en-USro-RO

| Login
28 ianuarie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

În afara timpul pascal

1

 

Ochii tăi să fie mereu îndreptaţi asupra acestei case.

Citire din cartea întâi a Regilor 8,22-23.27-30

În acel timp, Solomon a mers înaintea altarului, în faţa întregului popor israelit, a ridicat mâinile spre cer şi a făcut această rugăciune: 23 „Doamne Dumnezeul lui Israel, nu este nici un zeu asemănător ţie în cer şi pe pământ! Tu păzeşti legământul şi ai milă de slujitorii tăi, când ei umblă cu inimă curată înaintea ta. 27 Să fie oare posibil ca Domnul să locuiască pe pământ? Cerurile, cu toată întinderea lor, nu pot să te cuprindă, cu atât mai puţin acest templu pe care l-am construit. 28 Doamne Dumnezeul meu, priveşte la rugăciunile şi cererile slujitorului tău, ascultă strigătul şi rugăciunea pe care slujitorul tău o înalţă astăzi către tine. 29 Ochii tăi să fie zi şi noapte îndreptaţi asupra acestei case, după cum ai zis: «Numele meu va fi acolo». 30 Ascultă rugăciunea slujitorului tău, pe care o înalţă către tine în locul acesta; ascultă rugăciunea fierbinte a slujitorului şi a poporului tău, Israel, ori de câte ori ei se vor ruga în locul acesta: ascultă din ceruri, unde locuieşti, rugăciunile lor, fii îndurător şi iartă-i”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 94,1-2.3-5.6-7 (R.: 2)

R.: Să mergem înaintea Domnului cu cântări de laudă.

1 Veniţi să cântăm cu veselie Domnului

şi să strigăm cu bucurie către stânca mântuirii noastre,

2 să mergem înaintea lui cu cântece de laudă

şi în cântări de psalmi să-l preamărim. R.

 

3 Căci mare Dumnezeu este Domnul

şi mare împărat peste tot pământul:

4 în mâna lui sunt adâncimile pământului

şi ale lui sunt înălţimile munţilor.

5 A lui este marea: căci el a făcut-o

şi mâinile lui au format uscatul. R.

 

6 Veniţi să ne închinăm şi să ne plecăm în faţa lui,

să îngenunchem înaintea Domnului, creatorul nostru,

7 căci el este Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul păstorit de dânsul,

turma pe care mâna lui o povăţuieşte. R.

 

2

Am zidit casă numelui tău, ca să locuieşti acolo în veci.

Citire din cartea a doua a Cronicilor 5,6-8.10.13 – 6,2

În zilele acelea, regele Solomon şi toată obştea lui Israel, adunaţi în faţa chivotului, au jertfit atât de multe animale, mari şi mici, încât nu puteau fi numărate. 7 Preoţii au aşezat chivotul legământului lui Dumnezeu la locul său, înăuntrul templului, adică în sfânta sfintelor, sub aripile heruvimilor. 8 Heruvimii aveau aripile întinse peste chivot şi peste pârghiile cu care era purtat. 10 În chivot nu se aflau decât tablele legii, pe care le pusese Moise la muntele Horeb. Aceste legi fuseseră date de Dumnezeu fiilor lui Israel, când a încheiat cu ei legământ, la ieşirea din Egipt. 13 Trâmbiţaşii şi cântăreţii, uniţi într-un singur glas pentru a-l proslăvi pe Domnul şi a-i mulţumi, au început să sune din trâmbiţe, chimvale şi alte instrumente muzicale, lăudându-l pe Domnul şi spunând: „Lăudaţi-l pe Domnul, pentru că este bun, veşnică este îndurarea lui”. Atunci templul Domnului a fost învăluit într-un nor, 14 astfel încât, preoţii nu mai puteau sluji din cauza norului; slava Domnului umpluse templul lui Dumnezeu. 6,1 Atunci Solomon a zis: „Domnul a spus că vrea să locuiască în nor. 2 Iar eu ţi-am zidit acum, Doamne, un templu în care să locuieşti în veci”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL 1Cr 29,10.11.12 (R.: 13b)

R.: Preamărim, Doamne, numele tău cel sfânt!

