en-USro-RO

Inregistrare | Login
25 februarie 2018

Calendarul zilei

Duminică, 25 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Cezar, medic
Liturghierul Roman
† DUMINICA a 2-a din Post
Liturghie proprie, Credo, prefațã proprie
violet, II
Lectionar
Gen '22,1-2.9a.10-13.15-18: Jertfa patriarhului nostru Abraham.
Ps 115: Voi umbla înaintea Domnului pe pãmântul celor vii.
Rom 8,31b-34: Dumnezeu nu l-a cruțat pe propriul sãu Fiu.
Mc 9,2-10: Acesta este Fiul meu cel iubit.
 

 

Sfintii zilei

POMENIREA TUTUROR CREDINCIOŞILOR RĂPOSAŢI

 Liturghierul Roman

2 noiembrie
 POMENIREA TUTUROR CREDINCIOŞILOR RĂPOSAŢI


Ant. la intrare 
După cum Isus a murit şi a înviat, 
la fel, prin Isus, Dumnezeu îi va aduce 
pe cei adormiţi împreună cu el. 
Şi după cum toţi mor în Adam, 
tot la fel, în Cristos, toţi vor fi readuşi la viaţă.                          Cf. 1Tes 4,14; 1Cor 15,22


RUGĂCIUNEA ZILEI
Ascultă cu bunătate, Doamne, rugăciunile noastre: 
sporeşte în noi credinţa 
în Fiul tău înviat din morţi 
şi întăreşte-ne speranţa 
în învierea slujitorilor tăi răposaţi. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos.


ASUPRA DARURILOR
Priveşte cu bunăvoinţă, Doamne, la darurile noastre, 
iar pe slujitorii tăi răposaţi 
primeşte-i în slavă alături de Fiul tău, 
care ne uneşte pe toţi cu sine 
în marele sacrament al iubirii. 
El, care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor. 


Ant. la Împărtăşanie 
Eu sunt învierea şi viaţa, spune Domnul. 
Cine crede în mine, 
chiar dacă moare, va trăi 
şi oricine trăieşte şi crede în mine, 
nu va muri în veci”.                                                                  Cf. In 11,25-26 


DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Primeşte-i, te rugăm, Doamne, 
în lăcaşul de lumină şi de pace, 
pe slujitorii tăi răposaţi 
pentru care am celebrat tainele pascale. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Vezi “Note liturgice” la final.
Moartea lui Cristos este plinătate de viaţă. Rămâne la latitudinea noastră să semănăm viaţa din punct de vedere evanghelic în brazda de fiecare zi. Restul face Domnul: ne apără cu mâinile sale, ne ocroteşte şi ne înconjoară cu iubire. Pentru a intra în adevărata viaţă pe care Isus a venit să ne-o comunice, trebuie să trecem prin moarte ca el şi împreună cu el. Iată de ce Biserica se roagă pentru cei morţi; ea se roagă pentru ca în momentul imprevizibil al trecerii lor spre Tatăl să fie găsiţi deschişi iertării şi darului lui Dumnezeu. Aceasta o cere la fiecare sfântă Liturghie. Începând din secolul al XI-lea această rugăciune se intensifică a doua zi după sărbătoarea tuturor sfinţilor
.

I
LECTURA I
Ştiu că Răscumpărătorul meu trăieşte.
Citire din cartea lui Iob 19,1.23-27a

1 În zilele acelea,
Iob a luat cuvântul şi a zis:
23 „Ce n-aş da să fie scrise cuvintele mele,
ce n-aş da să fie înscrise într-o carte!
24 Cu un condei de fier sau de plumb
să fie săpate pentru totdeauna în stâncă!
25 Eu ştiu că răscumpărătorul meu este viu
şi că, în cele din urmă, se va ridica peste ţărână.
26 După ce îmi vor roade această piele a mea,
fără carnea mea îl voi vedea pe Dumnezeu.
27a Eu însumi îl voi vedea şi ochii mei vor privi,
şi nu altcineva”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 26(27),1.4.7 şi 8b şi 9a.13-14 (R.: 1a sau 13)

R
.: Domnul este lumina
şi mântuirea mea.
sau: 
Cred că voi vedea bunătăţile Domnului
pe pământul celor vii.

