en-USro-RO

Inregistrare | Login
20 martie 2018

Calendarul zilei

Marți, 20 martie 2018

Sfintii zilei
Ss. Ioan Nepomuk, pr. m.; Paul, Ciril, Eugen și îns. m.
Liturghierul Roman
Marți din sãptãmâna a 5-a din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Patimile Domnului I
violet, I
Lectionar
Num 21,4-9: Oricine este mușcat și va privi spre șarpele din bronz va trãi.
Ps 101: Doamne, ascultã rugãciunea mea, și strigarea mea sã vinã la tine!
In 8,21-30: Când îl veți fi înãlțat pe Fiul Omului, atunci veți înþelege cã eu sunt.
Meditatia zilei
Marți din sãptãmâna a 5-a din Post

 

Sfintii zilei

Ss. Francisc Xaveriu, pr.; Sofonia, profet

 Liturghierul Roman

 DUMINICA I DIN ADVENT

Ant. la intrare 
Către tine, Doamne, îmi înalţ sufletul; 
Dumnezeul meu, mă încred în tine; 
să nu fiu făcut de ruşine, 
ca să nu râdă de mine duşmanii mei: 
căci toţi cei care se încred în tine, 
nu vor fi făcuţi de ruşine.         Cf. Ps 24,1-3 
 
RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic, te rugăm, 
întăreşte voinţa credincioşilor tăi, 
pentru ca, ieşind cu fapte de dreptate în întâmpinarea lui Cristos care vine, 
să se învrednicească a sta de-a dreapta lui în împărăţia cerurilor. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 
    
ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne, 
primeşte darurile pe care ţi le aducem 
şi pe care le avem de la bunătatea ta. 
Tu, care ne învredniceşti astăzi să celebrăm aceste taine, 
fă-le pentru noi chezăşie a mântuirii veşnice. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 

Ant. la Împărtăşanie 
Domnul îşi va revărsa binecuvântarea 
şi pământul îşi va aduce roadele sale.         Ps 84,13
 
DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
T
e rugăm, Doamne, 
ca tainele la care am luat parte să ne fie de folos, 
învătându-ne, încă din această viată trecătoare, să iubim cele cereşti 
şi să căutăm mereu cele ce dăinuie veşnic. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Începe un nou an liturgic. Lecturile de la sfânta Liturghie: ciclul duminical B şi ciclul ferial (II) sunt în concordanţă cu anul liturgic în curs.
Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu îndepărtat, ci apropiat. El, care ne-a creat după chipul şi asemănarea lui, face parte din istoria noastră, de aceea viitorul noastru se săvârşeşte doar mergând pe căile lui. Dar el ne-a creat liberi şi de aceea nu forţează hotărârile noastre, ci intervine cu blândeţe şi aşteaptă cu răbdare să acceptăm un dialog amical cu el. A doua lectură ne spune că de când Dumnezeu Tatăl l-a trimis pe Fiul său Isus între oameni, creştinul ştie că nu trebuie să aştepte ca Dumnezeu să revină cu o altă intervenţie extraordinară. Ştie că Răscumpărătorul colaborează cu omul şi oferă acestei colaborări bogăţii. Evanghelia e o invitaţie cum trebuie să fie atitudinea noastră: să avem încredere în Dumnezeu, să ne punem viaţa în domeniul slujirii şi al colaborării la planul său. Să fim gata pentru noutăţile lui: să nu dormim, ci să veghem cu iubire ca să recunoaştem mereu venirea lui. La venirea lui definitivă, când se va încheia aventura noastră de “săraci”, ni se va dezvălui adevăratul chip al nostru şi ne va fi oferită comuniunea deplină de viaţă cu Dumnezeul nostru
.

