en-USro-RO

Inregistrare | Login
21 martie 2018

Calendarul zilei

Miercuri, 21 martie 2018

Sfintii zilei
Sf. Nicolae de Flüe, pustnic
Liturghierul Roman
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Patimile Domnului I
violet, I
Lectionar
Dan 3,14-20.91-92.95: Dumnezeu l-a trimis pe îngerul sãu și i-a eliberat pe slujitorii sãi.
Ps Dan 3,52-56: Vrednic de laudã ești, Doamne, și preamãrit în veci.
In 8,31-42: Dacã Fiul vã va elibera, veți fi într-adevãr liberi.
Meditatia zilei
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post

 

Sfintii zilei

Sf. Faustina Kowalska, călug.; Ff. Albert Marvelli; Bartolo Longo

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XXVI-A DE PESTE AN 


Ant. la intrare 
Toate câte ni le-ai făcut, Doamne, 
întru judecată adevărată le-ai făcut, 
căci am păcătuit împotriva ta 
şi de poruncile tale nu am ascultat; 
însă, tu dă-i slavă numelui tău 
şi fă cu noi după mulţimea îndurărilor tale!                     Dan 3,31.29.30.43.42 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, care îţi dezvălui atotputernicia 
mai ales prin milă şi iertare, te rugăm, 
revarsă necontenit harul tău asupra noastră, 
pentru ca, grăbindu-ne în întâmpinarea făgăduinţelor tale, 
să ne facă părtaşi de bunurile cereşti.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Dumnezeule îndurător, 
ca această jertfă a noastră să-ţi fie bineplăcută 
şi, prin ea, să ni se deschidă 
izvorul a toată binecuvântarea. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 

Ant. la Împărtăşanie
 
Adu-ţi aminte, Doamne, 
de cuvântul dat slujitorului tău, 
prin care m-ai făcut să sper. 
Aceasta e mângâierea mea în necazuri.                                  Cf. Ps118,49-50 

sau:
Prin aceasta am cunoscut iubirea lui Dumnezeu: 
el şi-a dat viaţa pentru noi; 
de aceea, şi noi trebuie să ne dăm viaţa pentru fraţi.                        1In 3,16 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Te rugăm, Doamne, ca taina cerească să ne fie 
spre reînnoirea trupurilor şi a sufletelor, pentru ca noi,
care vestim moartea lui Cristos luând parte la pătimirile lui, 
să ajungem împreună-moştenitori cu el în glorie. 
El, care vieţuieşte si domneşte în vecii vecilor.

Lectionar

 Ca nişte alţi Ioan Botezătorul, cei şaptezeci şi doi de ucenici sunt înainte mergători ai lui Isus şi ai împărăţiei pe care el o descoperă. De aceea, ei merg cu duhul împărăţiei: săraci, neajutoraţi. În mâinile lor goale au numai darul păcii, care va fi acordat celui care o iubeşte. A iubi pacea înseamnă a fi disponibili la primirea celuilalt şi a întregului adevăr pe care îl poartă cu sine.

LECTURA I
Esdra a deschis Cartea Legii şi l-a binecuvântat pe Dumnezeu
şi tot poporul a răspuns: „Amin! Amin!”
Citire din cartea lui Nehemia 8,1-4a.5-6.7b-12

1 În zilele acelea,
tot poporul s-a adunat ca un singur om
în piaţa care era înaintea Porţii Apelor
şi i-au zis lui Esdra, secretarul,
să aducă el Cartea Legii lui Moise
pe care Domnul a poruncit-o Israelului.
2 Preotul Esdra a adus Legea înaintea adunării
alcătuite din bărbaţi şi femei
şi din toţi cei care puteau s-o înţeleagă, ca s-o asculte.
Era ziua întâi a lunii a şaptea.
3 Esdra a citit din ea de când s-a luminat până la amiază
în piaţa care este înaintea Porţii Apelor,
în faţa bărbaţilor, a femeilor
şi a celor care puteau să înţeleagă.
Urechile întregului popor erau îndreptate spre Cartea Legii.
4a Esdra, scribul, stătea pe o platformă de lemn
pe care o făcuseră pentru această ocazie.
5 Esdra a deschis cartea înaintea întregului popor,
căci era mai sus decât tot poporul.
Când a deschis-o, tot poporul s-a ridicat în picioare.
6 Esdra l-a binecuvântat pe Domnul Dumnezeul cel mare,
iar tot poporul a răspuns ridicând mâinile: „Amin! Amin!”
Apoi s-au plecat cu faţa la pământ
şi s-au prosternat înaintea Domnului.
7b Leviţii explicau poporului legea,
iar poporul stătea în picioare.
8 Ei citeau fragmente din Cartea Legii lui Dumnezeu,
le dădeau sensul şi explicau ceea ce citeau.
9 Guvernatorul Nehemia, preotul şi scribul Esdra şi leviţii
care explicau poporului au zis întregului popor:
„Ziua aceasta este sfântă pentru Domnul Dumnezeul vostru;
nu jeliţi şi nu plângeţi!”
– căci tot poporul plângea
în timp ce asculta cuvintele legii.
10 Ei le-au zis:
„Mergeţi şi mâncaţi mâncăruri grase şi beţi vinuri dulci;
trimiteţi porţii celor care nu şi-au pregătit nimic,
pentru că este sfântă ziua aceasta pentru Domnul nostru.
Nu fiţi trişti, pentru că bucuria Domnului
este forţa voastră!”
11 Leviţii încercau să liniştească poporul, zicând:
„Tăceţi, căci este o zi sfântă! Nu fiţi trişti!”
12 Tot poporul a mers să mănânce şi să bea
şi să trimită porţii.
Au făcut veselie mare, pentru că au înţeles cuvintele
care li se făcuseră cunoscute.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 18(19),8.9.10.11 (R.: 8a)

R
.: Orânduirile Domnului sunt drepte,
înviorează sufletul.

