en-USro-RO

Inregistrare | Login
25 februarie 2018

Calendarul zilei

Duminică, 25 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Cezar, medic
Liturghierul Roman
† DUMINICA a 2-a din Post
Liturghie proprie, Credo, prefațã proprie
violet, II
Lectionar
Gen '22,1-2.9a.10-13.15-18: Jertfa patriarhului nostru Abraham.
Ps 115: Voi umbla înaintea Domnului pe pãmântul celor vii.
Rom 8,31b-34: Dumnezeu nu l-a cruțat pe propriul sãu Fiu.
Mc 9,2-10: Acesta este Fiul meu cel iubit.
 

 

Sfintii zilei

† CRISTOS, REGELE UNIVERSULUI
Ss. Siriciu, pp.; Leonard, pr.

 Liturghierul Roman

† CRISTOS, REGELE UNIVERSULUI


Ant. la intrare

Vrednic este Mielul, care a fost înjunghiat, 
să primească puterea, bogăţia, 
înţelepciunea, tăria şi cinstea. 
Lui să-i fie gloria şi puterea în vecii vecilor.          Ap 5,12; 1,6


RUGĂCIUNEA ZILEI

Dumnezeule atotputernic şi veşnic,

care ai voit să refaci totul

în Fiul tău preaiubit, Regele universului,

dă-ne, te rugăm, harul ca toată făptura,

eliberată din robie, să slujească maiestăţii tale

şi să te laude într-un glas, fără încetare.

Prin Domnul nostru Isus Cristos.


ASUPRA DARURILOR

Aducându-ţi, Doamne,

jertfa de împăcare a neamului omenesc,

te rugăm cu umilinţă

ca însuşi Fiul tău să le dăruiască tuturor popoarelor unitate şi pace.

El, care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor.


Ant. la Împărtăşanie

Domnul stăpâneşte în veci ca rege,

Domnul va binecuvânta poporul său cu pace.       Ps 28,10-11


DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

După ce am primit hrana vieţii nepieritoare,

te rugăm, Doamne,

ca noi, care suntem mândri să ne supunem

poruncilor lui Cristos, Regele universului,

să ne învrednicim a trăi fără de sfârşit, alături de el,

în împărăţia cerească.

El, care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor.

Lectionar

 Colectă pentru seminariile diecezane.
Domnul nostru Isus Cristos este regele universului, păstorul omenirii, judecătorul suprem al celor vii şi al celor morţi, aşa cum ne spune prima lectură. Dacă în Evanghelie Isus îşi revendică aceleaşi titluri de păstor, conducător şi judecător, face acest lucru pentru faptul că poate afirma: “Eu şi Tatăl una suntem”. Înviindu-l din morţi, Tatăl ceresc l-a pus pe Isus stăpân, spune sfântul Paul, şi a făcut din el căpetenia omenirii noi. Prin el “Dumnezeu va fi totul în toţi”. Ascultând de el şi supunându-ne lui, suntem siguri de mântuirea noastră, căci ne conduce însuşi Dumnezeu, în persoana Fiului său
.

LECTURA I
Voi face judecată între oaie şi oaie.
Citire din cartea profetului Ezechiel 34,11-12.15-17

11 Aşa spune Domnul Dumnezeu:
„Iată, eu, eu însumi voi căuta turma mea
şi o voi observa!
12 Aşa cum se îngrijeşte un păstor de turmă
în ziua când este în mijlocul turmei sale împrăştiate,
tot aşa mă voi îngriji eu de turma mea
şi o voi salva din toate locurile unde a fost împrăştiată
în ziua înnorată şi întunecată.
15 Eu voi păstori turma mea şi eu le voi face să se odihnească
– oracolul Domnului Dumnezeu.
16 Pe cea pierdută o voi căuta, pe cea rătăcită o voi aduce înapoi,
pe cea rănită o voi bandaja, pe cea slăbită o voi întări,
voi avea grijă de cea grasă şi de cea puternică.
Le voi păstori cu judecată.
17 Cât despre voi, turma mea
– aşa spune Domnul Dumnezeu:
iată, voi face judecată între oaie şi oaie, între berbeci şi ţapi”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 22(23),1-3a.3b-4.5.6 (R.: 1)

R.: Domnul este păstorul meu,
nu voi duce lipsă de nimic.

1 Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic;
2 el mă paşte pe păşuni verzi,
mă conduce la ape de odihnă,
3a îmi înviorează sufletul. R.