LECTURA I
O, dacă ai rupe cerurile şi te-ai coborî!
Citire din cartea profetului Isaia 63,16b-17.19b; 64,2b-7

63,16b Tu, Doamne,
eşti tatăl nostru;
numele tău este
„Răscumpărătorul nostru” din veşnicie.
17 De ce, Doamne,
ne-ai făcut să rătăcim de la căile tale
şi ne-ai împietrit inima ca să nu se teamă de tine?
Întoarce-te de dragul slujitorilor tăi,
al triburilor moştenirii tale!
19b O, dacă ai despica cerurile şi ai coborî!
Munţii s-ar topi înaintea ta.
64,2b Ai coborât
şi, în faţa ta, munţii s-au cutremurat.
3 Din veşnicie nu s-a auzit şi nu a ajuns la ureche,
ochiul nu a văzut alt Dumnezeu, în afară de tine,
ca să facă astfel de lucruri
pentru cel care se încrede în el.
4 Tu vii în întâmpinare celui care se bucură şi face dreptatea
umblând pe căile tale
şi aducându-şi aminte de tine.
Iată, tu te-ai mâniat
şi noi am păcătuit împotriva ta dintotdeauna.
Oare vom mai fi mântuiţi?
5 Noi toţi eram precum cel impur,
toate faptele noastre de dreptate,
ca o haină întinată;
noi toţi ne veştejeam ca frunza,
păcatele noastre ne spulberau ca vântul.
6 Nu este cine să invoce numele tău,
care să se ridice şi să se sprijine de tine,
pentru că ţi-ai ascuns faţa de la noi
şi ne-ai făcut să ne topim prin păcatele noastre.
7 Acum, Doamne, tu eşti tatăl nostru;
noi suntem lutul, iar tu olarul.
Noi toţi suntem lucrarea mâinii tale.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 79(80),2ac şi 3b.15-16.18-19 (R: 4)

R
.: Dumnezeule, fă-ne să ne întoarcem,
fă să strălucească faţa ta şi vom fi mântuiţi!

2ac Păstor al lui Israel, ascultă,
tu, care şezi peste heruvimi, arată-te în strălucirea ta;
3b fă să se ridice puterea ta
şi vino să ne mântuieşti! R.

15 Dumnezeule Sabaot, întoarce-te!
Priveşte din cer şi vezi,
vizitează via aceasta.
16 Ocroteşte ceea ce a plantat dreapta ta
şi pe fiul omului, pe care l-ai întărit pentru tine! R.

18 Mâna ta să fie peste omul dreptei tale,
peste fiul omului, pe care l-ai întărit pentru tine.
19 Atunci nu ne vom mai abate de la tine,
tu ne vei da viaţă şi vom invoca numele tău. R.

LECTURA A II-A
Aşteptăm revelarea Domnului nostru Isus Cristos!
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul
către Corinteni 1,3-9

3 Fraţilor,
har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru,
şi de la Domnul Isus Cristos!
4 Îi mulţumesc Dumnezeului meu întotdeauna
cu privire la voi,
pentru harul lui Dumnezeu
care v-a fost dat în Cristos Isus,
5 pentru că în el aţi fost îmbogăţiţi în toate,
în tot cuvântul şi în toată cunoaşterea.
6 Astfel, mărturia lui Isus Cristos a fost întărită în voi,
7 aşa încât să nu duceţi lipsă de niciun har
în timp ce aşteptaţi revelarea Domnului nostru Isus Cristos,
8 care vă va întări până la sfârşit
ca să fiţi fără vină în ziua Domnului nostru Isus Cristos.
9 Credincios este Dumnezeu
de care aţi fost chemaţi
la comuniunea cu Fiul său, Isus Cristos Domnul nostru.
Cuvântul Domnului

ALELUIA Ps 84(85),8
(Aleluia) Arată-ne, Doamne, îndurarea ta
şi dă-ne mântuirea ta! (Aleluia)

EVANGHELIA
Vegheaţi, căci nu ştiţi când vine stăpânul casei.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Marcu 13,33-37

33 În acel timp,
Isus le-a spus discipolilor săi:
„Aveţi grijă!
Vegheaţi, pentru că nu ştiţi când va fi timpul!
34 Aşa cum un om, plecând în călătorie,
îşi lasă casa şi dă putere servitorilor săi,
fiecăruia lucrarea lui,
iar portarului i-a poruncit să vegheze;
35 vegheaţi, aşadar,
căci nu ştiţi când vine stăpânul casei:
sau seara, sau la miezul nopţii,
sau la cântatul cocoşului, sau în zori,
36 ca nu cumva, venind pe neaşteptate,
să vă găsească dormind!
37 Iar ceea ce vă spun vouă o spun tuturor:
Vegheaţi!”
Cuvântul Domnului