en-USro-RO

| Login
6 decembrie 2019

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Vineri, 6 decembrie 2019

Sfintii zilei
Sf. Nicolae, ep. *
Liturghierul Roman
Vineri din sãptãmâna 1 din Advent
Liturghie proprie, prefațã pentru Advent I
violet (alb), I
Lectionar
Is 29,17-24: În ziua aceea, ochii celor orbi vor vedea.
Ps 26: Domnul este lumina și mântuirea mea.
Mt 9,27-31: Doi orbi, care au crezut în Isus, au fost vindecați.
Meditatia zilei
Vineri din sãptãmâna 1 din Advent

* Deşi nu este comemorare obligatorie, dăm toate textele biblice datorită devoţiunii răspândite către sfântul Iosif Muncitorul.

LECTURA I

Umpleţi pământul şi supuneţi-l.

Citire din cartea Genezei 1,26–2,3

26 Dumnezeu a zis: „Să-l facem pe om după chipul şi asemănarea noastră ca să stăpânească peştii mării, păsările cerului, animalele domestice, toate fiarele sălbatice, şi toate vietăţile care se târăsc pe pământ”. 27 Şi l-a făcut Dumnezeu pe om după chipul său; l-a creat după chipul lui Dumnezeu; el a creat bărbatul şi femeia. 28 Dumnezeu i-a binecuvântat, zicând: „Fiţi rodnici, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l; stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului, peste toate animalele, peste toate vietăţile care se mişcă pe pământ”. 29 Apoi, a zis Dumnezeu: „Iată, vă dau toată iarba, care face sămânţă, de pe toată faţa pământului şi tot pomul, ce are rod cu sămânţă într-însul. Acestea vor fi hrana voastră. 30 Iar tuturor fiarelor pământului şi tuturor păsărilor cerului şi tuturor vietăţilor, care se mişcă pe pământ, care au în ele suflare de viaţă, le dau toată iarba verde ca hrană”. Şi aşa a fost. 31 Dumnezeu a privit toate cele pe care le făcuse şi iată erau foarte bune. A fost o seară, apoi o dimineaţă; aceasta a fost ziua a şasea. 2,1 Astfel, au fost făcute cerul şi pământul şi toate câte sunt în ele. 2 În ziua a şaptea Dumnezeu şi-a încheiat lucrarea pe care o făcuse. El s-a odihnit în ziua a şaptea, după toată lucrarea pe care o făcuse. 3 Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea şi a declarat-o sfântă, pentru că în această zi s-a odihnit după toată lucrarea pe care o făcuse.

Cuvântul Domnului

sau, la alegere:

LECTURA I

Tot ceea ce faceţi, să faceţi cu dragă inimă, ca pentru Dumnezeu şi nu ca pentru oameni.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Coloseni 3,14-15.17.23-24

Fraţilor, 14 mai presus de toate acestea îmbrăcaţi-vă cu dragoste, căci ea este legătura desăvârşirii. 15 Şi în inimile voastre să domnească pacea lui Cristos, la care aţi fost chemaţi, ca să fiţi un singur trup. Fiţi recunoscători. 17 Orice faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, toate să le faceţi în numele Domnului Isus şi prin el să mulţumiţi lui Dumnezeu Tatăl. 23 Tot ce faceţi, să faceţi din inimă, ca pentru Domnul şi nu ca pentru oameni, 24 ştiind că veţi primi de la Domnul, ca răsplată, moştenirea. Slujiţi-i lui Cristos Domnul.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 89,2.3-4.12-13.14 şi 16 (R.: 17c)

R.: Binecuvântează, Doamne, munca mâinilor noastre.

sau

Aleluia.

2 Mai înainte de a se fi născut munţii,

mai înainte de a se fi plămădit pământul şi lumea,

din vecie şi până în vecie tu eşti Dumnezeu. R.

3 Tu îl faci pe om să se întoarcă în ţărână,

tu ai spus: „Întoarceţi-vă, fiii lui Adam!”

4 Înaintea ta o mie de ani sunt ca ziua de ieri

care a trecut, ca o strajă de noapte. R.

 

12 Învaţă-ne să nu uităm cât de puţine sunt zilele noastre,

ca să ajungem la gânduri înţelepte.

13 Întoarce-te, Doamne, spre noi, de ce întârzii?

Ai milă de slujitorii tăi. R.

 

14 Satură-ne dis-de-dimineaţă cu iubirea ta,

ca să ne bucurăm şi să ne veselim

în toate zilele vieţii noastre.

16 Fă ca slujitorii tăi să vadă lucrarea ta

şi fiii lor măreţia ta. R.

ALELUIA Ps 67,20

(Aleluia) Binecuvântat să fie Dumnezeu zi de zi;

el ne poartă de grijă, el este ajutorul nostru. (Aleluia)

EVANGHELIA

Nu este el oare fiul tâmplarului?

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 13,54-58

În acel timp, Isus a venit în cetatea sa şi a început să-i înveţe pe oameni în sinagogă; toţi erau uimiţi şi ziceau: „De unde are el această înţelepciune şi puterea de a face minuni? 55 Nu este el oare fiul tâmplarului? Nu este Maria mama lui, şi Iacob, Iosif, Simon şi Iuda nu sunt ei verii lui? 56 Şi verişoarele lui nu trăiesc toate printre noi? De unde are el toate acestea?” 57 Şi erau indignaţi din pricina lui. Atunci Isus le-a zis: „Nicăieri nu este profetul mai dispreţuit decât în patria şi în casa lui”. 58 Şi nu a făcut multe minuni acolo din cauza necredinţei lor.

Cuvântul Domnului