1 Domnul este lumina şi mântuirea mea,
de cine mă voi teme?
Domnul este apărătorul vieţii mele,
de cine mă voi înfricoşa? R.

4 Un lucru cer de la Domnul şi pe acesta îl caut:
să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieţii mele,
ca să privesc frumuseţea Domnului
şi să vizitez sanctuarul său. R.

7 Ascultă-mi, Doamne, glasul când te chem:
îndură-te de mine şi răspunde-mi!
8a Eu caut, Doamne, faţa ta.
9a Nu-ţi ascunde faţa de la mine! R.

13 Cred că voi vedea bunătăţile Domnului
pe pământul celor vii.
14 Aşteaptă-l pe Domnul, fii tare,
întăreşte-ţi inima şi nădăjduieşte în Domnul! R.

LECTURA A II-A
Reconciliaţi fiind,
vom fi mântuiţi prin viaţa lui.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul
către Romani 5,5-11

5 Fraţilor,
speranţa nu înşală,
pentru că iubirea lui Dumnezeu
a fost revărsată în inimile noastre
prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat.
6 Într-adevăr, pe când eram încă neputincioşi,
Cristos a murit la timpul hotărât pentru cei nelegiuiţi.
7 De fapt, cu greu moare cineva pentru un om drept.
Poate că pentru un om bun ar îndrăzni cineva să moară.
8 Dar Dumnezeu şi-a arătat iubirea faţă de noi
prin faptul că, pe când eram încă păcătoşi,
Cristos a murit pentru noi.
9 Aşadar, cu atât mai mult acum,
când suntem justificaţi prin sângele lui,
vom fi mântuiţi prin el de mânie,
10 deoarece dacă, duşmani fiind,
am fost reconciliaţi cu Dumnezeu
prin moartea Fiului său,
cu atât mai mult, reconciliaţi fiind,
vom fi mântuiţi prin viaţa lui.
11 Dar nu numai atât, ci ne lăudăm în Dumnezeu
prin Domnul nostru Isus Cristos,
prin care acum am primit reconcilierea.
Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 6,40
(Aleluia) „Aceasta este voinţa Tatălui meu:
oricine îl vede pe Fiul şi crede în el are viaţa veşnică.
Iar eu îl voi învia în ziua de pe urmă”, spune Domnul. (Aleluia)

EVANGHELIA
Aceasta este voinţa Tatălui meu:
oricine îl vede pe Fiul şi crede în el să aibă viaţa veşnică.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 6,37-40

În acel timp,
Isus le-a spus mulţimilor:
37 „Tot ce-mi dă Tatăl va veni la mine,
iar pe cel care vine la mine
nu-l voi da afară,
38 căci m-am coborât din cer nu ca să fac voinţa mea,
ci voinţa celui care m-a trimis;
39 şi aceasta este voinţa celui care m-a trimis:
să nu se piardă nimeni
dintre cei pe care mi i-a dat de la el,
ci să-i învii în ziua de pe urmă.
40 Pentru că aceasta este voinţa Tatălui meu:
oricine îl vede pe Fiul şi crede în el
să aibă viaţa veşnică.
Iar eu îl voi învia în ziua de pe urmă”.
Cuvântul Domnului

II
LECTURA I
El va nimici moartea pe vecie.
Citire din cartea profetului Isaia 25,6a.7-9

6a Domnul Sabaot va face un ospăţ
pentru toate popoarele pe muntele acesta.
7 Pe muntele acesta,
va înlătura vălul pus pe faţa tuturor popoarelor
şi acoperitoarea care acoperea toate neamurile.
8 Va înlătura moartea pentru totdeauna.
Domnul Dumnezeu va şterge lacrimile de pe faţa tuturor
şi va îndepărta ruşinea poporului său de pe tot pământul,
căci Domnul a vorbit.
9 În ziua aceea se va spune:
„Iată, acesta este Dumnezeul nostru,
în care am sperat că ne va mântui,
acesta este Domnul în care ne-am pus speranţa:
să ne bucurăm şi să ne veselim de mântuirea lui!”
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 24(25),6-7bc.17-18.20-21 (R.: 1 sau 3a)

R
.: Către tine, Doamne,
înalţ sufletul meu!
sau: 
Toţi cei care speră în tine, Doamne,
nu vor fi făcuţi de ruşine.

