en-USro-RO

Inregistrare | Login
21 februarie 2018

Calendarul zilei

Miercuri, 21 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Petru Damian, ep. înv. *
Liturghierul Roman
Miercuri din sãptãmâna 1 din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Postul Mare (I, II, III sau IV)
violet, I, R.
Lectionar
Iona 3,1-10: Ninivitenii au pãrãsit calea lor cea rea.
Ps 50: Inima cãitã și smeritã, Dumnezeule, n-o disprețui!
Lc 11,29-32: Acestei generații nu i se va da alt semn, decât semnul lui Iona.
Meditatia zilei
Miercuri din sãptãmâna 1 din Post


 

 

Sfintii zilei

Ss. Îngeri Păzitori **

 Liturghierul Roman

2 octombrie
Ss. Îngeri Păzitori **


Ant. la intrare 
Binecuvântaţi-l, toţi îngerii Domnului, pe Domnul,
lăudaţi-l şi preamăriţi-l în veci.                                         Cf. Dan 3,58

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, care, în providenţa ta negrăită,
binevoieşti a-i trimite pe sfinţii îngeri să ne păzească,
ascultă rugăciunea celor care te imploră:
dă-ne harul să fim pururi apăraţi prin ocrotirea lor
şi să ne bucurăm în veci alături de ei în ceruri.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Primeşte, Doamne,
darurile pe care ţi le oferim spre cinstirea sfinţilor tăi îngeri
şi dă-ne, te rugăm, harul,
ca, sub necontenita lor ocrotire,

să fim izbăviţi de primejdiile de acum
şi să ajungem cu bine în viaţa veşnică.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie
 
În faţa îngerilor
îţi voi cânta, Dumnezeul meu.              Cf. Ps 137,1

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Călăuzeşte-i, Doamne,
prin sfinţii tăi îngeri,
pe calea mântuirii şi a păcii,
pe toţi aceia pe care binevoieşti
a-i hrăni cu neasemuitele taine, spre viaţa veşnică.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Biblia ne descoperă cum în istoria omenirii intervin îngerii trimişi de Dumnezeu pentru a conduce şi a apăra poporul său. Ei se îngrijesc de viaţa noastră spirituală, inspirându-ne gânduri înalte şi elanuri sfinte, care să ne apropie de Dumnezeu şi să ne apere de asalturile duşmanului nostru sufletesc. Îngerii sunt mesagerii prin care Dumnezeu ne comunică adeseori adevărul său, comunicând sufletului nostru lumina interioară a cuvântului divin; ei sunt în acelaşi timp păzitorii sufletelor noastre şi ne acordă ajutorul lor pentru desăvârşirea vieţii spirituale şi dobândirea mântuirii veşnice; îngerii sunt martorii nevăzuţi ai gândurilor noastre, bune sau rele, cunoscute sau necunoscute de oameni. Noul Testament aminteşte prezenţa îngerilor. Ei sunt menţionaţi în Vechiul Testament de peste de trei sute de ori.

LECTURA I
Iată, eu trimit un înger înaintea ta!
Citire din cartea Exodului 23,20-23

20 Aşa spune Domnul fiilor lui Israel:
„Iată, eu trimit un înger înaintea ta,
ca să te ocrotească pe drum
şi să te conducă în locul pe care l-am pregătit!
21 Fii atent în prezenţa lui, ascultă-i glasul
şi nu te revolta împotriva lui,
pentru că nu vă va ierta păcatele,
căci numele meu este în el!
22 Dar dacă vei asculta glasul lui şi vei face tot ce-ţi voi spune,
voi fi duşmanul duşmanilor tăi
şi potrivnicul potrivnicilor tăi.
23 Îngerul meu va merge înaintea ta
şi te va duce la amorei, hetei, ferezei, canaaneeni,
hevei şi iebusei şi-i voi nimici”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 90(91),1-2.3-4.5-6.10-11 (R.: 11)

R
.: El va porunci îngerilor săi
să te păzească pe toate căile tale.

1 Cel care locuieşte la adăpostul Celui Preaînalt
şi se odihneşte la umbra Celui Atotputernic
2 îi spune Domnului:
„Tu eşti locul meu de refugiu şi fortăreaţa mea,
Dumnezeul meu în care îmi pun încrederea”. R.

3 Căci el te va elibera din laţul vânătorului
şi de ciuma pustiitoare.
4 El te va acoperi cu aripile lui
şi vei găsi refugiu sub penele sale;
adevărul lui îţi va fi scut şi pavăză. R.

5 Nu te vei teme nici de spaima nopţii,
nici de săgeata care zboară ziua,
6 nici de ciuma care se răspândeşte în întuneric,
nici de molima care bântuie în plină zi. R.

