en-USro-RO

Inregistrare | Login
25 februarie 2018

Calendarul zilei

Duminică, 25 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Cezar, medic
Liturghierul Roman
† DUMINICA a 2-a din Post
Liturghie proprie, Credo, prefațã proprie
violet, II
Lectionar
Gen '22,1-2.9a.10-13.15-18: Jertfa patriarhului nostru Abraham.
Ps 115: Voi umbla înaintea Domnului pe pãmântul celor vii.
Rom 8,31b-34: Dumnezeu nu l-a cruțat pe propriul sãu Fiu.
Mc 9,2-10: Acesta este Fiul meu cel iubit.
 

 

Sfintii zilei

† SF. FAMILIE: Isus, Maria şi Iosif

 Liturghierul Roman

DUMINICA DIN OCTAVA CRĂCIUNULUI 
SFÂNTA FAMILIE: 
ISUS, MARIA ŞI IOSIF

Ant. la intrare 
Păstorii au venit în grabă 
şi i-au găsit pe Maria, 
pe Iosif şi pe Prunc culcat în iesle.         Cf. Lc 2,16
 
RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, care ne-ai dat un strălucit exemplu de viaţă 
în sfânta familie de la Nazaret, 
dă-ne, te rugăm, harul 
să trăim în familiile noastre aceleaşi virtuţi 
şi să fim uniţi prin aceeaşi iubire, 
pentru ca odată să gustăm răsplata veşnică în bucuria casei tale. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 
    
ASUPRA DARURILOR
Îţi oferim, Doamne, jertfa de împăcare, 
rugându-te cu umilinţă, 
ca, prinmijlocirea sfintei FecioareNăscătoare deDumnezeu 
şi a sfântului Iosif, 
să statorniceşti familiile noastre în harul şi în pacea ta. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 

Ant. la Împărtăşanie 
Dumnezeul nostru s-a arătat pe pământ 
şi a trăit printre oameni.         Bar 3,38
 
DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
P
ărinte preaîndurător, 
tu ne înviorezi cu tainele cereşti; 
dă-ne, te rugăm, harul 
să imităm mereu exemplul sfintei Familii, 
pentru ca, după suferinţele vieţii acesteia, 
să avem parte, alături de ea, de fericirea veşnică. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Delicata povestire a prezentării lui Isus la templu după ritualul iudaic are în centru modesta familie a lui Iosif. Lui îi este aplicată norma pentru cei săraci, care cerea numai sacrificiul unei perechi de porumbei. Tocmai asupra acestei familii se fixează atenţia lui Dumnezeu care, prin intermediul profeţilor lui, Simeon şi Ana, descoperă extraordinarul mister care se ascunde în cele trei persoane simple: Iosif, Maria şi copilul Isus. Bătrânii Simeon şi Ana sunt “săracii lui Iahve” ai Vechiului Testament care în curăţia şi în simplitatea inimii lor reuşesc să întrevadă, dincolo de aparenţe, secretul lui Isus din Nazaret. Din acel moment familiile noastre credincioase, tocmai în modestia existenţei lor, primesc o rază de lumină şi de speranţă pentru că Isus Cristos s-a descoperit într-o familie umană.

LECTURA I
Cel care va ieşi din măruntaiele tale,
el te va moşteni.
Citire din cartea Genezei 15,1-6; 21,1-3

15,1 În zilele acelea,
cuvântul Domnului a fost către Abram
într-o viziune, zicând:
„Nu te teme, Abram!
Eu sunt scutul tău şi răsplata ta va fi foarte mare”.
2 Abram a zis: „Doamne Dumnezeul meu, ce-mi vei da?
Căci merg din viaţă fără copii,
şi moştenitorul casei mele este Eliezer din Damasc”.
3 Abram a zis: „Iată, tu nu mi-ai dat descendenţă
şi de aceea mă va moşteni un servitor al casei mele”.
4 Dar, iată, cuvântul Domnului a fost către el, zicând:
„Nu te va moşteni acesta!
Căci cel care va ieşi din măruntaiele tale, el te va moşteni”.
5 L-a condus afară şi i-a zis:
„Priveşte spre cer şi numără stelele, dacă poţi să le numeri!”
Şi i-a spus: „Aşa va fi descendenţa ta”.
6 El a crezut în Domnul
şi Domnul i-a considerat aceasta ca dreptate.
21,1 Domnul a vizitat-o pe Sara, după cum spusese,
şi a făcut Domnul pentru Sara după cum spusese.
2 Sara a zămislit şi i-a născut lui Abraham un fiu la bătrâneţea lui,
la timpul hotărât, aşa cum îi spusese Dumnezeu.
3 Abraham i-a pus fiului său, pe care i l-a născut Sara,
numele Isaac.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 104(105),1-2.3-4.5-6.8-9 (R.: 8a)

R
.: Dumnezeu îşi aduce aminte întotdeauna
de alianţa sa.