6 Aminteşte-ţi, Doamne, de îndurarea şi milostivirea ta,
pentru că ele sunt din veşnicie!
7bc Adu-ţi aminte de mine în milostivirea ta,
pentru bunătatea ta, Doamne! R.

17 Eliberează de nelinişte inima mea,
scoate-mă din necazurile mele!
18 Priveşte la umilirea şi la chinul meu
şi iartă-mi toate păcatele! R.

20 Păzeşte sufletul meu şi mântuieşte-mă;
să nu fiu făcut de ruşine
pentru că am căutat refugiu în tine!
21 Neprihănirea şi dreptatea să mă ocrotească,
pentru că am sperat în tine. R.

LECTURA A II-A
Aşteptăm înfierea şi răscumpărarea trupului nostru.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul
către Romani 8,14-23

14 Fraţilor,
toţi cei care sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu
sunt fiii lui Dumnezeu,
15 pentru că nu aţi primit un Duh de sclavie,
ca să vă fie din nou teamă,
ci aţi primit Duhul înfierii prin care strigăm: „Abba, Tată!”
16 Însuşi Duhul dă mărturie duhului nostru
că suntem fii ai lui Dumnezeu.
17 Iar dacă suntem fii, suntem şi moştenitori,
moştenitori ai lui Dumnezeu
şi împreună-moştenitori cu Cristos,dacă suferim cu el,
ca împreună cu el să fim şi glorificaţi.
18 Eu consider că suferinţele timpului prezent
nu se pot compara cu gloria viitoare care ni se va revela.
19 Într-adevăr, creaţia aşteaptă cu nerăbdare
revelarea fiilor lui Dumnezeu.
20 Căci creaţia a fost supusă zădărnicieinu de bunăvoie,
ci din cauza aceluia care a supus-o, cu speranţa
21 că şi ea, creaţia, va fi eliberată de sclavia stricăciunii,
spre libertatea gloriei fiilor lui Dumnezeu.
22 De fapt, noi ştim că toată creaţia suspină
şi suferă durerile unei naşteri până în timpul de acum,
23 dar nu numai ea, ci şi noi,
cei care avem ca prim dar al lui Dumnezeu Duhul,
şi noi suspinăm în noi înşine,
aşteptând înfierea şi răscumpărarea trupului nostru.
Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Mt 25,34
(Aleluia) „Veniţi, binecuvântaţii Tatălui meu,
moşteniţi împărăţia care a fost pregătită pentru voi
de la crearea lumii!”, spune Domnul (Aleluia)

EVANGHELIA
Tot ce aţi făcut unuia dintre fraţii mei cei mai mici,
mie mi-aţi făcut.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 25,31-46

În acel timp,
Isus le-a spus discipolilor săi:
31 „Când va veni Fiul Omului în gloria lui,
împreună cu toţi îngerii,
atunci se va aşeza pe tronul gloriei sale.
32 Şi se vor aduna înaintea lui toate neamurile,
iar el îi va despărţi pe unii de alţii
aşa cum păstorul desparte oile de capre:
33 va pune oile la dreapta sa, iar caprele la stânga.
34 Atunci regele va spune celor de la dreapta sa:
«Veniţi, binecuvântaţii Tatălui meu,
moşteniţi împărăţia care a fost pregătită pentru voi
de la crearea lumii!
35 Căci am fost flămând şi mi-aţi dat să mănânc,
am fost însetat şi mi-aţi dat să beau,
am fost străin şi m-aţi primit,
36 gol şi m-aţi îmbrăcat,bolnav şi m-aţi vizitat,
am fost în închisoare şi aţi venit la mine!»
37 Atunci îi vor răspunde cei drepţi, zicând:
«Doamne, când te-am văzut flămând şi te-am hrănit,
sau însetat şi ţi-am dat să bei?
38 Când te-am văzut străin şi te-am primit,
sau gol şi te-am îmbrăcat?
39 Când te-am văzut bolnav sau în închisoare
şi am venit la tine?»
40 Iar regele, răspunzând, le va spune:
«Adevăr vă spun:
tot ce aţi făcut unuia dintre fraţii mei cei mai mici,
mie mi-aţi făcut».
41 Atunci le va spune celor de la stânga:
«Plecaţi de la mine, blestemaţilor,
în focul cel veşnic pregătit pentru diavol şi îngerii lui!
42 Căci am fost flămând şi nu mi-aţi dat să mănânc,
am fost însetat şi nu mi-aţi dat să beau,
43 am fost străin şi nu m-aţi primit,
gol şi nu m-aţi îmbrăcat,
bolnav şi în închisoare şi nu m-aţi vizitat».
44 Atunci ei îi vor răspunde, zicând:
«Doamne, când te-am văzut flămând sau însetat,
sau străin sau gol, sau bolnav sau în închisoare
şi nu ţi-am slujit?»
45 Iar el le va răspunde:
«Adevăr vă spun:
tot ce nu aţi făcut unuia dintre aceştia, cei mai mici,
mie nu mi-aţi făcut».
46 Şi vor merge aceştia în chinul veşnic,
iar cei drepţi, în viaţa cea veşnică”.
Cuvântul Domnului

