en-USro-RO

Inregistrare | Login
25 februarie 2018

Calendarul zilei

Duminică, 25 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Cezar, medic
Liturghierul Roman
† DUMINICA a 2-a din Post
Liturghie proprie, Credo, prefațã proprie
violet, II
Lectionar
Gen '22,1-2.9a.10-13.15-18: Jertfa patriarhului nostru Abraham.
Ps 115: Voi umbla înaintea Domnului pe pãmântul celor vii.
Rom 8,31b-34: Dumnezeu nu l-a cruțat pe propriul sãu Fiu.
Mc 9,2-10: Acesta este Fiul meu cel iubit.
 

 

Sfintii zilei

Sf. Juan Diego Cuahtlatoatzin *

 Liturghierul Roman

Sâmbătă din Săptămâna I din Advent

Ant. la intrare 
Vino şi arată-ne faţa ta, Doamne, 
tu, care şezi peste heruvimi, şi vom fi mântuiţi.         Cf. Ps 79,4.2 
 
RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, pentru a elibera neamul omenesc, din robia străveche, 
tu l-ai trimis în lume pe Fiul tău unul-născut; 
te rugăm, ca, tuturor acelora care aşteaptă cu evlavie darul îndurării tale, 
să le dai harul să poată ajunge la răsplata libertăţii adevărate. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Dăruieşte-ne, te rugăm, Doamne, harul, 
ca jertfa evlaviei noastre să nu înceteze niciodată înaintea ta, 
iar celebrarea tainei orânduite de tine să lucreze în noi mântuirea. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 
  
Ant. la Împărtăşanie 
Iată, eu vin curând 
şi răsplata mea este cu mine, spune Domnul, 
ca să dau fiecăruia după faptele sale.         Cf. Ap 22,12 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Noi implorăm, Doamne, bunătatea ta, 
ca puterea acestei taine 
să ne izbăvească de pornirile rele 
şi să ne pregătească pentru sărbătorile ce se apropie. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Misiunea se naşte dintr-o “necesitate” a inimii lui Dumnezeu: “Văzând mulţimile, i s-a făcut milă de ele...”, şi se realizează în felul său: gratuit şi cu o mare încărcătură de eliberare. În lumina acestui pasaj evanghelic ne întrebăm: care sunt motivaţiile şi metodele noastre misionare?

LECTURA I
El se va îndura de tine când vei striga.
Citire din cartea profetului Isaia 30,19-21.23-26

19 Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu, Sfântul lui Israel:
„Da, poporul va locui în Sion, în Ierusalim.
Tu nu vei mai plânge.
Domnul va fi îndurător la glasul strigătului tău:
când te va auzi, îţi va răspunde.
20 Domnul vă va da pâinea strâmtorării şi apa necazului.
Cei care te învaţă nu se vor mai ascunde
şi ochii tăi îi vor putea vedea pe cei care te învaţă.
21 Urechile tale vor auzi în urma ta cuvântul:
«Acesta este drumul: mergi pe el!»,
când vei merge la dreapta sau când vei merge la stânga.
23 Va da ploaie pentru sămânţa pe care ai semănat-o în pământ
şi hrana, rodul pământului, va fi îmbelşugată.
În ziua aceea, turmele tale vor paşte pe o păşune întinsă.
24 Boii şi măgarii care lucrează pământul
vor mânca nutreţ sărat, vânturat cu lopata şi cu vânturătoarea.
25 Pe orice munte înalt şi pe orice deal înălţat
vor fi izvoare şi râuri de apă
în ziua măcelului celui mare, când vor cădea turnurile.
26 Lumina lunii va fi ca lumina soarelui,
iar lumina soarelui va fi de şapte ori mai puternică
– ca lumina a şapte zile –
în ziua când Domnul va reface ruptura poporului său
şi va vindeca rana loviturii sale”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 146-147(147),1-2.3-4.5-6 (R.: Is 30,18d)

R
.: Fericiţi sunt toţi cei care
îl aşteaptă pe Domnul!

1 Lăudaţi-l pe Domnul,
pentru că bine este să-i cântăm psalmi Dumnezeului nostru;
pentru că plăcut este să-l lădăm pe el!
2 Domnul reclădeşte Ierusalimul,
îi adună pe cei alungaţi ai lui Israel. R.

