en-USro-RO

| Login
6 decembrie 2019

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Vineri, 6 decembrie 2019

Sfintii zilei
Sf. Nicolae, ep. *
Liturghierul Roman
Vineri din sãptãmâna 1 din Advent
Liturghie proprie, prefațã pentru Advent I
violet (alb), I
Lectionar
Is 29,17-24: În ziua aceea, ochii celor orbi vor vedea.
Ps 26: Domnul este lumina și mântuirea mea.
Mt 9,27-31: Doi orbi, care au crezut în Isus, au fost vindecați.
Meditatia zilei
Vineri din sãptãmâna 1 din Advent

I

FORMAT AUDIO

LECTURA I

Ştiu că Răscumpărătorul meu trăieşte.

Citire din cartea lui Iob 19,1.23-27a

1 Iob a luat cuvântul şi a spus: 23 „Aş vrea ca vorbele mele să fie scrise, să fie scrise într-o carte. 24 Aş vrea ca ele să fie scrise cu o daltă de fier ascuţit pe o placă de plumb, să fie săpate în stâncă pentru totdeauna. 25 Ştiu că răscumpărătorul meu trăieşte şi că în ziua de apoi el se va ridica pe ţărâna morţilor; 26 cu trupul meu voi sta în picioare şi cu ochii mei de carne îl voi vedea pe Dumnezeu. 27 Eu însumi îl voi vedea şi ochii mei îl vor privi, şi nu altul”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 26,7-8a.8b şi 9abcd.13-14 (R.: cf. 13)

R.: Cred că voi vedea bunătăţile Domnului în împărăţia celor vii.

7 Auzi-mi, Doamne, glasul când te chem,

ai milă de mine şi ascultă-mă!

8a Inima mea se gândeşte la cuvântul tău:

„Căutaţi faţa mea!” R.

 

8b Iar eu, Doamne, caut faţa ta.

9abcd Nu-ţi întoarce faţa de la mine,

nu îndepărta cu mânie pe slujitorul tău;

tu eşti ajutorul meu, nu mă respinge.

Dumnezeule, mântuitorul meu, nu mă părăsi. R.

 

13 Cred că voi vedea bunătatea Domnului

în împărăţia celor vii.

14 Aşteaptă-l pe Domnul, fii tare,

ai curaj şi nădăjduieşte în Domnul. R.

 

LECTURA A II-A

După ce am fost îndreptăţiţi prin sângele lui Cristos, vom fi salvaţi prin mijlocirea lui.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 5,5-11

Fraţilor, 5 dragostea lui Dumnezeu a fost revărsată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dăruit. 6 Pe când eram încă neputincioşi, Cristos – la timpul hotărât de Dumnezeu – a murit pentru noi, cei păcătoşi. 7 Cu greu moare cineva pentru un om drept; 8 totuşi poate că pentru un om bun să aibă cineva curajul să-şi dea viaţa. Dar dovada că Dumnezeu ne iubeşte stă în faptul că Cristos a murit pentru noi, pe când noi eram încă păcătoşi. 9 Cu atât mai mult acum, după ce am fost îndreptăţiţi prin sângele lui Cristos, vom fi salvaţi prin mijlocirea lui de mânia lui Dumnezeu. 10 Într-adevăr, dacă Dumnezeu ne-a împăcat cu sine prin moartea Fiului său, atunci când noi eram încă duşmanii săi, cu atât mai mult acum, după ce am fost împăcaţi cu el, vom fi salvaţi prin viaţa lui. 11 Mai mult, Dumnezeu este mândria noastră, datorită lui Isus Cristos Domnul nostru, care ne-a împăcat cu Dumnezeu.

