en-USro-RO

Inregistrare | Login
21 februarie 2018

Calendarul zilei

Miercuri, 21 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Petru Damian, ep. înv. *
Liturghierul Roman
Miercuri din sãptãmâna 1 din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Postul Mare (I, II, III sau IV)
violet, I, R.
Lectionar
Iona 3,1-10: Ninivitenii au pãrãsit calea lor cea rea.
Ps 50: Inima cãitã și smeritã, Dumnezeule, n-o disprețui!
Lc 11,29-32: Acestei generații nu i se va da alt semn, decât semnul lui Iona.
Meditatia zilei
Miercuri din sãptãmâna 1 din Post


 

 

Sfintii zilei

Ss. Narcis, patriarh de Ierusalim; Felician, m.

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XXX-A DE PESTE AN 


Ant. la intrare 
Să se bucure inima celor care îl caută pe Domnul! 
Alergaţi laDomnul şi veţi fi întăriţi, căutaţi întotdeauna faţa lui!             Cf. Ps 104,3-4 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic şi veşnic, te rugăm, 
fă să crească în noi credinţa, speranţa şi iubirea 
şi, ca să ne învrednicim a dobândi ceea ce ne făgăduieşti, 
fă-ne să iubim ceea ce ne porunceşti. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Priveşte cu bunăvoinţă, Doamne, 
la darurile pe care le aducem maiestăţii tale, 
pentru ca ceea ce se săvârşeşte prin slujirea noastră 
să fie, înainte de toate, spre mărirea ta. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Ne vom bucura de mântuirea ta 
şi, în numele Dumnezeului nostru, 
vom tresălta de bucurie!                                                                 Cf. Ps 19,6 
 
sau:
Cristos ne-a iubit şi s-a dat pe sine însuşi pentru noi, 
jertfă lui Dumnezeu cu bună mireasmă.                                            Ef 5,2

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
T
e rugăm, Doamne, 
ca tainele tale să-şi împlinească în noi menirea sfântă, 
pentru ca realităţile veşnice, 
pe care le celebrăm acum în mod tainic, 
să se dezvăluie odată privirilor noastre. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 În Evanghelie, Isus arată cum cea mai mare poruncă din lege este iubirea faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele şi cum în această poruncă se rezumă tot ce au spus profeţii şi ceea ce a poruncit Moise. Prima lectură, luată din Exod, arată în mod concret datoriile noastre faţă de aproapele, îndeosebi faţă de cei săraci, emigranţi, într-un cuvânt lipsiţi de mijloacele necesare unei vieţi demne de om. În a doua lectură, sfântul Paul ne arată cum au primit tesalonicenii cuvântul lui Dumnezeu şi au imitat pe Domnul Isus şi pe apostolii săi. Cei credincioşi îl aşteaptă pe Fiul lui Dumnezeu din ceruri, de aceea lucrează cu râvnă la mântuirea lor şi a semenilor, lucru care nu trece neobservat în faţa lumii.

LECTURA I
Dacă faceţi rău văduvei şi orfanului,
mânia mea se va aprinde împotriva voastră.
Citire din cartea Exodului 22,20-26

20 Aşa spune Domnul:
„Să nu faci rău celui străin şi să nu-l asupreşti,
căci şi voi aţi fost străini în ţara Egiptului!
21 Să nu faci rău niciunei văduve, nici orfanului!
22 Dacă le faci rău şi ei strigă la mine,
eu le voi asculta strigătul.
23 Mânia mea se va aprinde şi vă voi nimici cu sabia;
soţiile voastre vor rămâne văduve şi fiii voştri, orfani.
24 Dacă împrumuţi bani celui sărman din poporul meu,
să nu te comporţi cu el ca un cămătar
şi să nu ceri dobândă de la el!
25 Dacă iei zălog haina aproapelui tău,
să i-o dai înapoi până la apusul soarelui,
26 căci este singura lui învelitoare, este haina pentru trupul său.
Cu ce să se culce?
Dacă strigă spre mine, eu îl voi asculta,
căci eu sunt milostiv”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 17(18),2b-3a.3bc-4.47 şi 51ab (R.: 2)

R
.: Te iubesc, Doamne,
tu eşti tăria mea!

2b Te iubesc, Doamne, tăria mea,
3a Doamne, stânca mea,
fortăreaţa mea şi eliberatorul meu. R.

3bc Dumnezeul meu, stânca mea
în care mi-am căutat refugiu,
scutul meu, cornul mântuirii mele şi scăparea mea.
4 Îl invoc pe Domnul, cel vrednic de laudă,
şi sunt eliberat de duşmanii mei. R.

47 Viu este Domnul şi binecuvântată este stânca mea
şi preaînălţat este Dumnezeul mântuirii mele!
51ab El dă mari izbânzi regelui său,
arată milostivire faţă de unsul său. R.

LECTURA A II-A
V-aţi întors la Dumnezeu de la idoli,
ca să-l aşteptaţi pe Fiul său din ceruri.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul
către Tesaloniceni 1,5c-10

5c Fraţilor,
am fost între voi
şi pentru binele vostru.
6 Iar voi aţi devenit imitatorii noştri şi ai Domnului,
primind cuvântul în multe necazuri
cu bucuria Duhului Sfânt,
7 aşa încât voi aţi devenit exemplu
pentru toţi cei care cred în Macedonia şi Ahaia.
8 Într-adevăr, cuvântul Domnului a răsunat,
pornind de la voi, nu numai în Macedonia şi Ahaia,
iar credinţa voastră în Dumnezeu
s-a răspândit în toate locurile,
aşa încât nu mai este nevoie ca noi să spunem ceva.
9 Ei înşişi povestesc ce fel de primire am avut la voi
şi cum v-aţi întors la Dumnezeu de la idoli,
ca să slujiţi Dumnezeului cel viu şi adevărat
10 şi să-l aşteptaţi pe Fiul său din ceruri,
pe care el l-a înviat din morţi, pe Isus,
cel care ne mântuieşte de mânia ce vine.
Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 14,23bc
(Aleluia) Dacă cineva mă iubeşte, va păzi cuvântul meu, spune Domnul;
Tatăl meu îl va iubi şi vom veni la el. (Aleluia)

EVANGHELIA
Să-l iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău
şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 22,34-40

34 În acel timp,
auzind fariseii că le-a închis gura saduceilor,
s-au adunat la un loc,
35 iarunul dintre ei, învăţat al Legii,
ca să-l pună la încercare, l-a întrebat:
36 „Învăţătorule, care poruncă este cea mai mare în Lege?”
37 El i-a zis:
„Să-l iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta,
din tot sufletul tău şi din tot cugetul tău!
38 Aceasta este cea mai mare şi cea dintâi poruncă.
39 Iar a doua este asemenea acesteia:
«Să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi!»
40 În aceste două porunci
este cuprinsă toată Legea şi Profeţii”.
Cuvântul Domnului