3 El îi vindecă pe cei cu inima zdrobită
şi leagă rănile lor.
4 El socoteşte numărul stelelor
şi le cheamă pe nume pe toate. R.

5 Mare este Domnul nostru şi atotputernic,
priceperea lui nu are margini.
6 Domnul îi sprijină pe cei sărmani
şi îi doboară la pământ pe nelegiuiţi. R.

ALELUIA Is 33,22
(Aleluia) Domnul este judecătorul nostru,
Domnul este legiuitorul nostru,
Domnul este regele nostru: el ne va mântui. (Aleluia)

EVANGHELIA
Văzând mulţimile, i s-a făcut milă de ele.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 9,35–10,1.6-8

9,35 În acel timp,
Isus străbătea toate cetăţile şi satele,
învăţând în sinagogile lor,
predicând Evanghelia împărăţiei
şi vindecând orice boală şi orice neputinţă.
36 Văzând mulţimile, i s-a făcut milă de ele,
căci erau istovite şi părăsite ca nişte oi care nu au păstor.
37 Atunci le-a spus discipolilor săi:
„Secerişul este mare, însă lucrătorii sunt puţini.
38 Rugaţi-l deci pe Domnul secerişului
să trimită lucrători la secerişul lui!”
10,1 Chemându-i pe cei doisprezece discipoli ai săi,
le-a dat putere asupra duhurilor necurate, ca să le alunge
şi să vindece orice boală şi orice neputinţă.
6 Şi le-a spus:
„Mergeţi mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel!
7 Mergând, predicaţi, spunând:
«S-a apropiat împărăţia cerurilor».
8 Vindecaţi-i pe cei bolnavi, înviaţi-i pe cei morţi,
curăţaţi-i pe cei leproşi, alungaţi-i pe diavoli!
În dar aţi primit, în dar să daţi”.
Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Is 30,19-21.23-26; Ps 146; Mt 9,35B10,1.6-8

„Învăţătorii tăi nu se vor mai ascunde; dar ochii tăi îi vor vedea pe cei care te învaţă şi urechile tale vor auzi cuvântul celor care te călăuzescY„. Este marele mister al întrupării: Dumnezeu nu mai este invizibil. „Cine mă vede pe mine îl vede pe Tatăl”, zice Isus. Şi totul se schimbă. Chiar şi în încercare îl avem pe Isus care a luat asupra sa suferinţa noastră, şi astfel, suntem în lumina întrupării. Şi aceasta e lumina care luminează pe orice om care vine în această lume”.

Putem într-adevăr, aplicând evanghelia lumii de astăzi, să spunem că şi acum Isus parcurge micile cetăţi şi sate învăţând, predicând, vindecând.

Să ne gândim la toate ţările pe unde umblă papa în călătoriile sale, să ne gândim la atâţia misionari şi misionare care predică, învaţă, se îngrijesc de orice slăbiciune sau infirmitate, aşa cum o făcea Isus. Isus, deci, este prezent, prin intermediul misionarilor săi, şi simte compasiune ca şi atunci când trecea pe străzile Palestinei.

Şi noi trebuie să avem compasiunea lui Cristos faţă de cei ce suferă de diferite boli, faţă de cei care sunt obosiţi şi risipiţi ca nişte oi fără păstor.

Desigur, au păstori din punct de vedere politic, au conducători. Dar pentru a conduce sufletele nu au nici un păstor, nu-l cunosc încă pe adevăratul păstor şi nu au lumina credinţei care să lumineze viaţa lor.

Să-l ascultăm, deci, pe Domnul care spune şi astăzi încă discipolilor săi: „Secerişul este mult, dar lucrătorii sunt puţini!” Trebuie să fim preocupaţi de secerişul Domnului, să avem dorinţa de a ajuta opera Domnului Isus pentru răspândirea credinţei în toată lumea.


„Rugaţi-l, deci, pe stăpânul secerişului să trimită lucrători în secerişul său!” Să ne rugăm pentru papa, pentru ca prin călătoriile sale misionare să reînvie spiritul misionar în inimile cât mai multor credincioşi, în special ale tinerilor şi tinerelor, şi să fie o lumină a evangheliei care să atragă lumea la iubirea lui Cristos.