en-USro-RO

| Login
3 februarie 2018

Calendarul zilei

Nu au fost gasite articole.
 

Sfintii zilei

Ss. Bibiana, m.; Silveriu, pp. m.; Habacuc, profet

 Liturghierul Roman

† CRISTOS, REGELE UNIVERSULUI


Ant. la intrare

Vrednic este Mielul, care a fost înjunghiat, 
să primească puterea, bogăţia, 
înţelepciunea, tăria şi cinstea. 
Lui să-i fie gloria şi puterea în vecii vecilor.          Ap 5,12; 1,6


RUGĂCIUNEA ZILEI

Dumnezeule atotputernic şi veşnic,

care ai voit să refaci totul

în Fiul tău preaiubit, Regele universului,

dă-ne, te rugăm, harul ca toată făptura,

eliberată din robie, să slujească maiestăţii tale

şi să te laude într-un glas, fără încetare.

Prin Domnul nostru Isus Cristos.


ASUPRA DARURILOR

Aducându-ţi, Doamne,

jertfa de împăcare a neamului omenesc,

te rugăm cu umilinţă

ca însuşi Fiul tău să le dăruiască tuturor popoarelor unitate şi pace.

El, care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor.


Ant. la Împărtăşanie

Domnul stăpâneşte în veci ca rege,

Domnul va binecuvânta poporul său cu pace.       Ps 28,10-11


DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

După ce am primit hrana vieţii nepieritoare,

te rugăm, Doamne,

ca noi, care suntem mândri să ne supunem

poruncilor lui Cristos, Regele universului,

să ne învrednicim a trăi fără de sfârşit, alături de el,

în împărăţia cerească.

El, care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor.

Lectionar

 Umblăm sub soarele primei veniri a lui Cristos (Crăciunul) şi înaintăm spre strălucirea venirii sale din urmă (Parusia). Pentru a actualiza venirea sa permanentă în viaţa noastră şi în cea a lumii întregi, să încercăm să ne însuşim modul de a gândi al lui Cristos, puterea sa de a iubi şi încrederea sa nemărginită în Tatăl.

LECTURA I
Domnia şi stăpânirea
vor fi date poporului sfinţilor Celui Preaînalt.
Citire din cartea profetului Daniel 7,15-27

15 Mie, Daniel,
mi s-a tulburat duhul în trupul meu
şi vedeniile din capul meu m-au răscolit.
16 M-am apropiat de unul dintre cei care stăteau
şi l-am întrebat despre adevărul tuturor acestor lucruri.
El mi-a vorbit
şi mi-a făcut cunoscută interpretarea lucrurilor.
17 „Aceste fiare mari, care sunt patru,
înseamnă patru regi care se vor ridica din pământ.
18 Sfinţii Celui Preaînalt vor primi domnia
şi vor stăpâni regatul pentru totdeauna
şi până în vecii vecilor”.
19 Atunci am vrut să cunosc adevărul despre fiara a patra,
care era diferită de toate celelalte
şi era foarte înspăimântătoare:
avea dinţii de fier şi unghiile de bronz, mânca, sfărâma
şi călca în picioare ce rămânea;
20 ca şi despre cele zece coarne care erau pe capul ei
şi despre celălat corn care a ieşit
şi înaintea căruia au căzut trei coarne; despre cornul acesta
care avea ochi pe el şi o gură care vorbea mult
şi a cărui înfăţişare era mai mare decât a celorlalte coarne.
21 Priveam şi cornul acesta a făcut război cu sfinţii
şi a fost mai puternic decât ei;
22 toate până când va veni Bătrânul
şi se va aşeza la judecată pentru cei sfinţi ai Celui Preaînalt.
Va veni timpul când sfinţii vor lua în stăpânire domnia.
23 Aşa mi-a vorbit: „A patra fiară înseamnă o a patra domnie
care va fi pe pământ.
Va fi diferită de toate domniile,
va devora tot pământul,
îl va călca în picioare şi-l va zdrobi.
24 Iar cele zece coarne înseamnă
că din această domnie se vor ridica zece regi,
şi după ei se va ridica un altul,
care va fi diferit de cei dinaintea lui
şi va supune trei regi.
25 El va rosti cuvinte împotriva Celui Preaînalt
şi-i va asupri pe sfinţii Celui Preaînalt.
Va căuta să schimbe timpurile şi legea.
Ei vor fi daţi în mâna lui până la un timp,
timpuri şi jumătate de timp.
26 Apoi se va aşeza la judecată şi i se va lua stăpânirea,
pentru a fi distrus şi nimicit până la sfârşit.
27 Domnia, stăpânirea şi măreţia domniilor
de sub toate cerurile
vor fi date poporului sfinţilor Celui Preaînalt.
Domnia lui este o domnie veşnică
şi toate stăpânirile îi vor sluji
şi-l vor asculta”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Dan 3,82.83.84.85.86.87 (R.: 59b)

R
.: Lăudaţi-l pe Domnul
şi preamăriţi-l în veci!

