en-USro-RO

Inregistrare | Login
21 februarie 2018

Calendarul zilei

Miercuri, 21 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Petru Damian, ep. înv. *
Liturghierul Roman
Miercuri din sãptãmâna 1 din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Postul Mare (I, II, III sau IV)
violet, I, R.
Lectionar
Iona 3,1-10: Ninivitenii au pãrãsit calea lor cea rea.
Ps 50: Inima cãitã și smeritã, Dumnezeule, n-o disprețui!
Lc 11,29-32: Acestei generații nu i se va da alt semn, decât semnul lui Iona.
Meditatia zilei
Miercuri din sãptãmâna 1 din Post


 

 

Sfintii zilei

Sf. Bruno, pr. *

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XXVI-A DE PESTE AN 


Ant. la intrare 
Toate câte ni le-ai făcut, Doamne, 
întru judecată adevărată le-ai făcut, 
căci am păcătuit împotriva ta 
şi de poruncile tale nu am ascultat; 
însă, tu dă-i slavă numelui tău 
şi fă cu noi după mulţimea îndurărilor tale!                     Dan 3,31.29.30.43.42 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, care îţi dezvălui atotputernicia 
mai ales prin milă şi iertare, te rugăm, 
revarsă necontenit harul tău asupra noastră, 
pentru ca, grăbindu-ne în întâmpinarea făgăduinţelor tale, 
să ne facă părtaşi de bunurile cereşti.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Dumnezeule îndurător, 
ca această jertfă a noastră să-ţi fie bineplăcută 
şi, prin ea, să ni se deschidă 
izvorul a toată binecuvântarea. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 

Ant. la Împărtăşanie
 
Adu-ţi aminte, Doamne, 
de cuvântul dat slujitorului tău, 
prin care m-ai făcut să sper. 
Aceasta e mângâierea mea în necazuri.                                  Cf. Ps118,49-50 

sau:
Prin aceasta am cunoscut iubirea lui Dumnezeu: 
el şi-a dat viaţa pentru noi; 
de aceea, şi noi trebuie să ne dăm viaţa pentru fraţi.                        1In 3,16 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Te rugăm, Doamne, ca taina cerească să ne fie 
spre reînnoirea trupurilor şi a sufletelor, pentru ca noi,
care vestim moartea lui Cristos luând parte la pătimirile lui, 
să ajungem împreună-moştenitori cu el în glorie. 
El, care vieţuieşte si domneşte în vecii vecilor.

Lectionar

 Conform Evangheliilor, oraşul care a fost martor al celor mai multe “minuni” este Cafarnaum. “Minunile” pe care Isus le făcea erau “semne” şi arătau că împărăţia lui Dumnezeu se construia cu victoria asupra duhurilor rele, cauze ale bolii şi ale morţii. Cu toate acestea, oraşul Cafarnaum a refuzat cuvântul lui Dumnezeu predicat de Isus.

LECTURA I
Am păcătuit înaintea Domnului, n-am ascultat de el.
Citire din cartea lui Baruh 1,15-22

15 A Domnului este dreptatea,
iar a noastră este ruşinea feţelor,
aşa cum se vede în ziua aceasta:
a omului din Iuda şi a locuitorilor Ierusalimului,
16 a regilor noştri, a principilor noştri,
a preoţilor noştri, a profeţilor noştri şi a părinţilor noştri,
17 pentru că am păcătuit înaintea Domnului,
18 am fost neascultători
şi nu am ascultat glasul Domnului Dumnezeului nostru,
ca să umblăm după hotărârile lui
pe care le-a dat să fie înaintea feţei noastre;
19 din ziua când Domnul i-a scos pe părinţii noştri
din ţara Egiptului şi până în ziua aceasta,
am fost neascultători faţă de Domnul Dumnezeul nostru,
ne-am purtat cu uşurinţă, ca să nu ascultăm glasul lui.
20 S-au lipit de noi relele şi blestemele
pe care i le-a stabilit Domnul lui Moise, slujitorul lui,
în ziua când i-a scos pe părinţii noştri din ţara Egiptului,
ca să ne dea ţara unde curge lapte şi miere,
cum este în ziua aceasta.
21 Nu am ascultat glasul Domnului Dumnezeului nostru,
după toate cuvintele profeţilor pe care i-a trimis la noi.
22 Am mers fiecare după gândirea inimii lui rele,
slujind altor dumnezei şi făcând rele
înaintea ochilor Domnului Dumnezeului nostru”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 78(79),1-2.3-5.8.9 (R.: 9b)

R
.: Pentru gloria numelui tău,
mântuieşte-ne, Doamne!