10 Doamne, Dumnezeul lui Israel, Părintele nostru,

tu eşti binecuvântat din veac în veac. R.

 

11 A ta, Doamne, este slava, puterea, măreţia şi biruinţa,

ţie ţi se cuvine laudă.

Tot ce este în cer şi pe pământ îţi aparţine.

A ta este, Doamne, împărăţia, tu stăpâneşti peste toate. R.

 

12 Bogăţia şi cinstea vin de la tine.

Tu eşti atotstăpânitor,

în mâna ta este puterea şi tăria,

tu poţi să faci pe oricine mare şi puternic. R.

 

3

Casa mea va fi numită de toate popoarele: casă de rugăciune.

Citire din cartea profetului Isaia 56,1.6-7

Aşa vorbeşte Domnul: „Păziţi dreptatea, faceţi ce este bine, căci mântuirea mea este aproape: ea vine şi dreptatea mea stă gata să se arate. 6 Pe străinii care se vor pune în slujba Domnului, din iubire pentru numele lui şi vor deveni slujitorii lui, şi pe toţi aceia care vor respecta ziua de odihnă a mea, nu o vor pângări şi vor rămâne statornici în legământul meu, 7 îi voi conduce la muntele meu cel sfânt. Îi voi face fericiţi în casa mea de rugăciune. Arderile de tot şi jertfele lor vor fi bine primite pe altarul meu căci casa mea se va numi: «Casă de rugăciune pentru toate popoarele»”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 83,3.4.5 şi 10.11

R.: În casa ta, Doamne, este bucuria noastră.

3 Sufletul meu suspină şi se topeşte de dorul casei Domnului,

inima mea şi trupul meu tresaltă de bucurie

când îmi aduc aminte de Dumnezeul cel viu. R.

 

4 Până şi pasărea îşi găseşte un adăpost

şi rândunica un cuib pentru puii săi:

altarele tale, stăpâne al universului,

împăratul meu şi Dumnezeul meu! R.

 

5 Fericiţi sunt cei care locuiesc în casa ta,

pentru că te pot lăuda mereu.

10 Dumnezeule, scutul nostru, priveşte

şi vezi faţa unsului tău. R.

 

11 Căci pentru mine mai mult face o zi în lăcaşurile tale,

decât o mie de zile în altă parte;

prefer să stau în pragul casei Dumnezeului meu,

decât să locuiesc în casele păcătoşilor. R.

 

4

Slava Domnului umplea tot templul.

Citire din cartea profetului Ezechiel 43,1-2.4-7a

În zilele acelea, îngerul Domnului m-a condus la uşa dinspre răsărit a templului 2 şi am văzut cum slava Dumnezeului lui Israel venea dinspre răsărit. Făcea un zgomot asemenea apelor mării, iar pământul strălucea de splendoarea lui. 4 Slava Domnului a intrat în templu pe uşa dinspre răsărit. 5 Atunci Duhul m-a ridicat şi m-a dus în curtea interioară. Slava Domnului umplea templul. 6 În timp ce îngerul Domnului stătea lângă mine, am auzit un glas care venea din templu 7a şi care mi-a zis: „Fiul omului, aici este locul unde se află tronul, locul unde îmi pun picioarele; în acest loc voi rămâne în mijlocul fiilor lui Israel, pentru totdeauna”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL 1Cr 29,10.11.12 (R.: 13b)

R.: Preamărim, Doamne, numele tău cel sfânt!

10 Doamne, Dumnezeul lui Israel, Părintele nostru,

tu eşti binecuvântat din veac în veac. R.

 

11 A ta, Doamne, este slava, puterea, măreţia şi biruinţa,

ţie ţi se cuvine laudă.

Tot ce este în cer şi pe pământ îţi aparţine.

A ta este, Doamne, împărăţia, tu stăpâneşti peste toate. R.

 

12 Bogăţia şi cinstea vin de la tine.

Tu eşti atotstăpânitor,

în mâna ta este puterea şi tăria,

tu poţi să faci pe oricine mare şi puternic. R.