III
LECTURA I
I-a primit ca pe o jertfă de ardere de tot.
Citire din cartea Înţelepciunii 3,1-9

1 Sufletele celor drepţi
sunt în mâna lui Dumnezeu,
iar niciun chin nu se va atinge de ele.
2 În ochii celor nepricepuţi, păreau că mor
şi ieşirea lor era considerată o nenorocire,
3 plecarea de la noi, distrugere, dar ei sunt în pace.
4 Şi dacă în văzul oamenilor sunt pedepsiţi,
speranţa lor este plină de nemurire.
5 Fiind disciplinaţi cu puţine suferinţe,
li s-au făcut multe binefaceri;
căci Dumnezeu i-a încercat
şi i-a găsit vrednici de el.
6 Ca pe aur în foc i-a probat
şi i-a primit ca pe o jertfă de ardere de tot.
7 În timpul vizitării lor, vor străluci
şi vor alerga ca scânteile printre paie.
8 Vor judeca neamuri, vor stăpâni popoare
şi Domnul lor va domni peste ei în veci.
9 Cei care s-au încrezut în el vor înţelege adevărul
şi cei care cred în iubire vor rămâne cu el,
căci harul şi îndurarea sunt pentru aleşii lui.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 41(42),2-3.5bcd; 42(43), 3.4.5 (R.: Ps 41,3a)

R
.: Sufletul meu e însetat
de Dumnezeul cel viu.

42, 2 Cum doreşte cerbul izvoarele de apă,
aşa te doreşte sufletul meu pe tine, Dumnezeule!
3 Sufletul meu e însetat de Dumnezeu,
de Dumnezeul cel viu;
când voi veni şi voi vedea faţa lui Dumnezeu? R.

5bcd Sufletul se topeşte în mine, cum treceam prin mulţime,
ducându-mă până la casa lui Dumnezeu
în strigătele de bucurie şi de mulţumire
ale unei mulţimi în sărbătoare. R.

43, 3 Trimite-mi lumina şi adevărul tău!
Ele să mă călăuzească,
să mă ducă la muntele tău cel sfânt
şi în lăcaşurile tale! R.

4 Voi merge la altarul lui Dumnezeu,
la Dumnezeul bucuriei şi veseliei mele,
şi te voi lăuda cu harpa,
Dumnezeule, Dumnezeul meu! R.

5 Pentru ce eşti mâhnit, suflete al meu,
şi pentru ce gemi înlăuntrul meu?
Aşteaptă-l pe Dumnezeu, căci iarăşi îl voi lăuda
pe el, care este mântuirea feţei mele şi Dumnezeul meu! R.

