en-USro-RO

Inregistrare | Login
21 februarie 2018

Calendarul zilei

Miercuri, 21 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Petru Damian, ep. înv. *
Liturghierul Roman
Miercuri din sãptãmâna 1 din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Postul Mare (I, II, III sau IV)
violet, I, R.
Lectionar
Iona 3,1-10: Ninivitenii au pãrãsit calea lor cea rea.
Ps 50: Inima cãitã și smeritã, Dumnezeule, n-o disprețui!
Lc 11,29-32: Acestei generații nu i se va da alt semn, decât semnul lui Iona.
Meditatia zilei
Miercuri din sãptãmâna 1 din Post


 

 

Sfintii zilei

Ss. Tereza a Pruncului Isus, fc. înv.; Roman Melodul, diacon

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XXVI-A DE PESTE AN 


Ant. la intrare 
Toate câte ni le-ai făcut, Doamne, 
întru judecată adevărată le-ai făcut, 
căci am păcătuit împotriva ta 
şi de poruncile tale nu am ascultat; 
însă, tu dă-i slavă numelui tău 
şi fă cu noi după mulţimea îndurărilor tale!                     Dan 3,31.29.30.43.42 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, care îţi dezvălui atotputernicia 
mai ales prin milă şi iertare, te rugăm, 
revarsă necontenit harul tău asupra noastră, 
pentru ca, grăbindu-ne în întâmpinarea făgăduinţelor tale, 
să ne facă părtaşi de bunurile cereşti.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Dumnezeule îndurător, 
ca această jertfă a noastră să-ţi fie bineplăcută 
şi, prin ea, să ni se deschidă 
izvorul a toată binecuvântarea. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 

Ant. la Împărtăşanie
 
Adu-ţi aminte, Doamne, 
de cuvântul dat slujitorului tău, 
prin care m-ai făcut să sper. 
Aceasta e mângâierea mea în necazuri.                                  Cf. Ps118,49-50 

sau:
Prin aceasta am cunoscut iubirea lui Dumnezeu: 
el şi-a dat viaţa pentru noi; 
de aceea, şi noi trebuie să ne dăm viaţa pentru fraţi.                        1In 3,16 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Te rugăm, Doamne, ca taina cerească să ne fie 
spre reînnoirea trupurilor şi a sufletelor, pentru ca noi,
care vestim moartea lui Cristos luând parte la pătimirile lui, 
să ajungem împreună-moştenitori cu el în glorie. 
El, care vieţuieşte si domneşte în vecii vecilor.

Lectionar

 Pe parcursul acestei luni se va recita, împreună cu credincioşii, Rozariul marian şi vor fi puse în lumină natura şi momentul acestuia. Se acordă indulgenţă plenară celor care recită o treime din Rozariu în biserică, în familie sau în comunitatea religioasă unde se recită cu pietate în comun (Enchiridion indulgentiarum, concessio 48).
După învăţătura profetului Ezechiel, viaţa omului este condiţionată de unirea sa cu Domnul, astfel încât îndepărtarea sa îi aduce moartea, iar întoarcerea viaţa. Această unire trebuie să fie nu numai afectivă, ci şi efectivă, aşa cum ne arată Mântuitorul în parabola celor doi fii trimişi să muncească în via tatălui lor. Mijlocul de a restabili legătura cu Dumnezeu este convertirea; aşa cum încrederea în vrednicia proprie este semnul înstrăinării de Dumnezeu. Sfântul Paul aşază la temelia trăirii creştine exemplul de umilinţă pe care ni l-a dat Cristos; numai atunci ne-am însuşit simţămintele sale când suntem gata să mergem şi la moarte pentru a asculta de legea Domnului.

LECTURA I
Dacă cel rău se întoarce de la fărădelegea sa,
îşi va salva viaţa.
Citire din cartea profetului Ezechiel 18,25-28

25 Aşa vorbeşte Domnul:
„Voi ziceţi:
«Calea Domnului nu este dreaptă».
Ascultaţi, voi, casă a lui Israel:
oare calea mea nu este dreaptă?
Sau poate căile voastre nu sunt drepte.
26 Dacă cel drept se întoarce de la dreptatea lui,
săvârşeşte nedreptate
şi moare din cauza ei,
el moare din cauza nedreptăţii pe care o săvârşeşte.
27 Dar dacă cel rău se întoarce de la răutatea lui
pe care a comis-o şi face dreptate şi judecată,
acela îşi va face sufletul să trăiască.
28 Pentru că a văzut
şi s-a întors de la răutatea pe care a comis-o,
el va trăi şi nu va muri”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 24(25),4-5ab.6-7.8-9 (R.: 6a)

R
.: Aminteşte-ţi, Doamne,
de îndurarea şi de milostivirea ta!