Cuvântul Domnului

 

ALELUIA In 6,40

(Aleluia) Cine crede în Fiul are viaţa veşnică

şi eu îl voi învia în ziua de apoi. (Aleluia)

EVANGHELIA

Aceasta este voinţa Tatălui, ca oricine crede în Fiul să aibă viaţă veşnică.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 6,37-40

În acel timp, Isus spunea mulţimii iudeilor: 37 „Toţi cei pe care mi-i dă Tatăl vor veni la mine; şi pe cel care vine la mine nu-l voi izgoni afară, 38 pentru că m-am coborât din cer nu ca să fac voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. 39 Or, aceasta este voinţa celui ce m-a trimis, ca din cei pe care mi i-a dat să nu pierd pe nici unul, ci să-i învii în ziua de apoi. 40 Aceasta este voinţa Tatălui meu, ca oricine vede pe Fiul şi crede într-însul să aibă viaţa veşnică; şi eu îl voi învia în ziua de apoi”.

Cuvântul Domnului

 

II

FORMAT AUDIO

LECTURA I

Domnul va nimici moartea pe vecie.

Citire din cartea profetului Isaia 25,6-9

În ziua aceea, 6 Domnul oştirilor va pregăti pe muntele acesta pentru toate popoarele un ospăţ cu cărnuri grase, un ospăţ cu vinuri alese, cu cărnuri pline de măduvă, cu vinuri vechi şi limpezite. 7 Pe muntele acesta el va da la o parte vălul de pe faţa tuturor popoarelor şi învelitoarea care acoperă toate neamurile. 8 El va nimici moartea pe vecie. Domnul Dumnezeu va şterge lacrimile de pe feţele tuturor şi va îndepărta de pe pământ ocara poporului său, căci Domnul a vorbit. 9 Se va spune în ziua aceea: „Iată, acesta este Dumnezeul nostru de la care am aşteptat mântuirea, acesta este Domnul în care am nădăjduit; să ne bucurăm şi să ne veselim de mântuirea lui.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 24,6-7bc.18-19.21-22

R.: Cine speră în tine, Doamne, nu va fi dat de ruşine.

6 Aminteşte-ţi, Doamne, de bunătatea şi îndurarea ta,

pentru că ele sunt veşnice.

7bc Adu-ţi aminte de mine în îndurarea ta,

pentru bunătatea ta, Doamne! R.

 

18 Mângâie-mă în neliniştea inimii mele,

eliberează-mă din toate necazurile mele.

19 Priveşte la smerenia şi chinul meu

şi iartă-mi toate păcatele. R.

 

21 Păzeşte sufletul meu şi dă-mi mântuirea,

ca să nu mă ruşinez că am nădăjduit în tine.

22 Dreptatea şi nevinovăţia să mă apere

pentru că am sperat în tine. R.

 

LECTURA A II-A

Aşteptăm eliberarea trupului nostru.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 8,14-23

Fraţilor, 14 toţi cei călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. 15 Căci n-aţi primit un duh de robie ca iarăşi să vă temeţi, ci aţi primit Duhul înfierii, prin care strigăm «Abba, Tată!» 16 Duhul însuşi dă mărturie împreună cu duhul nostru că suntem copiii lui Dumnezeu. 17 Copii şi deci moştenitori: moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună-moştenitori cu Cristos, de vreme ce suferim împreună cu el ca să fim şi preamăriţi împreună cu el. 18 Eu sunt convins că suferinţele timpului de faţă nu înseamnă nimic în comparaţie cu măreţia care va fi descoperită în noi. 19 Toate creaturile aşteaptă cu nerăbdare să vadă această descoperire a fiilor lui Dumnezeu. 20 Toată făptura a fost supusă forţelor nimicitoare, nu pentru că ea ar fi vrut, ci din cauza aceluia care a supus-o acestor forţe. 21 Cu toate acestea, ea şi-a păstrat speranţa de a fi eliberată de această sclavie, de degradarea la care a fost supusă, pentru a cunoaşte libertatea şi măreţia copiilor lui Dumnezeu. 22 Noi ştim că toate cele create suspină şi îndură durerile unei naşteri, care durează încă. 23 Şi nu numai ele, ci şi noi, care am început prin a-l primi pe Duhul Sfânt, noi înşine suspinăm în noi şi aşteptăm ca, o dată cu eliberarea trupului nostru, să se descopere că suntem fii adoptivi.

Cuvântul Domnului

ALELUIA Cf. Mt 25,34

(Aleluia) Veniţi, binecuvântaţii Părintelui meu, primiţi ca moştenire împărăţia pregătită pentru voi de la întemeierea lumii.