1 Lăudaţi-l pe Domnul, invocaţi numele lui!
Faceţi cunoscute printre popoare faptele sale minunate!
2 Cântaţi-i, cântaţi psalmi!
Meditaţi la toate minunile sale! R.

3 Lăudaţi-vă cu numele lui cel sfânt!
Să se bucure inima celor care îl caută pe Domnul!
4 Căutaţi-l pe Domnul şi ajutorul lui,
căutaţi întotdeauna faţa lui! R.

5 Aduceţi-vă aminte de faptele minunate pe care le-a făcut,
de minunile sale şi de judecăţile gurii sale!
6 Voi, descendenţii lui Abraham, slujitorul lui,
voi, copiii lui Iacob, aleşii lui! R.

8 El îşi aduce aminte întotdeauna de alianţa sa,
de cuvântul pe care l-a dat pentru o mie de generaţii,
9 de alianţa pe care a încheiat-o cu Abraham,
de jurământul pe care l-a făcut lui Isaac. R.

LECTURA A II-A
Credinţa lui Abraham, a Sarei şi a lui Isaac.
Citire din Scrisoarea către Evrei 11,8.11-12.17-19

8 Fraţilor,
prin credinţă, Abraham a ascultat
atunci când a fost chemat să plece
spre un loc pe care avea să-l primească drept moştenire
şi a plecat fără să ştie unde merge.
11 Prin credinţă,
şi Sara, deşi sterilă şi trecută de vârstă,
a primit puterea de a zămisli un fiu,
pentru că l-a considerat demn de încredere
pe cel care făcuse promisiunea.
12 De aceea, dintr-un singur om –
şi acela aproape de moarte –
s-au născut urmaşi mulţi cât stelele cerului
şi cât nisipul de pe ţărmul mării, care este fără număr.
17 Prin credinţă,
Abraham l-a adus ca jertfă pe Isaac
atunci când a fost pus la încercare;
şi era să-l jertfească pe singurul născut,
el care primise cu bucurie promisiunile,
18 căruia i se spusese:
„În Isaac va fi numită descendenţa ta”.
19 El credea că Dumnezeu este atât de puternic
încât să învie morţii,
de aceea l-a redobândit ca semn.
Cuvântul Domnului

ALELUIA Evr 1,1-2
(Aleluia) După ce în trecut a vorbit în multe rânduri
şi în multe moduri părinţilor noştri prin profeţi,
Dumnezeu, în aceste zile din urmă,
ne-a vorbit nouă prin Fiul. (Aleluia)

EVANGHELIA*
Iar copilul creştea şi se întărea,
plin de înţelepciune.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 2,22-40

22 Când s-au împlinit zilele purificării lor,
după Legea lui Moise,
părinţii lui Isus l-au dus la Ierusalim
ca să-l ofere Domnului,
23 după cum este scris în Legea Domnului:
„Orice prim născut de parte bărbătească
va fi numit sfânt pentru Domnul”
24 şi să aducă jertfă,
după cum este spus în Legea Domnului:
„o pereche de turturele sau doi pui de porumbel”.
25 Şi iată că era la Ierusalim un om cu numele Simeon,
şi acesta era un om drept şi evlavios
care aştepta mângâierea lui Israel
şi Duhul Sfânt era asupra lui.
26 Îi fusese revelat de Duhul Sfânt
că nu va vedea moartea
înainte de a-l vedea pe Cristosul Domnului.
27 A fost condus de Duhul Sfânt la templu,
iar când părinţii l-au adus pe copilul Isus
ca să îndeplinească obiceiurile Legii cu privire la el,
28 l-a luat în braţele sale
şi l-a binecuvântat pe Dumnezeu, spunând:
29 „Acum, slobozeşte-l, pe slujitorul tău, Stăpâne,
după cuvântul tău în pace,
30 căci au văzut ochii mei mântuirea ta
31 pe care ai pregătit-o înaintea tuturor popoarelor,
32 lumină spre luminarea neamurilor
şi slava poporului tău, Israel!”
33 Tatăl şi mama lui Isus se mirau de cele spuse despre el.
34 Simeon i-a binecuvântat
şi i-a spus Mariei, mama lui:
„Iată, acesta este pus
spre căderea şi spre ridicarea multora în Israel
şi ca semn de contradicţie –
35 ca să se dezvăluie gândurile din multe inimi –,
iar o sabie va străpunge sufletul tău!”
36 Era acolo şi Ana, profetesa,
fiica lui Fanuel, din tribul lui Aşer.
Aceasta era mult înaintată în vârstă.
După ce trăise cu bărbatul ei şapte ani de la fecioria ei,
37 era acum văduvă
şi ajunsese la optzeci şi patru de ani.
Ea nu părăsea templul,
slujind zi şi noapte prin posturi şi rugăciuni.
38 Fiind prezentă şi ea, îl mărturisea pe Dumnezeu
şi vorbea despre copil
tuturor celor care aşteptau eliberarea Ierusalimului.
39 Când au împlinit totul după Legea Domnului,
s-au întors în Galileea, în cetatea lor, Nazaret.
40 Iar copilul creştea şi se întărea, plin de înţelepciune,
şi harul lui Dumnezeu era asupra lui.
Cuvântul Domnului

