en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Rugăciunea celui sărac străbate norii.

Citire din cartea lui Ben Sirah 35,15b-17.20-22a

15b Domnul este un judecător drept, la el nu încape părtinire. 16 El nu defavorizează pe cel sărac; dimpotrivă, ascultă rugăciunea celui asuprit. 17 El nu trece cu vederea strigătul după ajutor al orfanului şi al văduvei care se plânge. 20 Domnul îl priveşte cu bunăvoinţă pe cel care îi slujeşte din toată inima şi rugăciunea acestuia ajunge până la cer. 21 Rugăciunea celui sărac străbate norii; câtă vreme nu şi-a atins ţelul, el rămâne nemângâiat şi nu se linişteşte până când Cel Preaînalt nu intervine, 22a în favoarea celor drepţi, pronunţând o sentinţă dreaptă.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 33,2-3.17-18.19 şi 23 (R.: cf. 7a)

R.: Când cel sărac strigă, Domnul îl ascultă.

2 Voi lăuda pe Domnul întotdeauna,

lauda lui va fi fără încetare pe buzele mele,

3 să se laude sufletul meu în Domnul!

Să audă cei blânzi şi să se bucure! R.

 

17 Domnul îi înfruntă pe cei răi,

pentru a şterge amintirea lor de pe pământ.

18 Când cei drepţi strigă, Domnul îi aude

şi-i scapă din orice strâmtorare. R.

 

19 Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită

şi-i mântuieşte pe cei cu sufletul mâhnit.

23 Domnul eliberează sufletele slujitorilor săi,

nu vor fi pedepsiţi cei ce se încred într-însul. R.

 

LECTURA A II-A

Nu-mi rămâne decât să primesc cununa învingătorului.

Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către Timotei 4,6-8.16-18

Preaiubitule, 6 eu sunt deja oferit ca jertfă, clipa plecării mele a sosit. 7 Am luptat lupta cea bună, am alergat şi am ajuns la ţintă, mi-am păstrat credinţa. 8 De acum nu-mi rămâne decât să primesc cununa învingătorului, pe care Domnul, judecătorul cel drept, mi-o va da în ziua aceea, şi nu numai mie, ci şi tuturor acelora care aşteaptă cu dragoste arătarea lui în mărire. 16 În prima mea apărare prezentată în faţa tribunalului, nimeni nu m-a susţinut; toţi m-au părăsit; Dumnezeu să nu le-o ia în seamă. 17 Domnul însă mi-a stat alături; el m-a întărit ca să vestesc până la capăt evanghelia şi s-o audă toate popoarele păgâne: aşa am scăpat de gura leului. 18 Domnul mă va scăpa şi pe mai departe de orice rău, mă va mântui şi mă va conduce la împărăţia cerească. Lui să-i fie mărire în vecii vecilor. Amin.

Cuvântul Domnului

 

ALELUIA 2Cor 5,19

(Aleluia) Dumnezeu a împăcat lumea cu sine prin Cristos,

iar nouă ne-a încredinţat

misiunea de a vesti lumii împăcarea. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

S-a întors acasă îndreptăţit vameşul, nu fariseul.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 18,9-14

În acel timp, 9 Isus a spus această asemănare, pentru unii care credeau în sinea lor că sunt drepţi şi-i dispreţuiau pe ceilalţi: 10 „Doi oameni s-au urcat la templu să se roage: unul era fariseu, iar celălalt vameş. 11 Fariseul, stând în picioare, se ruga în sine astfel: «Dumnezeule, îţi mulţumesc pentru că nu sunt ca ceilalţi oameni, hrăpăreţi, nedrepţi, adulteri, sau chiar ca vameşul acesta. 12 Eu postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate veniturile». 13 Vameşul, stând departe, nu îndrăznea nici măcar să-şi ridice ochii spre cer, ci îşi bătea pieptul zicând: «Dumnezeul meu, ai milă de mine, păcătosul!». 14 Vă spun că s-a întors acasă îndreptăţit acesta din urmă şi nu cel dintâi; căci oricine se înalţă va fi smerit şi oricine se smereşte va fi înălţat!”

Cuvântul Domnului