 

5

Am văzut ieşind o apă de sub templu, şi toţi la care a ajuns această apă, s-au mântuit.

Citire din cartea profetului Ezechiel 47,1-9.12

În zilele acelea, în timpul unei viziuni, trimisul Domnului m-a dus înapoi la uşa templului şi iată, de sub pragul templului curgea o apă spre răsărit; pentru că templul era cu faţa spre răsărit. Apa curgea de sub partea dreaptă a templului şi trecea prin partea de miazăzi a altarului. 2 M-a scos apoi pe partea de la miazănoapte şi m-a dus pe dinafară, împrejur, până la poarta îndreptată spre răsărit şi iată, apa curgea din partea dreaptă. 3 Mergând spre răsărit, omul ţinea în mână o sfoară şi a măsurat o distanţă de o mie de coţi; şi m-a făcut să trec apa; apa îmi ajungea până la glezne. 4 A mai măsurat apoi o mie de coţi şi m-a făcut să trec apa; apa îmi ajungea până la genunchi. A mai măsurat o mie de coţi şi m-a făcut să trec apa; apa îmi ajungea până la brâu. 5 A măsurat încă o mie de coţi şi era un râu pe care nu-l puteam trece, căci apele crescuseră; erau ape de trecut înotând, un fluviu care nu se putea trece. 6 Atunci mi-a zis: „Ai văzut, fiul omului?” Şi m-a dus înapoi la malul râului. 7 Când am venit înapoi, iată, pe malurile râului erau mulţi arbori pe o parte şi pe alta. 8 Şi mi-a zis: „Această apă curge spre ţinutul de răsărit, coboară în valea Iordanului şi se varsă în Marea Moartă, iar apele mării devin sănătoase. 9 Orice vietate care mişună în apă va putea trăi acolo unde va ajunge râul. Va fi foarte mult peşte, pentru că va intra acolo apa aceasta şi apele din mare vor deveni sănătoase; acolo unde va ajunge râul acesta, va fi viaţă. 12 Pe amândouă malurile râului vor creşte tot felul de pomi roditori. Frunzele lor nu se vor veşteji şi fructele din ei nu se vor termina. În fiecare lună se vor coace fructe noi, pentru că apa pentru ele vine din sfântul lăcaş; fructele lor vor servi ca hrană, iar frunzele lor ca medicamente”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 45,2-3.5-6.8-9

R.: Prin prezenţa ta, salvează-ne Doamne!

 

2 Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul nostru,

un ajutor care nu lipseşte niciodată din nevoi.

3 De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul

şi ar cădea munţii în mijlocul mării. R.

 

5 Apele râului înveselesc cetatea lui Dumnezeu,

locuinţa sfântă a Celui Preaînalt.

6 Dumnezeu este în mijlocul ei: ea nu se clatină;

Dumnezeu o ajută de la revărsatul zorilor. R.

8 Domnul oştirilor este cu noi,

Dumnezeul lui Iacob este un turn de scăpare pentru noi.

9 Veniţi şi vedeţi lucrările Domnului,

faptele uimitoare pe care le-a făcut pe pământ. R.

 

În timpul pascal

1

 

Cel Preaînalt nu locuieşte în casă făcută de mâna omului.

Citire din Faptele Apostolilor 7,44-50

În zilele acelea, Ştefan spunea poporului, mai-marilor preoţi şi scribilor: 44 „Părinţii noştri aveau cu ei în pustiu cortul legământului, construit după modelul pe care l-a prescris Dumnezeu lui Moise. Acest cort, transmis de la o generaţie la alta, 45 a fost adus de părinţii noştri, sub conducerea lui Iosua, în ţara făgăduită, pe care au luat-o de la popoarele păgâne, izgonite de Dumnezeu din faţa lor; şi a rămas acolo până în zilele lui David. 46 Acesta a aflat har înaintea lui Dumnezeu şi a cerut să pregătească o locuinţă pentru Dumnezeul lui Iacob. 47 Însă cel care a zidit o casă Domnului a fost Solomon. 48 Cu toate acestea, Cel Preaînalt nu locuieşte în case făcute de mâna omului, după cum spune profetul: 49 «Cerul este tronul meu şi pământul aşternut pentru picioarele mele. Aşadar, ce fel de casă veţi putea voi zidi pentru mine? – spune Domnul. Sau care este locul în care m-aş putea odihni? 50 Oare nu mâna mea a făcut toate?»”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL 1Cr 29,10.11.12

R.: Ţi-ai aşezat, Doamne, locuinţa în mijlocul nostru.

sau

Aleluia.

