en-USro-RO

| Login
16 ianuarie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Esdra a citit din cartea Legii şi toţi au înţeles ceea ce s-a citit.

Citire din cartea profetului Nehemia 8,1-4a.5-6.8-10

În zilele acelea, 1 tot poporul s-a adunat în piaţa din faţa Porţii Apelor şi l-a rugat pe cărturarul Esdra, să aducă îndată cartea cu Legea lui Moise, pe care Domnul o dăduse israeliţilor. 2 În prima zi a lunii a şaptea, preotul Esdra a adus cartea Legii înaintea adunării alcătuite din bărbaţi, femei şi toţi copiii ajunşi la vârsta priceperii, 3 şi de dimineaţă până la amiază a citit din carte cu glas tare în faţa celor adunaţi în piaţa porţii numită a Apelor: bărbaţi, femei şi copii în stare să înţeleagă; şi toţi ascultau cu atenţie citirea din cartea Legii. 4a Cărturarul Esdra stătea pe o tribună construită special cu această ocazie. 5 Esdra a deschis cartea în văzul întregului popor şi toţi cei de faţă s-au ridicat în picioare. 6 Apoi Esdra l-a binecuvântat pe Domnul Dumnezeul cel mare şi toţi, ridicându-şi mâinile, au răspuns: „Amin! Amin!” Apoi plecându-se până la pământ, l-au adorat pe Dumnezeu. 8 Se citeau lămurit bucăţi din cartea Legii lui Dumnezeu şi erau explicate, aşa încât toţi înţelegeau ceea ce se citea. 9 Atunci guvernatorul Nehemia, preotul şi cărturarul Esdra, împreună cu leviţii care instruiau poporul au spus: „Această zi este închinată Domnului Dumnezeului nostru: nu fiţi trişti şi nu plângeţi”, căci tot poporul plângea auzind cuvintele Legii. 10 Şi le-a spus: „Veniţi şi mâncaţi cărnuri grase şi beţi vinuri aromate şi trimiteţi porţii şi celor care nu au pregătit, pentru că această zi este consacrată Domnului. Şi nu vă întristaţi pentru că bucuria Domnului este tăria voastră”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 118,129.130.133.135.144 (R.: 105a)

R.: Legea ta, Doamne, îmi călăuzeşte paşii.

129 Învăţăturile tale sunt minunate,

de aceea sufletul meu le păzeşte. R.

 

130 Descoperirea cuvintelor tale dă lumină,

dă pricepere celor neştiutori. R.

 

133 Condu paşii mei după cuvântul tău

şi nu lăsa să mă stăpânească nici o nelegiuire. R.

 

135 Arată slujitorului tău o faţă senină

şi învaţă-mă Legile tale. R.

 

144 Poruncile tale sunt veşnic drepte,

fă-mă să le înţeleg, ca să trăiesc. R.

 

LECTURA A II-A

Iată locuinţa lui Dumnezeu între oameni.

Citire din Apocalipsul sfântului Ioan 21,1-5a

1 Eu, Ioan, am văzut un cer nou şi un pământ nou. Căci cerul cel dintâi şi pământul cel dintâi au dispărut, iar marea nu mai este. 2 Şi am văzut, coborându-se din cer, de la Dumnezeu, noul Ierusalim, cetatea sfântă, împodobită ca o mireasă pentru mirele ei. 3 Şi am auzit dinspre tronul divin un glas puternic ce zicea: „Iată, locuinţa lui Dumnezeu este între oameni. El va locui cu ei şi ei vor fi poporul lui; şi însuşi Dumnezeu va fi cu ei. 4 El va şterge orice lacrimă din ochii lor: nu va mai fi moarte, nici plâns, nici strigăt, nici durere, căci lumea cea dintâi a dispărut”. 5a Atunci cel care şade pe tron a spus: „Iată, toate le fac noi”.

Cuvântul Domnului

 

sau, la alegere:

 

LECTURA A II-A

Îţi voi arăta logodnica, Mireasa Mirelui.

Citire din Apocalipsul sfântului Ioan 21,9b-14

Eu, Ioan, 9b am văzut un înger care mi-a zis: „Vino şi-ţi voi arăta logodnica, Mireasa Mirelui!” 10 Îngerul m-a dus cu duhul pe un munte mare şi înalt şi mi-a arătat Ierusalimul, cetatea sfântă, coborându-se din cer, de la Dumnezeu, 11 învăluită în slava lui Dumnezeu. Strălucirea ei era asemenea cu o piatră de mare preţ, ca piatra cristalină de iaspis. 12 Avea un zid mare şi înalt, cu douăsprezece porţi, iar la porţi doisprezece îngeri. Pe porţi erau scrise numele celor douăsprezece triburi ale fiilor lui Israel. Trei porţi erau la răsărit, trei porţi la miazănoapte, 13 trei porţi la miazăzi şi trei porţi la apus. Zidul cetăţii era clădit pe douăsprezece pietre de temelie 14 şi pe ele erau scrise douăsprezece nume ale celor doisprezece apostoli ai Mielului.

Cuvântul Domnului

 

Se poate alege un alt text de la pag. 581.

ALELUIA Mt 16,18

(Aleluia) Tu eşti Petru: pe această piatră voi zidi Biserica mea

şi puterea Celui Rău nu o va birui. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Tu eşti Petru; ţie îţi voi da cheile împărăţiei cerului.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 16,13-19

În acel timp, 13 venind în părţile Cezareii lui Filip, Isus i-a întrebat pe ucenicii săi: „Cine spun oamenii că este Fiul Omului?” 14 Ei i-au răspuns: „Unii spun că este Ioan Botezătorul, alţii că este Ilie, alţii că este Ieremia sau unul dintre profeţi”. 15 Isus i-a întrebat: „Dar voi, cine spuneţi că sunt eu?” 16 Luând cuvântul, Simon Petru a zis: „Tu eşti Cristos, Fiul Dumnezeului celui viu!” 17 La rândul său, Isus, luând cuvântul, i-a spus: „Fericit eşti tu, Simon, fiul lui Iona, căci nu carnea şi sângele ţi-au descoperit acestea, ci Tatăl meu care este în ceruri. 18 Şi eu îţi spun: Tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica mea şi puterea Celui Rău nu o va birui. 19 Ţie îţi voi da cheile împărăţiei cerurilor: orice vei lega pe pământ va fi legat şi în ceruri, şi orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat şi în ceruri”.

Cuvântul Domnului