82 Binecuvântaţi-l, fii ai oamenilor, pe Domnul,
lăudaţi-l şi preamăriţi-l în veci! R.

83 Binecuvântaţi-l, Israel, pe Domnul,
lăudaţi-l şi preamăriţi-l în veci! R.

84 Binecuvântaţi-l, preoţi ai Domnului, pe Domnul,
lăudaţi-l şi preamăriţi-l în veci! R.

85 Binecuvântaţi-l, slujitori ai Domnului, pe Domnul,
lăudaţi-l şi preamăriţi-l în veci! R.

86 Binecuvântaţi-l, duhuri şi suflete ale drepţilor, pe Domnul,
lăudaţi-l şi preamăriţi-l în veci! R.

87 Binecuvântaţi-l, sfinţi şi umili cu inima, pe Domnul,
lăudaţi-l şi preamăriţi-l în veci! R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Lc 21,36ac
(Aleluia) Vegheaţi, aşadar, în orice moment şi rugaţi-vă,
ca să staţi în picioare în faţa Fiului Omului!
(Aleluia)

EVANGHELIA
Vegheaţi şi rugaţi-vă,
ca să puteţi să fiţi în stare să fugiţi de toate cele ce se vor întâmpla!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 21,34-36

34 În acel timp,
Isus le-a spus discipolilor săi:
„Aveţi grijă de voi înşivă,
ca nu cumva inimile voastre
să se îngreuieze în necumpătare, beţie şi grijile vieţii,
iar ziua aceea să se abată asupra voastră pe neaşteptate,
35 ca un laţ!
Căci ea va veni asupra tuturor acelora
care locuiesc pe faţa întregului pământ.
36 Vegheaţi, aşadar, în orice moment
şi rugaţi-vă,
ca să fiţi în stare să fugiţi de toate cele ce se vor întâmpla
şi să staţi în picioare în faţa Fiului Omului!”
Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Dan 7,15-27; din Dan 3; Lc 21,34-36

Versetul aleluiatic de la Liturghia de astăzi exprimă atitudinea pe care Biserica o sugerează astăzi, ultima zi a anului liturgic: speranţă şi vigilenţă: „Fiţi atenţi, să nu se moleşească inimile voastreY ca să puteţi sta în picioare înaintea Fiului Omului”. Putem să sperăm deoarece, aşa cum citim în Cartea lui Daniel, „domnia, stăpânirea şi slava tuturor împărăţiilor de pe pământ vor fi date poporului alcătuit din sfinţii Celui Preaînalt”. Atunci, Fiul Omului despre care am citit ieri corespunde poporului? E un punct obscur. Aici expresia are sensul colectiv şi, ca întotdeauna, mesianic, dar sensul personal nu este eliminat, deoarece Fiul Omului este, în acelaşi timp, capul, reprezentantul şi modelul poporului celor sfinţi: Isus s-a prezentat de mai multe ori pe sine ca fiind Fiul Omului. Sfinţii, spune Daniel, vor fi pentru un timp daţi în mâinile duşmanilor, apoi Dumnezeu îi va elibera cu puterea sa şi ei vor primi împărăţia. Iată speranţa noastră. „Aveţi încredere, eu am învins lumea”. Isus a învins şi noi participăm la victoria sa dacă rămânem uniţi cu el, în rugăciune şi în atitudine de veghere.

Ultima zi a anului liturgic ne pune în această atmosferă de încredere şi de pace şi putem să-l binecuvântăm cu bucurie pe Domnul prin cuvintele psalmului responsorial: „Binecuvântaţi-l voi, fiii oamenilor, pe Domnul / Binecuvântaţi-l voi, fiii lui Israel, pe Domnul. / Binecuvântaţi-l voi, preoţii Domnului, pe Domnul / Binecuvântaţi-l voi, slujitorii Domnului, pe Domnul. / Binecuvântaţi-l voi, duhuri şi suflete ale drepţilor, pe Domnul / Binecuvântaţi-l voi, cei sfinţi şi cei cu inima smerită, pe Domnul”.