en-USro-RO

Inregistrare | Login
21 martie 2018

Calendarul zilei

Miercuri, 21 martie 2018

Sfintii zilei
Sf. Nicolae de Flüe, pustnic
Liturghierul Roman
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Patimile Domnului I
violet, I
Lectionar
Dan 3,14-20.91-92.95: Dumnezeu l-a trimis pe îngerul sãu și i-a eliberat pe slujitorii sãi.
Ps Dan 3,52-56: Vrednic de laudã ești, Doamne, și preamãrit în veci.
In 8,31-42: Dacã Fiul vã va elibera, veți fi într-adevãr liberi.
Meditatia zilei
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post

 

Sfintii zilei

Ss. Dumitru, m.; Lucian şi Marcian, m.

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XXIX-A DE PESTE AN 


Ant. la intrare 
Strig către tine, Dumnezeule, căci tu mă asculţi; 
pleacă-ţi urechea şi ascultă cuvintele mele! 
Păzeşte-mă, Doamne, ca pe lumina ochilor, 
adăposteşte-mă la umbra aripilor tale!                     Cf. Ps 16,6.8 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic şi veşnic, 
dă-ne, te rugăm, harul, 
să voim întotdeauna ceea ce voieşti tu 
şi să-i slujim măririi tale cu inimă neîmpărţită. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Dă-ne, te rugăm, Doamne, bucuria, 
să slujim cu suflet liber la sfântul altar, 
pentru ca, purificaţi de harul tău, 
să fim sfinţiţi de tainele prin care îţi slujim. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Iată, ochii Domnului sunt îndreptaţi 
spre cei care se temde el, spre cei ce nădăjduiesc înmila lui, 
ca să scape de la moarte sufletele lor 
şi să-i hrănească în timp de foamete.                                             Cf. Ps 32,18-19 
 
sau:
Fiul Omului a venit ca să-şi dea viaţa 
ca răscumpărare pentru mulţi.                                                         Mc 10,45

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
T
e rugăm, Doamne, dă-ne harul 
să aflăm noi puteri în împărtăşirea cu tainele cereşti; 
binecuvântează-ne cu bunurile acestei vieţi 
şi adânceşte în noi cunoaşterea bucuriilor veşnice. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Dar care este pacea sa? O pace care pune în criză, care arde, care iubeşte, care pătrunde până la rădăcina conflictelor şi rămâne acolo. Nu caută locuri liniştite, dar vrea să facă furtunile rodnice. Imperfecţi şi păcătoşi, este necesar să facem şi să refacem de mii de ori păcile noastre şubrede.

LECTURA I
După ce aţi fost eliberaţi de păcat,
aţi devenit sclavi ai lui Dumnezeu.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul
către Romani 6,19-23

19 Fraţilor,
vorbesc ca om,
din cauza slăbiciunii firii voastre:
după cum odinioară vă puneaţi membrele
ca sclavi ai impurităţii şi nelegiuirii spre nelegiuire,
tot aşa, acum oferiţi-vă membrele
ca sclavi ai dreptăţii spre sfinţenie.
20 Căci atunci când eraţi sclavii păcatului,
eraţi liberi în ceea ce priveşte dreptatea.
21 Dar ce rod aveaţi atunci?
Acum vă ruşinaţi de acele lucruri,
de vreme ce sfârşitul lor este moartea.
22 Acum însă, după ce aţi fost eliberaţi de păcat
şi aţi devenit sclavi ai lui Dumnezeu,
aveţi rodul vostru spre sfinţire,
iar scopul este viaţa veşnică.
23 Într-adevăr, răsplata păcatului este moartea,
în timp ce harul lui Dumnezeu este viaţa veşnică
în Cristos Isus, Domnul nostru.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 1,1-2.3.4 şi 6 (R.: Ps 39(40),5a)

R
.: Fericit este bărbatul
care şi-a pus încrederea în Domnul.

1 Fericit omul care nu umblă după sfatul celor nelegiuiţi,
nu zăboveşte pe calea păcătoşilor
şi nu se aşază în adunarea celor care batjocoresc,
2 dar îşi găseşte plăcerea în legea Domnului
şi la legea lui cugetă ziua şi noaptea. R.

3 El este ca pomul sădit pe malul apei,
care dă rod la timpul potrivit;
frunzele lui nu se veştejesc
şi tot ceea ce face are succes. R.

