en-USro-RO

Inregistrare | Login
25 februarie 2018

Calendarul zilei

Duminică, 25 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Cezar, medic
Liturghierul Roman
† DUMINICA a 2-a din Post
Liturghie proprie, Credo, prefațã proprie
violet, II
Lectionar
Gen '22,1-2.9a.10-13.15-18: Jertfa patriarhului nostru Abraham.
Ps 115: Voi umbla înaintea Domnului pe pãmântul celor vii.
Rom 8,31b-34: Dumnezeu nu l-a cruțat pe propriul sãu Fiu.
Mc 9,2-10: Acesta este Fiul meu cel iubit.
 

 

Sfintii zilei

Ss. Strămoşi ai lui Isus; Tarsila, fc.

 Liturghierul Roman

DUMINICA A IV-A DIN ADVENT

Ant. la intrare 
Coborâţi, ceruri, roua de sus 
şi norii să-l reverse în ploaie pe Cel Drept; 
să se deschidă pământul 
şi să-l odrăslească pe Mântuitorul.         Is 45,8 
 
RUGĂCIUNEA ZILEI
Pe rugăm, Doamne, 
revarsă harul tău asupra sufletelor noastre, 
pentru ca noi, care am cunoscut, prin vestirea îngerului, 
întruparea lui Cristos, Fiul tău, 
să fim duşi, prin patima şi crucea lui, 
la slava învierii. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 
    
ASUPRA DARURILOR
Darurile aduse pe altarul tău, Doamne, 
să fie sfinţite de acelaşi Duh 
care, cu puterea sa, a adumbrit-o spre zămislire 
pe fericita Fecioară Maria. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 

Ant. la Împărtăşanie 
Iată, Fecioara va zămisli 
şi va naşte un fiu 
şi-i va pune numele Emanuel.         Cf. Is 7,14
 
DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
P
rimind chezăşia răscumpărării veşnice, 
te rugăm, Dumnezeule atotputernic, 
să sporeşti râvna noastră, 
pe măsură ce se apropie sărbătoarea aducătoare de mântuire, 
ca să putem celebra cum se cuvine 
misterul naşterii Fiului tău. 
El, care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor.

Lectionar

 Vezi “Note liturgice” la final.
Prima lectură vrea să ne arate că Dumnezeu nu refuză templul, ci afirmă că viitorul poporului şi al dinastiei se va baza mai mult pe alianţa dintre Dumnezeu şi om decât pe templu. Pentru viaţa comunităţii, reciproca fidelitate între Dumnezeu şi om va fi mai importantă pentru istorie decât jertfele de animale. Aşadar, pentru a restabili “taina ascunsă de veacuri, dar acum arătată... tuturor neamurilor”, ne spune a doua lectură, Dumnezeu se introduce într-un plan. Dar nu activează singur, cere colaborarea conştientă şi liberă a Mariei, a apostolilor şi a tuturor credincioşilor. Evanghelia arată că Dumnezeu îşi face locuinţă între oameni şi face din aceştia templul lui Dumnezeu: pietrele care zidesc templul sunt oameni ai “da-ului” necondiţionat spus lui Dumnezeu. Maria este piatra vie în casa lui Dumnezeu printre oameni, apoi Iosif care a fost disponibil planului lui Dumnezeu. Prin “da--ul” persoanelor umile, sărace, atente faţă de voinţa lui Dumnezeu, Isus, Fiul lui David, intră în istoria lumii. Aceasta este casa lui, templul şi pietrele sale vii
.

LECTURA I
În veci va dăinui împărăţia lui David în faţa Domnului.
Citire din cartea a doua
a lui Samuel 7,1-5.8b-12.14a.16