3b Mă călăuzeşte pe cărări drepte de dragul numelui său.
4 Chiar dacă ar fi să umblu prin valea întunecată a morţii,
nu mă tem de niciun rău, căci tu eşti cu mine,
toiagul şi nuiaua ta mă mângâie. R.

5 Tu pregăteşti masă pentru mine în faţa asupritorilor mei,
îmi ungi capul cu untdelemn
şi paharul meu e plin de se revarsă.R.

6 Da, fericirea şi îndurarea mă vor însoţi
în toate zilele vieţii mele
şi voi locui în casa Domnului
până la sfârşitul zilelor mele.R.

LECTURA A II-A
Fiul se va supune celui care i-a supus lui toate,
pentru ca Dumnezeu să fie totul în toţi.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul
către Corinteni 15,20-26.28

20 Fraţilor,
Cristos a înviat din morţi,
fiind începutul învierii celor adormiţi.
21 Căci de vreme ce printr-un om a venit moartea,
tot printr-un om vine şi învierea din morţi.
22 Şi după cum toţi mor în Adam,
tot la fel, în Cristos, toţi vor fi readuşi la viaţă.
23 Dar fiecare la rândul lui:
cel dintâi Cristos,
după aceea cei care sunt ai lui Cristos, la venirea lui,
24 apoi va fi sfârşitul,
când el va încredinţa împărăţia lui Dumnezeu Tatăl,
după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire şi putere.
25 Căci el trebuie să domnească
până când va pune toţi duşmanii sub picioarele lui.
26 Ultimul duşman care va fi nimicit este moartea.
28 Iar când toate îi vor fi supuse,
atunci şi el, Fiul, se va supune celui care i-a supus lui toate,
pentru ca Dumnezeu să fie totul în toţi.
Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Mc 11,9b-10a
(Aleluia) Binecuvântat cel ce vine în numele Domnului!
Binecuvântată este împărăţia care vine,
a părintelui nostru David! (Aleluia)

EVANGHELIA
Fiul Omului se va aşeza pe tronul său de mărire
şi îi va despărţi pe unii de alţii.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 25,31-46

31 În acel timp,
Isus le-a spus discipolilor săi:
„Când va veni Fiul Omului în gloria lui,
împreună cu toţi îngerii,
atunci se va aşeza pe tronul gloriei sale.
32 Şi se vor aduna înaintea lui toate neamurile,
iar el îi va despărţi pe unii de alţii
aşa cum păstorul desparte oile de capre:
33 va pune oile la dreapta sa, iar caprele la stânga.
34 Atunci regele va spune celor de la dreapta sa:
«Veniţi, binecuvântaţii Tatălui meu,
moşteniţi împărăţia care a fost pregătită pentru voi
de la crearea lumii!
35 Căci am fost flămând şi mi-aţi dat să mănânc,
am fost însetat şi mi-aţi dat să beau,
am fost străin şi m-aţi primit,
36 gol şi m-aţi îmbrăcat,
bolnav şi m-aţi vizitat,
am fost în închisoare şi aţi venit la mine!»
37 Atunci îi vor răspunde cei drepţi, zicând:
«Doamne, când te-am văzut flămând şi te-am hrănit,
sau însetat şi ţi-am dat să bei?
38 Când te-am văzut străin şi te-am primit,
sau gol şi te-am îmbrăcat?
39 Când te-am văzut bolnav sau în închisoare
şi am venit la tine?»
40 Iar regele, răspunzând, le va spune:
«Adevăr vă spun:
tot ce aţi făcut unuia dintre fraţii mei cei mai mici,
mie mi-aţi făcut».
41 Atunci le va spune celor de la stânga:
«Plecaţi de la mine, blestemaţilor,
în focul cel veşnic pregătit pentru diavol şi îngerii lui!
42 Căci am fost flămând şi nu mi-aţi dat să mănânc,
am fost însetat şi nu mi-aţi dat să beau,
43 am fost străin şi nu m-aţi primit,
gol şi nu m-aţi îmbrăcat,
bolnav şi în închisoare şi nu m-aţi vizitat».
44 Atunci ei îi vor răspunde, zicând:
«Doamne, când te-am văzut flămând sau însetat,
sau străin sau gol, sau bolnav sau în închisoare
şi nu ţi-am slujit?»
45 Iar el le va răspunde:
«Adevăr vă spun:
tot ce nu aţi făcut unuia dintre aceştia, cei mai mici,
mie nu mi-aţi făcut».
46 Şi vor merge aceştia în chinul veşnic,
iar cei drepţi, în viaţa cea veşnică”.
Cuvântul Domnului