4 Fă-mi cunoscute, Doamne, căile tale
şi învaţă-mă cărările tale!
5ab Călăuzeşte-mă în adevărul tău şi învaţă-mă,
căci tu eşti Dumnezeul mântuirii mele! R.

6 Aminteşte-ţi, Doamne, de îndurarea şi de milostivirea ta,
pentru că ele sunt din veşnicie!
7 Nu-ţi adu aminte
de păcatele tinereţii mele şi de nelegiuirile mele;
adu-ţi aminte de mine în milostivirea ta,
pentru bunătatea ta, Doamne! R.

8 Domnul este bun şi drept,
de aceea el îi învaţă pe cei păcătoşi calea;
9 îi face pe cei sărmani să umble după dreptate,
îi învaţă pe cei smeriţi căile sale. R.

LECTURA A II-A*
Să aveţi în voi acea atitudine care este în Cristos Isus!
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul
către Filipeni 2,1-11

1 Fraţilor,
dacă este o mângâiere în Cristos,
dacă este o stimulare a iubirii,
dacă este o comuniune a duhului,
dacă este o simţire şi îndurare,
2 faceţi-mi bucuria deplină: să gândiţi la fel,
să aveţi aceeaşi iubire, aceeaşi simţire, un singur cuget!
3 Să nu faceţi nimic din ambiţie sau din laudă deşartă,
ci, cu umilinţă,
fiecare să-l considere pe celălalt mai presus de sine,
4 fără ca cineva dintre voi să aibă în vedere numai ale sale,
ci şi ale altora!
5 Să aveţi în voi acea atitudine care este în Cristos Isus!
6 El, fiind din fire Dumnezeu, nu a considerat
un beneficiu propriu că este egal cu Dumnezeu,
7 ci s-a despuiat pe sine luând firea sclavului,
devenind asemenea oamenilor,
iar, după felul lui de a fi, a fost aflat ca un om.
8 S-a umilit pe sine făcându-se ascultător până la moarte,
până la moartea pe cruce.
9 Pentru aceasta, şi Dumnezeu l-a înălţat
şi i-a dăruit numele care este mai presus de orice nume,
10 pentru ca în numele lui Isus să se plece tot genunchiul:
al celor din ceruri, al celor de pe pământ
şi al celor de dedesubt,
11 şi orice limbă să dea mărturie că Isus Cristos este Domn,
spre gloria lui Dumnezeu Tatăl.
Cuvântul Domnului

* forma prescurtată:
LECTURA A II-A
Să aveţi în voi acea atitudine
care este în Cristos Isus!
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul
către Filipeni 2,1-5

1 Fraţilor,
dacă este o mângâiere în Cristos,
dacă este o stimulare a iubirii,
dacă este o comuniune a duhului,
dacă este o simţire şi îndurare,
2 faceţi-mi bucuria deplină: să gândiţi la fel,
să aveţi aceeaşi iubire, aceeaşi simţire, un singur cuget!
3 Să nu faceţi nimic din ambiţie sau din laudă deşartă,
ci, cu umilinţă,
fiecare să-l considere pe celălalt mai presus de sine,
4 fără ca cineva dintre voi să aibă în vedere numai ale sale,
ci şi ale altora!
5 Să aveţi în voi acea atitudine care este în Cristos Isus!
Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 10,27
(Aleluia) Oile mele ascultă glasul meu, spune Domnul;
eu le cunosc, iar ele mă urmează. (Aleluia)

EVANGHELIA
I-a părut rău şi s-a dus.
Vameşii şi desfrânatele merg înaintea voastră în împărăţia lui Dumnezeu.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 21,28-32

28 În acel timp,
Isus le-a zis arhiereilor şi bătrânilor poporului:
„Ce părere aveţi?
Un om avea doi fii.
S-a apropiat de primul şi i-a zis:
«Fiule, du-te azi şi lucrează în vie!»
29 El i-a răspuns: «Nu vreau»,
dar apoi i-a părut rău şi s-a dus.
30 A venit apoi la celălalt şi i-a spus la fel,
iar el i-a răspuns: «Da, Doamne», dar nu s-a dus.
31 Care dintre aceştia doi a făcut voinţa tatălui?”
I-au spus: „Primul”.
Isus le-a zis: „Adevăr vă spun
că vameşii şi desfrânatele merg înaintea voastră
în împărăţia lui Dumnezeu.
32 Căci Ioan a venit la voi pe calea dreptăţii,
dar nu aţi crezut în el,
însă vameşii şi desfrânatele l-au crezut.
Voi însă, deşi aţi văzut,
nici măcar după aceea nu v-a părut rău, ca să credeţi în el”.
Cuvântul Domnului