1 Dumnezeule, popoarele păgâne au năvălit în moştenirea ta,
au întinat templul tău cel sfânt
şi au prefăcut Ierusalimul într-o grămadă de pietre.
2 Cadavrele slujitorilor tăi le-au dat ca hrană păsărilor cerului
şi carnea credincioşilor tăi au dat-o fiarelor pământului. R.

3 Le-au vărsat sângele ca apa împrejurul Ierusalimului
şi n-a fost nimeni ca să-i îngroape.
4 Am ajuns de ocara vecinilor noştri,
de batjocura şi râsul celor care ne înconjoară.
5 Până când, Doamne, te vei mânia? La nesfârşit?
Cât timp va mai arde gelozia ta ca focul? R.

8 Nu mai lua în seamă împotriva noastră
nelegiuirile celor de odinioară,
ci să ne întâmpine degrabă îndurarea ta!
Căci suntem cu totul lipsiţi de putere. R.

9 Ajută-ne, Dumnezeul mântuirii noastre,
pentru gloria numelui tău!
Mântuieşte-ne şi iartă-ne păcatele,
de dragul numelui tău! R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE cf. Ps 94(95),8ab
(Aleluia) Astăzi nu vă împietriţi inimile,
ci ascultaţi glasul Domnului! (Aleluia)

EVANGHELIA
Cine mă dispreţuieşte pe mine
îl dispreţuieşte pe cel care m-a trimis.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 10,13-16

13 În acel timp,
Isus a spus: „Vai ţie, Corazin,
vai ţie, Betsaida!
Căci dacă s-ar fi făcut în Tir şi Sidon minunile făcute în voi,
de mult s-ar fi convertit
îmbrăcându-se în sac şi punându-şi cenuşă pe cap.
14 De aceea, la judecată va fi mai uşor pentru Tir şi Sidon
decât pentru voi.
15 Şi tu, Cafarnaum, oare vei fi înălţat până la cer?
Până în iad te vei prăbuşi.
16 Cine vă ascultă pe voi, pe mine mă ascultă.
Cine vă dispreţuieşte pe voi, pe mine mă dispreţuieşte,
iar cine mă dispreţuieşte pe mine
îl dispreţuieşte pe cel care m-a trimis”.
Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Bar 1,15-22; Ps 78; Lc 10,13-16

Lecturile de astăzi ne vorbesc despre neascultarea faţă de legea lui Dumnezeu, despre păcat. Orice creştin, dacă se vrea credincios lui Isus, trebuie să sufere pentru păcatele care se comit în lumea întreagă şi să se unească în rugăciunea profetului Baruh: „De partea Domnului Dumnezeului nostru este dreptatea, de partea noastră este ruşinea feţei”. Aceasta este o rugăciune inspirată de catastrofele naturale care au distrus poporul iudeu şi au provocat exilul. Atunci iudeii au meditat asupra vieţii lor şi au mărturisit înaintea Domnului infidelitatea lor: „Noi ne-am împotrivit Domnului Dumnezeului nostru şi ne-am încăpăţânat în a nu asculta de glasul lui”. E o rugăciune admirabilă, inspirată de Duhul Sfânt. Să mărturisim înaintea Domnului infidelităţile, fără să ne separăm de păcătoşi, dar să ne plasăm în mijlocul lor pentru a mărturisi înaintea lui Dumnezeu că suntem nevrednici de binefacerile sale, că nu am fost ascultători faţă de glasul său: iată rugăciunea pe care putem să o facem gândindu-ne la toate nedreptăţile care există în lume, la ura care ici-colo explodează cu cruzime inumană făcând victime nevinovate, la corupţie, la săracii care continuă să fie oprimaţi, la bogaţii care vor să fie din ce în ce mai bogaţi, la imoralitatea de orice fel. Noi trebuie să luăm asupra noastră toate acestea, nu cu neliniştea care deprimă, ci cu solidaritatea ce împărtăşeşte şi care vrea, împreună cu Isus, să ia asupra ei păcatele lumii. Atunci vom merge în întâmpinarea milostivirii divine, cum se roagă astăzi psalmul responsorial: „Până când, Doamne, vei stărui în mânia ta? Cât timp va mai arde mânia ta ca focul? Nu-ţi mai aminti de nelegiuirile noastre de demult, ci să ne întâmpine degrabă îndurarea ta, căci suntem cu totul lipsiţi de putere. Ajută-ne, Dumnezeule, mântuitorul nostru, pentru slava numelui tău! Eliberează-ne şi iartă-ne păcatele, pentru numele tău!”