(Aleluia)

EVANGHELIA

Tot ceea ce aţi făcut unuia dintre aceşti fraţi mai mici ai mei, mie mi-aţi făcut.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 25,31-46

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 31 „Când va veni Fiul Omului în slava sa, împreună cu toţi îngerii, se va aşeza pe tronul său de mărire. 32 Înaintea lui vor fi adunate toate popoarele, dar el îi va despărţi pe unii de alţii, aşa cum desparte păstorul oile de capre, 33 şi va pune oile la dreapta sa iar caprele la stânga sa. 34 Atunci împăratul va spune celor de la dreapta sa: «Veniţi, binecuvântaţii Tatălui meu, primiţi ca moştenire împărăţia pregătită pentru voi de la întemeierea lumii; 35 căci am fost flămând şi voi mi-aţi dat să mănânc; am fost însetat şi voi mi-aţi dat să beau; am fost străin şi voi m-aţi primit; 36 am fost gol şi voi m-aţi îmbrăcat; am fost bolnav şi voi m-aţi vizitat; am fost în închisoare şi voi aţi venit la mine». 37 Atunci cei drepţi îi vor răspunde: «Doamne, când te-am văzut noi flămând şi ţi-am dat să mănânci? Sau însetat şi ţi-am dat să bei? 38 Sau când te-am văzut noi străin şi te-am primit? Sau gol şi te-am îmbrăcat? 39 Sau când te-am văzut bolnav sau în închisoare şi am venit la tine?». 40 Împăratul le va răspunde: «Vă spun adevărul: ori de câte ori aţi făcut acestea unuia dintre aceştia mici, care sunt fraţii mei, mie mi-aţi făcut». 41 Apoi va spune celor din stânga: «Plecaţi de la mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, pregătit diavolului şi îngerilor săi! 42 Căci am fost flămând şi voi nu mi-aţi dat să mănânc, am fost însetat şi voi nu mi-aţi dat să beau; 43 am fost străin şi voi nu m-aţi primit; am fost gol şi voi nu m-aţi îmbrăcat; am fost bolnav şi în închisoare şi voi nu m-aţi vizitat». 44 Atunci îi vor răspunde şi ei: «Doamne, când te-am văzut noi flămând, însetat, străin, gol, bolnav sau în închisoare şi nu ţi-am slujit?». 45 El le va răspunde: «Vă spun adevărul: ori de câte ori nu aţi făcut acestea unuia dintre aceştia mici, care sunt fraţii mei, mie nu mi-aţi făcut». 46 Şi vor merge aceştia în osânda veşnică, iar drepţii în viaţa veşnică».

Cuvântul Domnului

 

III

LECTURA I

Ca pe o jertfă de ardere de tot i-a primit.

Citire din cartea Înţelepciunii 3,1-9

1 Sufletele celor drepţi sunt în mâna lui Dumnezeu iar chinul nu se va atinge de ei. 2 În ochii celor fără de minte, drepţii sunt morţi cu desăvârşire, plecarea lor din lume li se pare o mare nenorocire; 3 moartea pentru ei înseamnă pieirea dar cei drepţi sunt în pace. 4 Chiar dacă în faţa oamenilor au trecut drept pedepsiţi, nădejdea lor i-a dus la nemurire. 5 Pentru o pedeapsă uşoară vor primi o răsplată mare, căci Dumnezeu i-a pus la încercare şi i-a găsit vrednici de el. 6 I-a încercat cum se încearcă aurul în cuptor, i-a primit ca pe o jertfă de ardere de tot, iar în ziua judecăţii vor străluci, 7 vor scânteia ca paiele care ard într-o mirişte; 8 vor judeca popoarele şi le vor stăpâni. Domnul va fi împăratul lor pe veci. 9 Cei care îşi pun încrederea în Domnul vor înţelege adevărul iar cei care îi sunt credincioşi vor rămâne în iubirea lui, căci harul şi îndurarea sunt răsplata aleşilor săi.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 41,2-3.5bcd; 42, 3.4.5 (R.: 3a)

R.: Sufletul meu e însetat de Dumnezeu, de Dumnezeul cel viu.

