en-USro-RO

Inregistrare | Login
25 februarie 2018

Calendarul zilei

Duminică, 25 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Cezar, medic
Liturghierul Roman
† DUMINICA a 2-a din Post
Liturghie proprie, Credo, prefațã proprie
violet, II
Lectionar
Gen '22,1-2.9a.10-13.15-18: Jertfa patriarhului nostru Abraham.
Ps 115: Voi umbla înaintea Domnului pe pãmântul celor vii.
Rom 8,31b-34: Dumnezeu nu l-a cruțat pe propriul sãu Fiu.
Mc 9,2-10: Acesta este Fiul meu cel iubit.
 

 

Sfintii zilei

Ss. Carol Borromeu, ep. **; Felix de Valois, pustnic

 Liturghierul Roman

 

4 noiembrie
Sfântul Carol Borromeu, episcop


Ant. la intrare 
Domnul a încheiat cu el legământ de pace 
şi l-a făcut mai mare peste poporul său, 
ca să aibă cinstea preoţiei în veci (T.P. aleluia).                 Cf. Sir 45,30

RUGĂCIUNEA ZILEI
Te rugăm, Doamne, păstrează în poporul tău 
spiritul care l-a însufleţit pe sfântul episcop Carol Borromeu, 
pentru ca Biserica să se reînnoiască necontenit 
şi, urmând tot mai îndeaproape evanghelia, 
să poată arăta lumii, adevăratul chip al lui Cristos. 
El, care, fiind Dumnezeu.

ASUPRA DARURILOR
Ia aminte, Doamne, 
la darurile pe care ţi le punem pe altar, 
astăzi, când celebrăm amintirea sfântului Carol Borromeu. 
După cum l-ai înzestrat pe el cu o râvnă neobosită 
în îndeplinirea îndatoririlor de păstor 
şi l-ai făcut să lumineze cu strălucirea virtuţilor, 
tot astfel, prin puterea acestei jertfe, dă-ne şi nouă harul 
să aducem rod îmbelşugat de adevărată sfinţenie. 
Prin Cristos, Domnul nostru.


Ant. la Împărtăşanie
 
Doamne, tu pe toate le ştii; 
tu ştii că te iubesc (T.P. aleluia).                                                         Cf. In 21,17


DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

Te rugăm, Doamne, 
ca sfintele taine pe care le-am primit, 
să ne dea şi nouă duhul tăriei, 
care l-a făcut pe sfântul Carol 
credincios în slujire şi înflăcărat în caritate. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Carol Borromeu (1538-1584) s-a născut în Lombardia. După licenţa în dreptul civil şi bisericesc, la 22 de ani, a fost cooptat în rândul cardinalilor de unchiul său, papa Pius al IV-lea, şi ales arhiepiscop de Milano. Datorită lui, Conciliul Tridentin a fost reluat şi dus la capăt în anul 1563. A fost un adevărat păstor al turmei sale, vizitându-şi de mai multe ori dieceza; a întrunit mai multe sinoade, a luat hotărâri înţelepte şi s-a preocupat de întărirea vieţii creştine. S-a dedicat îngrijirii bolnavilor de ciumă din anul 1576. Exigent şi ferm, a antrenat prin exemplul său şi a fost luat ca model de mulţi episcopi, în special de sfântul Francisc de Sales. A murit la 3 noiembrie 1584.

LECTURA I
Avem daruri diferite
după harul care ne-a fost dat.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul
către Romani 12,3-13

3 Fraţilor,
prin harul care mi-a fost dat,
spun fiecăruia dintre voi
să nu vă consideraţi mai mult decât trebuie să vă consideraţi,
ci fiecare să aibă despre sine o apreciere corectă,
fiecare după măsura credinţei pe care i-a dat-o Dumnezeu!
4 Căci, după cum într-un singur trup avem multe membre,
însă nu toate membrele au aceeaşi funcţie,
5 tot aşa noi, care suntem mulţi,
suntem un singur trup în Cristos şi membre unii altora.
6 Dar avem daruri diferite după harul care ne-a fost dat:
dacă cineva are darul profeţiei,
să profeţească după analogia credinţei,
7 dacă are darul slujirii, să stăruie în slujire,
dacă este învăţător, să-i înveţe pe alţii,
8 dacă are darul de a îndemna, să îndemne!
Cine dă să dea cu simplitate,
cine conduce să o facă cu grijă,
cine face pomană s-o facă cu bucurie!
9 Iubirea să fie fără ipocrizie,urâţi răul, ataşaţi-vă de bine,
10 iubiţi-vă unii pe alţii cu iubire frăţească,
întreceţi-vă în a vă stima unii pe alţii!
11 Neobosiţi în râvnă, înflăcăraţi de Duh, slujiţi Domnului!
12 Plini de bucurie în speranţă, statornici în încercare,
stăruiţi în rugăciune!
13 Luaţi parte la trebuinţele sfinţilor!
Practicaţi ospitalitatea!
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 88(89),2-3.4-5.21-22.25 şi 27 (R.: cf. 2a)

R
.: Îndurările tale, Doamne,
în veci le voi cânta.

