en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Aşa spune Domnul: „Voi face dreptate între oaie şi oaie”.

Citire din cartea profetului Ezechiel 34,11-12.15-17

Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: 11 „De acum eu însumi voi căuta oile mele şi voi veghea asupra lor! 12 Cum se îngrijeşte păstorul de turma sa, atunci când oile sunt risipite, aşa voi avea eu grijă de oile mele şi le voi aduna din toate locurile, în care au fost risipite în zilele înnorate şi întunecate. 15 Eu voi paşte oile mele şi le voi conduce la odihnă, spune Domnul Dumnezeu. 16 Voi merge în căutarea oii pierdute, pe cea rătăcită o voi întoarce la staul, pe cea rănită o voi pansa şi pe cea bolnavă o voi îngriji; o voi păzi pe cea grasă şi puternică; le voi paşte aşa cum se cuvine. 17 Ţie însă, turma mea, îţi spune Domnul Dumnezeu: Iată, eu voi face dreptate între oaie şi oaie, între berbeci şi ţapi”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 22,1-2a.2b-3.5.6 (R.: cf. 1)

R.: Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic!

1 Domnul este păstorul meu,

nu voi duce lipsă de nimic!

2a El mă conduce la păşuni verzi.

 

2b Mă îndreaptă spre ape liniştite,

3 îmi întăreşte sufletul.

Mă călăuzeşte pe cărări drepte

pentru cinstea numelui său. R.

 

5 Tu îmi întinzi masă în faţa duşmanilor mei,

îmi ungi capul cu untdelemn

şi paharul meu mă umple de bucurie. R.

 

6 Fericirea şi îndurarea mă vor însoţi

în toate zilele vieţii mele

şi voi locui în casa Domnului

până la sfârşitul zilelor mele. R.

 

LECTURA A II-A

Cristos va da împărăţia în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toţi.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 15,20-26a.28

Fraţilor, 15 Cristos a înviat din morţi, fiind, dintre cei morţi, cel dintâi care a înviat. 21 Căci dacă moartea a venit printr-un om, tot printr-un om a venit şi învierea morţilor. 22 Şi după cum toţi mor în Adam, tot aşa toţi vor învia în Cristos. 23 Dar fiecare la rândul lui: la început Cristos, apoi cei care vor fi ai lui Cristos, când el va veni din nou. 24 Când Cristos va da împărăţia în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi distrus toate puterile răului, atunci totul va fi împlinit. 25 Căci el trebuie să stăpânească, până ce va pune pe toţi duşmanii sub picioarele sale. 26a Ultimul duşman pe care îl va nimici este moartea. 28 Iar atunci când toate se vor afla sub stăpânirea Fiului, el însuşi se va supune Tatălui, care i-a dat toate în stăpânire, şi astfel Dumnezeu va fi totul în toţi.

Cuvântul Domnului

 

ALELUIA Mc 11,10

(Aleluia) Preamărit să fie cel care vine în numele Domnului;

binecuvântată să fie împărăţia părintelui nostru David,

împărăţia timpurilor viitoare. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Fiul Omului se va aşeza pe tronul său de mărire şi-i va despărţi pe cei buni de cei răi.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 25,31-46

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 31 „Când va veni Fiul Omului în slava sa, împreună cu toţi îngerii, se va aşeza pe tronul său de mărire. 32 Înaintea lui vor fi adunate toate popoarele, dar el îi va despărţi pe unii de alţii, aşa cum desparte păstorul oile de capre, 33 şi va pune oile la dreapta sa, iar caprele la stânga sa. 34 Atunci împăratul va spune celor de la dreapta sa: «Veniţi, binecuvântaţii Tatălui meu, primiţi ca moştenire împărăţia pregătită pentru voi de la întemeierea lumii; 35 căci am fost flămând şi voi mi-aţi dat să mănânc; am fost însetat şi voi mi-aţi dat să beau; am fost străin şi voi m-aţi primit; 36 am fost gol şi voi m-aţi îmbrăcat; am fost bolnav şi voi m-aţi vizitat; am fost în închisoare şi voi aţi venit la mine». 37 Atunci cei drepţi vor răspunde: «Doamne, când te-am văzut noi flămând şi ţi-am dat să mănânci? Sau însetat şi ţi-am dat să bei? 38 Sau când te-am văzut noi străin şi te-am primit? Sau gol şi te-am îmbrăcat? 39 Sau când te-am văzut bolnav sau în închisoare şi am venit la tine?». 40 Împăratul le va răspunde: «Vă spun adevărul: ori de câte ori aţi făcut acestea unuia dintre aceştia mici, care sunt fraţii mei, mie mi-aţi făcut». 41 Apoi va spune celor din stânga: «Plecaţi de la mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, pregătit diavolului şi îngerilor săi! 42 Căci am fost flămând şi voi nu mi-aţi dat să mănânc, am fost însetat şi voi nu mi-aţi dat să beau; 43 am fost străin şi voi nu m-aţi primit; am fost gol şi voi nu m-aţi îmbrăcat; am fost bolnav şi în închisoare şi voi nu m-aţi vizitat». 44 Atunci îi vor răspunde şi ei: «Doamne, când te-am văzut noi flămând, însetat, străin, gol, bolnav sau în închisoare şi nu ţi-am slujit?». 45 El le va răspunde: «Vă spun adevărul: Ori de câte ori nu aţi făcut acestea unuia dintre aceştia mici, care sunt fraţii mei, mie nu mi-aţi făcut». 46 Şi vor merge aceştia în osânda veşnică, iar drepţii în viaţa veşnică»”.

Cuvântul Domnului