8 Legea Domnului este desăvârşită,
înviorează sufletul;
mărturia Domnului este adevărată,
îl face înţelept pe cel neştiutor. R.

9 Orânduirile Domnului sunt drepte,
înveselesc inima,
poruncile Domnului sunt strălucitoare,
luminează ochii. R.

10 Teama de Domnul este curată,
rămâne pentru totdeauna;
judecăţile Domnului sunt adevărate,
toate sunt drepte. R.

11 Ele sunt mai de dorit decât aurul
şi decât mult aur curat,
mai dulci decât mierea şi decât fagurele proaspăt. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Mc 1,15b
(Aleluia) S-a apropiat împărăţia lui Dumnezeu!
Convertiţi-vă şi credeţi în evanghelie! (Aleluia)

EVANGHELIA
Pacea voastră va rămâne peste el.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 10,1-12

1 În acel timp,
Domnul a ales alţi şaptezeci şi doi
şi i-a trimis doi câte doi înaintea sa
în toate cetăţile şi locurile pe unde avea să treacă el
2 şi le-a spus: „Secerişul este mare,
însă lucrătorii sunt puţini.
Rugaţi-l deci pe Domnul secerişului
să trimită lucrători în secerişul lui!
3 Mergeţi! Iată, vă trimit ca pe nişte miei în mijlocul lupilor!
4 Nu luaţi cu voi nici pungă, nici desagă, nici încălţăminte
şi nu salutaţi pe nimeni pe drum!
5 În casa în care intraţi, spuneţi mai întâi:
«Pace acestei case!»
6 Şi dacă acolo este vreun fiu al păcii,
pacea voastră va rămâne peste el.
Dacă nu, se va întoarce la voi.
7 Rămâneţi în casa aceea;
mâncaţi şi beţi ceea ce vor avea,
căci vrednic este lucrătorul de plata sa!
Nu vă mutaţi din casă în casă!
8 Când intraţi într-o cetate şi vă primesc,
mâncaţi ceea ce este pus înaintea voastră,
9 vindecaţi bolnavii din ea şi spuneţi-le:
«S-a apropiat de voi împărăţia lui Dumnezeu!»
10 Dar dacă intraţi într-o cetate şi nu vă primesc,
ieşiţi în pieţele ei şi spuneţi:
11 «Chiar şi praful
care s-a prins de picioarele noastre din cetatea voastră
îl scuturăm împotriva voastră.
Dar să ştiţi aceasta:
împărăţia lui Dumnezeu este aproape!»
12 Vă spun că în ziua aceea va fi mai uşor pentru Sodoma
decât pentru cetatea aceea”.
Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Neh 8,1-4.5-6.7-12; Ps 18; Lc 10,1-12

„Secerişul este mare, dar lucrătorii sunt puţini”. Pe pământ sunt circa cinci miliarde de oameni. Pentru un seceriş aşa de mare lucrătorii sunt cu adevărat puţini, în special dacă ne gândim la preoţi. Trebuie, deci, să ne rugăm ca Domnul să trimită lucrători în secerişul său, să-l rugăm să lumineze drumul celor pe care el îi cheamă şi să le dea tăria să răspundă.

Prima lectură vorbeşte, cel puţin indirect, despre studioşii Sfintei Scripturi, care încearcă să facă mai accesibil mesajul lui Dumnezeu.

La întoarcerea din exil, în cursul unei grandioase ceremonii, se aduce la cunoştinţă acestui popor, care nu fusese educat, legea Domnului. Dificultatea nu era deloc mică şi, în plus, exista handicapul limbii ebraice pe care evreii în exil n-o mai vorbiseră, căci ei adoptaseră limba aramaică, iar Legea lui Moise fusese scrisă în ebraică. Era deci necesară nu numai citirea legii, ci şi traducerea şi găsirea unui sistem de a o face inteligibilă poporului. Şi iată: „Leviţii explicau poporului LegeaY Se citeau lămurit bucăţi din cartea Legii lui Dumnezeu şi erau explicate în aşa fel încât toţi înţelegeau ceea ce se citea”. Aceasta a umplut poporul de mare emoţie şi bucurieY: „Atunci tot poporul a făcut sărbătoare, deoarece a înţeles cuvintele care fuseseră proclamate”. E ceva normal: când există un contact direct cu cuvântul lui Dumnezeu, el devine motiv de sărbătoare şi de viaţă pentru tot poporul. Studioşii Bibliei au datoria de a face posibilă această sărbătoare, această viaţă, această bucurie. Datoria lor este diferită de aceea a predicatorilor, care vorbesc direct poporului. Ei pregătesc predica, explicând bine cuvântul lui Dumnezeu, pentru ca predica să poată fi mai fidelă acestui cuvânt divin şi, de aceea, mai fructuos. În acest mod, ei contribuie la instruirea poporului, la bucuria sa, la caracterul său cu adevărat creştin.

„Bucuria Domnului este tăria voastră”, spune Nehemia poporului. Tăria şi bucuria vin din cuvântul lui Dumnezeu care este hrană şi lumină, cea mai preţioasă, cea mai consolantă pe care o avem pe pământ.