcişi,
dar nu cu o circumcizie făcută de mână omenească,
ci prin dezbrăcarea de trupul de carne,
prin circumcizia lui Cristos.
12 Înmormântaţi fiind împreună cu el prin Botez,
aţi şi fost înviaţi, prin credinţă, împreună cu el,
prin credinţa în puterea lui Dumnezeu,
cel care l-a înviat pe el din morţi.
13 Pe voi, care eraţi morţi
pentru greşelile şi necircumcizia trupului vostru,
v-a readus la viaţă împreună cu el,
iertându-vă toate nelegiuirile.
14 El a şters documentul cu poruncile care erau împotriva voastră
şi l-a anulat pironindu-l pe cruce.
15 A despuiat principatele şi puterile
şi le-a denunţat în public,
după ce a triumfat asupra lor, prin el însuşi.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 144(145),1-2.8-9.10-11 (R.: cf. 9)

R
.: Domnul îşi arată dragostea
faţă de orice făptură.

1 O, Dumnezeule, regele meu, vreau să te preamăresc
şi să binecuvântez numele tău în veac şi pentru totdeauna!
2 Te voi binecuvânta în toate zilele
şi voi lăuda numele tău în veac şi pentru totdeauna. R.

8 Domnul este îndurător şi plin de dragoste,
el este îndelung răbdător şi plin de îndurare;
9 Domnul este bun faţă de toţi,
el îşi arată dragostea faţă de orice făptură. R.

10 Să te laude pe tine, Doamne, toate lucrările tale
şi credincioşii tăi să te binecuvânteze;
11 să facă cunoscută gloria domniei tale
şi să-ţi vorbească despre puterea ta! R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE cf. In 15,16
(Aleluia) Eu v-am ales pe voi,
ca să mergeţi şi să aduceţi rod,
iar rodul vostru să rămână, spune Domnul. (Aleluia)

EVANGHELIA
Isus a petrecut noaptea în rugăciune.
Apoi a ales doisprezece dintre ei, pe care i-a numit apostoli.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 6,12-19

12 În zilele acelea,
Isus s-a dus pe munte, să se roage,
şi a petrecut noaptea în rugăciune către Dumnezeu.
13 Când s-a făcut ziuă,
i-a chemat pe discipolii săi la sine
şi a ales doisprezece dintre ei pe care i-a numit apostoli:
14 pe Simon, pe care l-a numit Petru, şi pe Andrei, fratele lui,
pe Iacob şi Ioan, pe Filip şi Bartolomeu,
15 pe Matei şi Toma, pe Iacob, fiul lui Alfeu,
şi pe Simon numit Zelotul,
16 pe Iuda, fiul lui Iacob,
şi pe Iuda Iscariot, care a devenit trădător.
17 Coborând împreună cu ei, s-a oprit pe câmpie.
O mare mulţime de discipoli ai săi
şi mult popor din toată Iudeea, din Ierusalim
şi din zona de pe coastă a Tirului şi a Sidonului
18 au venit ca să-l asculte şi să fie vindecaţi de bolile lor.
Cei chinuiţi de duhuri necurate erau vindecaţi
19 şi toată mulţimea căuta să-l atingă,
pentru că ieşea din el o putere care-i vindeca pe toţi.
Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Col 2,6-15; Ps 144; Lc 6,12-19

În lectura de astăzi, o expresie a sfântului Paul ne reţine imediat atenţia. Apostolul le cere creştinilor să fie înrădăcinaţi şi neclintiţi în credinţă şi să aducă „necontenit mulţumiri lui Dumnezeu”. Această expresie, „a aduce necontenit”, o ştim, este caracteristică temperamentului generos al lui Paul; el vorbea despre o bucurie îmbelşugată, despre o iubire şi o credinţă îmbelşugatăY Şi aici îi invită pe coloseni să nu înceteze în acţiunea lor de aducere de mulţumire. În greacă avem cuvântul „euharistia”, care înseamnă aducere de mulţumire. De ce este necesar să nu încetăm a aduce mulţumire într-o iubire recunoscătoare? Explică aceasta mai apoi: pentru că am fost umpluţi de har.