1 În zilele acelea,
când regele David locuia în casa lui
şi Domnul i-a dat linişte
de toţi duşmanii lui de jur împrejur,
2 regele i-a zis profetului Natan:
„Iată, eu locuiesc într-o casă de cedru,
iar arca lui Dumnezeu locuieşte într-un cort!”.
3 Natan i-a răspuns regelui:
„Tot ceea ce ai în inimă, mergi şi fă,
căci Domnul este cu tine!”
4 În noaptea aceea,
cuvântul Domnului a fost adresat lui Natan:
5 „Du-te şi spune-i slujitorului meu David:
«Aşa vorbeşte Domnul:
Oare tu îmi vei zidi o casă ca să locuiesc în ea?
8b Te-am luat de la staul, de la oi,
ca să fii conducător peste poporul meu, peste Israel;
9 am fost cu tine oriunde ai mers,
i-am nimicit pe toţi duşmanii tăi înaintea ta
şi ţi-am făcut numele mare
ca numele celor mari care sunt pe pământ;
10 îl voi pune pe poporul meu, Israel, într-un loc,
îl voi stabili şi va locui el acasă
şi nu va mai fi tulburat.
Fiii nelegiuirii nu-l vor mai umili ca mai înainte,
11 din ziua când am stabilit judecători
peste poporul meu Israel
şi ţi-am dat linişte de toţi duşmanii tăi.
Domnul îţi face cunoscut că Domnul îţi va face o casă!
12 Când se vor împlini zilele tale
şi te vei odihni cu părinţii tăi,
voi ridica un descendent al tău după tine,
care a ieşit din tine,
şi-i voi întări domnia.
14a Eu îi voi fi lui tată
şi el îmi va fi mie fiu.
16 Casa ta şi domnia ta vor fi stabile înaintea ta pentru totdeauna,
iar tronul tău va fi întărit pe vecie› »”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 88(89),2-3.4-5.27 şi 29 (R.: cf. 2a)

R
.: În veci voi cânta, Doamne,
milostivirea ta.

2 Îndurările Domnului în veci le voi cânta,
cu gura mea voi face cunoscută
din generaţie în generaţie fidelitatea ta.
3 Căci ai spus: „Îndurarea s-a întemeiat pentru totdeauna;
ai stabilit în ceruri fidelitatea ta! R.

4 Am încheiat alianţă cu alesul meu,
i-am promis cu jurământ slujitorului meu, David:
5 «îţi voi întări seminţia pe vecie, din generaţie în generaţie,
îţi voi intemeia tronul tău de domnie»”. R.

27 El îmi va spune: „Tu eşti tatăl meu,
Dumnezeul meu şi stânca mântuirii mele!”
29 Pentru el păstrez pe veci îndurarea mea
şi alianţa mea va rămâne neclintită faţă de el. R.

LECTURA A II-A
Misterul ascuns din timpuri veşnice
a fost descoperit acum.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul
către Romani 16,25-27

25 Fraţilor,
celui care poate să vă întărească
potrivit cu Evanghelia mea
şi cu predicarea lui Isus Cristos,
potrivit cu descoperirea misterului
care a fost ascuns din timpuri veşnice,
26 dar care a fost descoperit acum prin scrierile profetice,
după porunca Dumnezeului celui veşnic,
spre ascultarea credinţei,
mister care a fost făcut cunoscut tuturor naţiunilor păgâne,
27 lui Dumnezeu care, singur, este înţelept,
prin Isus Cristos,
lui să-i fie glorie în veci! Amin.
Cuvântul Domnului

ALELUIA Lc 1,38b
(Aleluia) Iată slujitoarea Domnului:
fie mie după cuvântul tău! (Aleluia)

EVANGHELIA
Vei zămisli şi vei naşte un fiu.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 1,26-38

26 În acel timp,
îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu
într-o cetate din Galileea, al cărei nume era Nazaret,
27 la o fecioară logodită cu un bărbat, al cărui nume era Iosif,
din casa lui David.
Iar numele fecioarei era Maria.
28 Şi, intrând la ea, i-a spus:
„Bucură-te, o, plină de har,
Domnul este cu tine!”
29 Ea s-a tulburat la acest cuvânt
şi cugeta în sine ce fel de salut ar putea fi acesta.
30 Însă îngerul i-a spus:
„Nu te teme, Marie,
pentru că ai aflat har la Dumnezeu!
31 Vei zămisli şi vei naşte un fiu şi-l vei numi Isus.
32 Acesta va fi mare: va fi numit Fiul Celui Preaînalt
şi Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatăl său;
33 şi va domni peste casa lui Iacob pe veci,
iar domnia lui nu va avea sfârşit”.
34 Maria a spus către înger:
„Cum va fi aceasta, din moment ce nu cunosc bărbat?”
35 Răspunzând, îngerul i-a spus:
„Duhul Sfânt va veni asupra ta
şi puterea Celui Preaînalt te va umbri;
de aceea, sfântul care se va naşte
va fi numit Fiul lui Dumnezeu.
36 Iată, Elisabeta, ruda ta,
a zămislit şi ea un fiu la bătrâneţe,
şi aceasta este luna a şasea pentru ea,
care era numită sterilă,
37 pentru că la Dumnezeu nimic nu este imposibil”.
38 Atunci, Maria a spus:
„Iată slujitoarea Domnului:
fie mie după cuvântul tău!”
Şi îngerul a plecat de la ea.
Cuvântul Domnului