2 Îndurările Domnului în veci le voi cânta,
cu gura mea voi face cunoscută
din generaţie în generaţie fidelitatea ta.
3 Căci ai spus: „Îndurarea s-a întemeiat pentru totdeauna;
ai stabilit în ceruri fidelitatea ta. R.

4 Am încheiat alianţă cu alesul meu,
i-am promis cu jurământ slujitorului meu David:
5 «Îţi voi întări seminţia pe vecie,
din generaţie în generaţie,
îţi voi întemeia tronul tău de domnie»”. R.

21 L-am aflat pe David, slujitorul meu,
şi l-am uns cu untdelemnul meu cel sfânt;
22 acestuia, mâna mea îi va da stabilitate
şi braţul meu îi va da putere. R.

25 Fidelitatea şi bunătatea mea vor fi cu el
şi prin numele meu va creşte puterea lui;
27 El îmi va spune: „Tu eşti tatăl meu,
Dumnezeul meu şi stânca mântuirii mele”. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 10,14
(Aleluia) „Eu sunt păstorul cel bun”, spune Domnul.
„Eu cunosc oile mele şi ele mă cunosc pe mine”. (Aleluia)

EVANGHELIA
Păstorul cel bun îşi dă viaţa pentru oi.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 10,11-16

11 În acel timp,
Isus a zis: „Eu sunt păstorul cel bun.
Păstorul cel bun îşi dă viaţa pentru oi.
12 Cel plătit şi care nu este păstor, căruia nu-i aparţin oile,
vede lupul venind, lasă oile şi fuge,
iar lupul le răpeşte şi le împrăştie;
13 pentru că este plătit şi nu-i pasă de oi.
14 Eu sunt păstorul cel bun.
Eu le cunosc pe ale mele
şi ale mele mă cunosc pe mine
15 aşa cum mă cunoaşte Tatăl şi eu îl cunosc pe Tatăl;
iar eu însumi îmi pun viaţa pentru oi.
16 Mai am şi alte oi, care nu sunt din staulul acesta;
şi pe acelea trebuie să le aduc;
iar ele vor asculta glasul meu
şi va fi o singură turmă şi un singur păstor”.
Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

1In 3,13-16; Ps 22; In 10,11-18

Un păstor bun este un dar excelent pentru Biserică, aşa cum a fost Carol pentru Biserica din Milano şi pentru întreaga Biserică. Consacrat episcop la numai 25 de ani, acest tânăr, trăit în posibilităţile şi cinstea rangului său, s-a dăruit total slujirii poporului său, risipindu-şi bunurile şi sănătatea, angajându-se în munci obositoare şi penitenţe extreme, care, desigur, i-au scurtat şi viaţa. A promovat cu energie şi răbdare aplicarea Conciliului din Trento, cu o constantă preocupare pentru formarea preoţilor sfinţi şi plini de zel.

Iubirea lui Isus răstignit era pentru el modelul şi stimulentul permanent. „Sfântul Carol B s-a spus B a fost omul rugăciunii, al lacrimilor, al penitenţei intense, nu ca lucrare eroică, ci ca participare tainică, plină de pasiune la suferinţele lui Cristos, ca intrare profundă a sa în păcatul lumii, cu toată inima şi cu tot sufletul său”.

Însă cuvintele Scrisorii întâi a sfântului Ioan: „El şi-a dat viaţa pentru noi; deci, şi noi suntem datori să ne dăm viaţa pentru fraţi” sunt cuvinte adresate nu numai păstorilor, ci şi tuturor acelora care îl urmează pe Isus. El a murit pentru noi nu pentru a ne dispensa de preocuparea pentru fraţii noştri, ci pentru a ne spune până la ce punct trebuie să ajungem cu iubirea noastră. Bunul păstor e cel care are grijă de fiecare oiţă din turma sa, dar nu este creştinească atitudinea oiţei ce se odihneşte liniştită pe spatele păstorului, fără să fie preocupată de celelalte oiţe care nu sunt în siguranţă.

Astăzi, să ne rugăm în mod special pentru papa, adevăratul şi bunul păstor, plin de curaj şi nepreocupat de sine, care-şi înmulţeşte călătoriile, discursurile, care îi primeşte pe toţi, care anunţă cu mult curaj şi francheţe adevărul evangheliei în orice circumstanţă şi în orice loc din lume.