10 Nu ţi se va îmtâmpla niciun rău,
nicio nenorocire nu se va apropia de locuinţa ta,
11 pentru că el va porunci îngerilor săi
să te păzească pe toate căile tale. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Ps 102(103),21
(Aleluia) Binecuvântaţi-l pe Domnul, toate oştirile sale,
voi, slujitorii lui, care împliniţi voinţa lui! (Aleluia)

EVANGHELIA
Îngerii lor în ceruri
privesc mereu faţa Tatălui meu care este în ceruri.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 18,1-5.10

1 În ceasul acela
s-au apropiat de Isus discipolii şi i-au spus:
„Oare cine este mai mare
în împărăţia cerurilor?”
2 Chemând la sine un copil, l-a pus să stea în mijlocul lor
3 şi le-a spus: „Adevăr vă spun,
dacă nu vă veţi întoarce
şi nu veţi deveni asemenea copiilor,
nu veţi intra în împărăţia cerurilor.
4 Aşadar, cine se va umili asemenea acestui copil,
acela va fi cel mai mare în împărăţia cerurilor.
5 Şi oricine primeşte un copil în numele meu,
pe mine mă primeşte.
10 Vedeţi să nu dispreţuiţi pe vreunul dintre aceştia mai mici,
căci vă spun că îngerii lor în ceruri
privesc mereu faţa Tatălui meu care este în ceruri!”
Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Ex 23,20-23; Ps 90; Mt 18,1-5.10

Textele liturgice ne invită să reflectăm asupra relaţiei noastre cu Dumnezeu şi să devenim tot mai conştienţi că pe ea se întemeiază adevărata fraternitate.

Prima lectură, un pasaj din Cartea Exodului, vorbeşte despre îngerul pe care Dumnezeu îl trimite înaintea poporului său ca protector şi călăuză. „Domnul spune: *Poartă-te cu respect înaintea lui şi ascultă-i glasul+„.

Îndată aceste cuvinte trezesc un sentiment al prezenţei lui Dumnezeu. Dar contextul biblic sugerează că prezenţa îngerului indică faptul că relaţia poporului cu Dumnezeu este încă imperfectă, că trebuie să progreseze. Dumnezeu nu poate să se reveleze pe deplin, nu poate pune poporul într-o relaţie imediată cu sine, deoarece este un popor păcătos, rebel, care se află abia la începutul unui lung drum care îl va conduce în Ţara Promisă, în prezenţa sigură a lui Dumnezeu. Îngerul este ca un intermediar, cel care conduce pe drumul spre Dumnezeu, şi care, în acelaşi timp şi într-un anume sens, apără de prezenţa sa teribilă, până când poporul va fi în măsură să meargă în faţa maiestăţii sale.

Îngerul ne ajută să putem asculta glasul lui Dumnezeu; conform Bibliei, prezenţa sa alături de noi nu are alt scop decât să ne pună în relaţie cu el. Şi Dumnezeu spune: „Ascultă-i glasul; să nu te împotriveşti lui; căci el nu-ţi va ierta nesupunerea, pentru că numele meu este în el”.

Dacă suntem docili faţă de acest glas interior, care este însuşi glasul lui Dumnezeu, suntem conduşi progresiv la o unire profundă cu Domnul, simbolizată în Biblie de intrarea în Ţara Făgăduită, ţara unde curge lapte şi miere, unde Dumnezeu pregăteşte toate bunurile mântuirii.

Şi evanghelia de astăzi vorbeşte despre raportul cu Dumnezeu: „Aveţi grijă să nu dispreţuiţi pe nici unul dintre aceştia mici, căci vă spun: îngerii lor privesc neîncetat în ceruri faţa Tatălui meu ceresc”.

Isus însuşi ne spune cum trebuie să ne raportăm unii faţă de alţii şi că, pentru a respecta cu adevărat persoanele, pentru a avea raporturi creştine, trebuie înainte de toate să ne gândim la raportul lor cu Dumnezeu. A ne apropia de o persoană înseamnă a ne gândi că Dumnezeu o iubeşte, că el are anumite planuri cu ea, că o ajută să corespundă la aceste planuri. Dacă ne gândim în mod serios, atitudinea noastră va fi mult mai pozitivă: vom avea răbdare, mai multă înţelegere şi, înainte de toate, mai multă iubire.

Unul dintre primii iezuiţi, fericitul Pietro Fabre, care călătorea foarte mult şi trebuia să se întâlnească cu atâtea persoane, să se apropie de atâtea autorităţi în lupta sa împotriva ereziei protestante, avea o mare devoţiune faţă de îngeri. Când trecea prin oraşe, când se pregătea să întâlnească pe cineva, se ruga îngerului păzitor al acestor oraşe sau al acelei persoane şi obţinea haruri minunate. Trăia în prezenţa lui Dumnezeu şi această prezenţă iradia şi se reflecta şi asupra altora. Dacă ne inspirăm din acest exemplu, fiecare raport al nostru va străluci într-adevăr de lumina Domnului, în ciuda faptului că suntem slabi şi imperfecţi, şi vom înainta tot mai mult, cu ajutorul harului său, spre această prezenţă a sa.