* forma prescurtată:

EVANGHELIA
Iar copilul creştea şi se întărea,
plin de înţelepciune.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 2,22.39-40

22 Când s-au împlinit zilele purificării lor,
după Legea lui Moise,
părinţii lui Isus l-au dus la Ierusalim,
ca să-l ofere Domnului.
39 Când au împlinit toate după Legea Domnului,
s-au întors în Galileea, în cetatea lor, Nazaret.
40 Iar copilul creştea şi se întărea, plin de înţelepciune,
şi harul lui Dumnezeu era asupra lui.
Cuvântul Domnului

Când nu există nicio duminică de la 25 decembrie până la 1 ianuarie, această sărbătoare are loc în ziua de 30 decembrie, iar înainte de Evanghelie se alege o singură lectură.

 Meditatia zilei

Sir 3,2-6.12-14; Ps 127; Col 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23 (Anul A)

Fericirea într-o familie e un dar al lui Dumnezeu: dăruirea unuia faţă de celălalt, afecţiunea reciprocă, armonia. E o bucurie care face mai uşoară viaţa. Însă această bucurie nu trebuie să fie căutată aşa cum alte lucruri, dacă nu sunt căutate, nu sunt găsite, ci e necesar a căuta un singur lucru: iubirea. Bucuria unei familii e deplină atunci când orice membru nu caută propria bucurie, ci se gândeşte cum să o procure pentru celălalt, deoarece dedicarea pentru binele celorlalţi este condiţia acestei fericiri care vine de la Dumnezeu.

Vedem, în evanghelia de astăzi, cu câtă generozitate Iosif uită de sine însuşi pentru a căuta numai binele pruncului şi al mamei sale, al acestor două persoane pe care Dumnezeu i le-a încredinţat. Toată existenţa sa e călăuzită numai de această preocupare.

Copilul este în pericol şi Domnul îl avertizează: „Scoală-te, ia pruncul şi pe mama luiY„. Îndată Iosif se ridică şi, noaptea, fuge, fără să pună întrebări, fără să ridice obiecţii. Fugind, el îşi pierde munca, locuinţa, totul, dar nu contează: fericirea sa constă în a oferi protecţie acestui copil, acestei vieţi care se află la începutul ei fără să se gândească la sine însuşi. Chiar şi mai târziu el va ordona lucrurile nu pentru propria siguranţă, ci pentru prunc şi mama lui: nu merge în Iudeea, unde domnea fiul lui Irod, ci merge în Galileea, într-un târguşor ascuns, şi astfel împlineşte Scriptura care zice: „Se va numi nazarinean”.

Vedem, de asemenea, cum paternitatea lui Iosif e participare la paternitatea divină. Cel care se preocupă de Iosif şi de Maria e însuşi Dumnezeu care trimite îngerul pentru a-l avertiza: grija lui Iosif este, de fapt, grija lui Dumnezeu. Sentimentele familiale provin de la Dumnezeu şi sunt călăuzite de el.

E atât de uşor să deviezi, pentru că afectul familial poate să degenereze într-un egoism mascat, şi atunci, în schimbul armoniei, e discordia, pentru interese şi sentimente discutabile, nimic nu merge bine, nimic nu aduce mulţumire, pentru că egoismul nu poate fi satisfăcut niciodată.

Trebuie să facem ca şi Iosif, în orice situaţie din viaţă, să ne lăsăm conduşi nu de preocupările pentru noi înşine, ci pentru cei mai mici, mai puţin luaţi în seamă. „Ceea ce faceţi unuia dintre aceştia mici care sunt fraţii mei, mie mi-o faceţi”, spune Domnul. Dacă vrem să fim membri ai familiei lui Isus, trebuie să acţionăm în acelaşi mod, în docilitatea faţă de paternitatea divină.