LECTURA A II-A
Iar moarte nu va mai fi.
Citire din Apocalipsul
sfântului apostol Ioan 21,1-5a.6b-7

1 Eu, Ioan,
am văzut un cer nou şi un pământ nou,
căci cerul dintâi şi pământul dintâi au trecut,
iar marea nu mai este.
2 Şi am mai văzut cetatea cea sfântă, Ierusalimul cel nou,
coborând din cer, de la Dumnezeu,
pregătită ca o mireasă împodobită pentru mirele ei.
3 Şi am auzit un glas puternic de la tron, spunând:
„Iată cortul lui Dumnezeu împreună cu oamenii!
El va locui împreună cu ei, iar ei vor fi poporul lui
şi el, Dumnezeu cu ei, va fi Dumnezeul lor.
4 El va şterge orice lacrimă din ochii lor,
iar moarte nu va mai fi.
Nu va mai fi nici plâns, nici ţipăt, nici durere,
pentru că lucrurile dintâi au trecut”.
5a Cel care şade pe tron a zis: „Iată, le fac pe toate noi.
6b Eu sunt alfa şi omega, începutul şi sfârşitul.
Celui care este însetat, eu îi voi da în dar
din izvorul apei vieţii.
7 Cel care învinge va moşteni acestea.
Eu îi voi fi lui Dumnezeu,
iar el îmi va fi fiu”.
Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE cf. Mt 11,25
(Aleluia) Te preamăresc, Tată, Domn al cerului şi al pământului,
pentru că ai revelat celor mici misterele împărăţiei tale! (Aleluia)

EVANGHELIA
Bucuraţi-vă şi tresăltaţi de veselie,
căci răsplata voastră mare este în ceruri!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 5,1-12a

1 În acel timp,
văzând mulţimile, Isus s-a urcat pe munte
şi, după ce s-a aşezat,
s-au apropiat de el discipolii săi.
2 Şi, deschizându-şi gura, îi învăţa zicând:
3 „Fericiţi cei săraci în duh,
pentru că a lor este împărăţia cerurilor!
4 Fericiţi cei care plâng, pentru că ei vor fi mângâiaţi!
5 Fericiţi cei blânzi, pentru că ei vor moşteni pământul!
6 Fericiţi cei cărora le este foame şi sete de dreptate,
pentru că ei se vor sătura!
7 Fericiţi cei milostivi, pentru că ei vor afla milostivire!
8 Fericiţi cei curaţi la inimă,
pentru că ei îl vor vedea pe Dumnezeu!
9 Fericiţi făcătorii de pace,
pentru că ei vor fi numiţi fiii lui Dumnezeu!
10 Fericiţi cei persecutaţi din cauza dreptăţii,
pentru că a lor este împărăţia cerurilor!
11 Fericiţi sunteţi când vă vor insulta, vă vor persecuta
şi, minţind, vor spune împotriva voastră tot răul din cauza mea.
12a Bucuraţi-vă şi tresăltaţi de veselie,
căci răsplata voastră mare este în ceruri!”
Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Iob 19,1.23-27; Ps 26; Rom 5,5-11; In 6,37-40

Comemorarea de astăzi ne pune în faţa ochilor realitatea morţii, retrăind şi suferinţa pentru răposaţii noştri dragi, pentru persoanele care ne-au fost apropiate, ne-au făcut bine şi nu mai sunt cu noi, cel puţin în mod vizibil.

Dar durerea noastră găseşte întărire în cuvintele lui Isus: „Aceasta este voinţa Tatălui meu: ca eu să nu pierd pe nici unul dintre cei pe care mi i-a dat”. Isus nu pierde pe nimeni: el este omul perfect credincios care a acceptat moartea pentru a-i salva pe oamenii pe care Tatăl i-a dat în mâinile lui, şi care erau morţi din cauza păcatului.

El este fratele ce a intrat în moarte pentru a ne însoţi în moarte, care prin dragostea sa a distrus jugul morţii şi ne-a deschis porţile vieţii.

Să ne unim iubirii sale fidele, dragostei pe care ne-au arătat-o toţi cei ce au trecut deja din lumea aceasta, şi care, tocmai pentru că ne-au iubit, aşteaptă acum de la noi să fie ajutaţi, şi să le dăm ajutorul rugăciunii noastre, al angajării noastre de credinţă în Cristos.

Această unire în caritate este bucurie pentru noi şi pentru ei, în aşteptarea momentului când toţi vom fi uniţi în viaţă şi în bucurie pentru totdeauna.