2 După cum doreşte cerbul izvoarele de apă,

aşa te doreşte sufletul meu pe tine, Dumnezeule.

3 Sufletul meu e însetat de Dumnezeu, de Dumnezeul cel viu,

când îmi va fi dat să văd faţa lui Dumnezeu? R.

 

5bcd Îmi creşte inima când îmi aduc aminte

cum mă îmbulzeam prin mulţime, până la casa lui Dumnezeu,

în mijlocul strigătelor de bucurie şi de laudă

ale unei mulţimi în sărbătoare. R.

 

3 Trimite-mi lumina şi adevărul tău!

Ele să mă călăuzească.

Să mă ducă la muntele tău cel sfânt

şi în lăcaşurile tale. R.

 

4 Voi merge la altarul lui Dumnezeu,

la Dumnezeu care este bucuria şi veselia mea.

Voi proclama în imnurile mele

că tu eşti Dumnezeu, Dumnezeul meu. R.

 

5 Pentru ce eşti mâhnit, suflete al meu,

şi pentru ce gemi înlăuntrul meu?

Încrede-te în Dumnezeu, că iarăşi îl voi lăuda,

pe el, care este mântuirea mea şi Dumnezeul meu. R.

 

LECTURA A II-A

Nu va mai fi moarte.

Citire din Apocalipsul sfântului Ioan 21,1-7

1 Eu, Ioan, am văzut un cer nou şi un pământ nou. Căci cerul cel dintâi şi pământul cel dintâi au dispărut, iar marea nu mai este. 2 Şi am văzut, coborându-se din cer, de la Dumnezeu, noul Ierusalim, cetatea sfântă, împodobită ca o mireasă pentru mirele ei. 3 Şi am auzit dinspre tronul divin un glas puternic ce zicea: „Iată, locuinţa lui Dumnezeu este între oameni. El va locui cu ei şi ei vor fi poporul lui; şi însuşi Dumnezeu va fi cu ei. 4 El va şterge orice lacrimă din ochii lor: nu va mai fi moarte, nici plâns, nici strigăt, nici durere, căci lumea cea dintâi a dispărut”. 5 Atunci cel care şade pe tron a spus: „Iată, toate le fac noi”. Apoi mi-a spus: „Scrie: Aceste cuvinte sunt adevărate şi întru totul vrednice de crezare”. 6 Şi a continuat: „Toate s-au împlinit! Eu sunt alfa şi omega, începutul şi sfârşitul. Celui ce însetează îi voi da gratuit să bea din izvorul vieţii. 7 Cel care va birui va primi această moştenire: eu îi voi fi lui Dumnezeu iar el îmi va fi mie fiu”.

Cuvântul Domnului

ALELUIA Cf. Mt 11,25

(Aleluia) Te preamăresc pe tine, Părinte,

stăpânul cerului şi al pământului,

pentru că ai descoperit celor mici misterele împărăţiei tale.

(Aleluia)

 

EVANGHELIA

Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă căci mare va fi în ceruri răsplata voastră.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 5,1-12a

În acel timp, 1 Isus, văzând mulţimile s-a urcat pe munte şi, după ce s-a aşezat, s-au apropiat de el ucenicii lui. 2 Atunci, luând cuvântul, a început să-i înveţe: 3 „Fericiţi cei săraci cu duhul, căci a lor este împărăţia cerurilor. 4 Fericiţi cei blânzi, căci ei vor moşteni pământul. 5 Fericiţi cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiaţi. 6 Fericiţi cei flămânzi şi însetaţi de dreptate, căci ei se vor sătura. 7 Fericiţi cei milostivi, căci ei vor afla milă. 8 Fericiţi cei curaţi cu inima, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. 9 Fericiţi făcătorii de pace, căci ei se vor chema fiii lui Dumnezeu. 10 Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, căci a lor este împărăţia cerurilor. 11 Fericiţi veţi fi când vă vor batjocori, vă vor prigoni şi, minţind, vor spune tot ce-i rău împotriva voastră din pricina mea. 12a Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă căci mare va fi în ceruri răsplata voastră”.

Cuvântul Domnului