4 Nu tot aşa este cu cei nelegiuiţi, nu tot aşa;
ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul.
6 Căci Domnul cunoaşte calea celor drepţi,
iar calea celor nelegiuiţi duce la pieire. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Fil 3,8b-9a
(Aleluia) De dragul lui am pierdut toate şi le consider gunoi,
ca să-l câştig pe Cristos şi să mă aflu în el. (Aleluia)

EVANGHELIA
N-am venit să aduc pace,
ci dezbinare.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 12,49-53

49 În acel timp,
Isus le-a spus discipolilor săi:
„Foc am venit să arunc pe pământ
şi ce altceva vreau decât să se aprindă!
50 Am să fiu botezat cu un botez
şi cât sunt de preocupat până se va împlini!
51 Credeţi că am venit să aduc pace pe pământ?
Nicidecum, vă spun, ci dezbinare.
52 Căci, de acum înainte,
cinci dintr-o casă vor fi dezbinaţi:
trei împotriva a doi şi doi împotriva a trei.
53 Vor fi dezbinaţi tatăl împotriva fiului
şi fiul împotriva tatălui;
mama împotriva fiicei
şi fiica împotriva mamei;
soacra împotriva nurorii sale
şi nora împotriva soacrei”.
Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Rom 6,19-23; Ps 1; Lc 12,49-53

Defectele noastre îşi găsesc întotdeauna ocazii pentru a creşte: chiar cuvintele Scripturii au fost folosite în cursul veacurilor în modul de a le favoriza şi a le justifica. Sfântul Paul, în Scrisoarea către Romani, caută să elimine câţiva factori nocivi. El a afirmat că mântuirea ne-a fost dată prin har, şi nu prin faptele noastre; acum, însă, îi îndeamnă pe creştini: aşa cum în sclavia cărnii se producea nedreptatea şi necurăţia, la fel acum, eliberaţi de păcat şi slujitori ai lui Dumnezeu, este necesar să aducem roade de sfinţenie, pentru viaţa veşnică. Aceasta este absoluta noutate a faptelor credinţei, care îşi găsesc izvorul lor în Isus Cristos. Astfel, Paul evită pericolul ca adevărul mântuirii prin har să fie deformat pentru a justifica o conduită rea.

Totuşi, acest adevăr nu a fost întotdeauna primit în mod corect, astfel, Luter a afirmat că, îmbrăcaţi în harul lui Cristos ca într-o mantie, putem încă să fim păcătoşi, deoarece meritele lui Cristos acoperă păcatele noastre înaintea Tatălui. Nu este însă adevărat. Creştinii nu pot să fie în păcat şi să aibă şi harul: ei trebuie să facă o alegere.

În evanghelia de astăzi, şi Isus elimină unele păreri greşite ale discipolilor săi. El a venit să aducă pacea, ba chiar „el este pacea noastră”, cum le scrie Paul efesenilor, dar pacea pe care el o aduce nu este ca aceea pe care o dă lumea. Mesajul său de pace este împotriva unei false seninătăţi care evită eforturile, care evită în mod deprimant orice conflict. Iată pentru ce spune: „Credeţi că eu am venit să aduc pacea în lume? Vă spun, nu, ci mai degrabă dezbinarea!” Înaintea lui nimeni nu poate rămâne în neutralitate, ci trebuie să ia o poziţie, şi atunci se creează conflicte în noi şi în jurul nostru, şi ne aflăm, astfel, în faţa unor adversari: „Se vor dezbina trei împotriva a doi şi doi împotriva a treiY„. Un creştin trebuie să privească lucrurile în faţă şi să lupte cu curaj pentru adevăr, pentru împărăţia iubirii, împotriva viciilor care îi stau în cale. Mesajul din evanghelia de astăzi este unul ce îndeamnă la curaj.

Să-i cerem Domnului acea lumină care ne permite să distingem pacea adevărată de cea falsă, să ne dea curajul de a sluji adevărul, cu orice preţ. În Scrisoarea către Evrei, autorul invită creştinii să alerge cu perseverenţă având privirea îndreptată spre Isus şi îi îndeamnă: „Gândiţi-vă cu atenţie la acela care a suportat în sine o aşa de mare ostilitate din partea păcătoşilor, ca să nu obosiţiY nu aţi rezistat încă până la sânge în lupta împotriva păcatului!” Isus ne aduce la adevăr, ca să rezistăm până la sânge.