„În Cristos B spune B am fost înmormântaţi şi am înviat”. Misterul pascal al lui Cristos nu este un eveniment individual; Cristos ne-a luat cu sine, în sensul că misterul său ne priveşte şi pe noi: „Împreună cu el aţi fost înmormântaţi în Botez, împreună cu el aţi şi înviatY Voi eraţi morţi din cauza păcatelor voastreY Însă Dumnezeu v-a dat viaţă împreună cu Cristos”. Am primit har din belşug şi trebuie să ne amintim mereu de acest lucru, pentru bucuria noastră şi pentru a avea cu Dumnezeu acea relaţie de iubire recunoscătoare care este absolut fundamentală în viaţa spirituală.

Exegeţii au observat că sfântul Paul vorbeşte tocmai despre iubirea faţă de aproapele, invită la iubirea generoasă a aproapelui şi nu invită aproape niciodată la iubirea faţă de Dumnezeu: vorbeşte foarte rar despre iubirea faţă de Dumnezeu. Se spune uneori că Paul vede relaţia cu Dumnezeu prin prisma credinţei, iar relaţia cu aproapele, prin prisma iubirii. Această afirmaţie, însă, este inexactă. Paul vede relaţia cu Dumnezeu ca o relaţie de iubire recunoscătoare; el nu foloseşte cuvântul „agape” B iubire B deoarece acest termen exprimă iubirea generoasă, şi nu iubirea recunoscătoare. El îi invită, deci, pe creştini să-şi trăiască viaţa într-o atitudine de recunoştinţă faţă de Dumnezeu. El însuşi, şi am observat deja aceasta, începe de obicei scrisorile sale cu o expresie de recunoştinţă faţă de Dumnezeu: „Îi mulţumesc întotdeauna lui Dumnezeu pentru voiY„; alteori foloseşte o expresie diferită, dar care are aceeaşi semnificaţie: o expresie de binecuvântare a lui Dumnezeu: „Binecuvântat să fie DumnezeuY„, expresie folosită de evrei pentru a exprima recunoştinţa.

Trebuie să luăm în serios această invitaţie a apostolului de a aduce „necontenit mulţumiri lui Dumnezeu”. Adeseori rămânem într-o atmosferă mai mult sau mai puţin negativă de lamentări, de tânguire, tocmai pentru că suntem plini de defecte şi viaţa noastră spirituală nu este perfectă cum ar trebui, deci avem întotdeauna motive de insatisfacţie. Însă dacă trăim în credinţă, trebuie să punem pe locul doi această insatisfacţie şi pe primul loc să punem recunoştinţa faţă de Domnul pentru atâtea daruri pe care le-am primit, pentru atâtea daruri pe care le primim în continuare. Trăind în recunoştinţă, vom creşte în iubire într-un mod mult mai eficace decât ne-ar permite sărmanele noastre eforturi.

Trebuie să manifestăm multă atenţie la ceea ce auzim la fiecare sfântă Liturghie. Rugăciunea de la sfânta Liturghie este o rugăciune euharistică, adică o rugăciune de mulţumire, aşa cum prefaţa evidenţiază atât de bine acest lucru: „Cu adevărat vrednic şi drept este să-ţi aducem mulţumiri pururea şi în tot locul”. Să luăm în serios această afirmaţie solemnă a Bisericii. Mă tem că frecvenţa cu care o ascultăm ne face să o trecem cu vederea: nu suntem cu adevărat convinşi că aducerea de mulţumire lui Dumnezeu este izvorul mântuirii, nu ne deschidem suficient inima într-o atitudine de iubire recunoscătoare, lucru atât de benefic şi, pe de altă parte, lucru pe care suntem atât de datori să-l facem. Dar tocmai datoria aceasta ne umple de bucurie, ba chiar devine izvor al nesecatelor bucurii.

De aceea, sfântul Paul le spunea tesalonicenilor abia convertiţi: „Bucuraţi-vă mereu, rugaţi-vă fără încetare, aduceţi mulţumiri în orice împrejurare”. Aceasta este atmosfera vieţii creştine: o atmosferă de bucurie, datorată rugăciunii şi recunoştinţei.