10 Doamne, Dumnezeul lui Israel, Părintele nostru,

tu eşti binecuvântat din veac în veac. R.

 

11 A ta, Doamne, este slava, puterea, măreţia şi biruinţa,

ţie ţi se cuvine laudă.

Tot ce este în cer şi pe pământ îţi aparţine.

A ta este, Doamne, împărăţia, tu stăpâneşti peste toate. R.

 

12 Bogăţia şi cinstea vin de la tine.

Tu eşti atotstăpânitor,

în mâna ta este puterea şi tăria,

tu poţi să faci pe oricine mare şi puternic. R.

 

2

Iată locuinţa lui Dumnezeu între oameni.

Citire din Apocalipsul sfântului Ioan 21,1-5a

Eu, Ioan, am văzut un cer nou şi un pământ nou. Căci cerul cel dintâi şi pământul cel dintâi au dispărut, iar marea nu mai este. 2 Şi am văzut, coborându-se din cer, de la Dumnezeu, noul Ierusalim, cetatea sfântă, împodobită ca o mireasă pentru mirele ei. 3 Şi am auzit dinspre tronul divin un glas puternic ce zicea: „Iată, locuinţa lui Dumnezeu este între oameni. El va locui cu ei şi ei vor fi poporul lui; şi însuşi Dumnezeu va fi cu ei. 4 El va şterge orice lacrimă din ochii lor: nu va mai fi moarte, nici plâns, nici strigăt, nici durere, căci lumea cea dintâi a dispărut”. 5a Atunci cel care şade pe tron a spus: „Iată, toate le fac noi”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 83,3.4.5 şi 10.11

R.: Laudă ţie, Doamne, care locuieşti în mijlocul nostru.

sau

Aleluia.

3 Sufletul meu suspină şi se topeşte de dorul casei Domnului,

inima mea şi trupul meu tresaltă de bucurie

când îmi aduc aminte de Dumnezeul cel viu. R.

 

4 Până şi pasărea îşi găseşte un adăpost

şi rândunica un cuib pentru puii săi:

altarele tale, stăpâne al universului,

împăratul meu şi Dumnezeul meu! R.

 

5 Fericiţi sunt cei care locuiesc în casa ta,

pentru că te pot lăuda mereu.

10 Dumnezeule, scutul nostru, priveşte

şi vezi faţa unsului tău. R.

 

11 Căci pentru mine mai mult face o zi în lăcaşurile tale,

decât o mie de zile în altă parte;

prefer să stau în pragul casei Dumnezeului meu,

decât să locuiesc în casele păcătoşilor. R.

 

3

Îţi voi arăta logodnica, Mireasa Mirelui.

Citire din Apocalipsul sfântului Ioan 21,9b-14

Eu, Ioan, am văzut un înger care mi-a zis: „Vino şi-ţi voi arăta logodnica, Mireasa Mirelui!” 10 Îngerul m-a dus cu duhul pe un munte mare şi înalt şi mi-a arătat Ierusalimul, cetatea sfântă, coborându-se din cer, de la Dumnezeu, 11 învăluită în slava lui Dumnezeu. Strălucirea ei era asemenea cu o piatră de mare preţ, ca piatra cristalină de iaspis. 12 Avea un zid mare şi înalt, cu douăsprezece porţi, iar la porţi doisprezece îngeri. Pe porţi erau scrise numele celor douăsprezece triburi ale fiilor lui Israel. Trei porţi erau la răsărit, trei porţi la miazănoapte, 13 trei porţi la miazăzi şi trei porţi la apus. Zidul cetăţii era clădit pe douăsprezece pietre de temelie 14 şi pe ele erau scrise douăsprezece nume ale celor doisprezece apostoli ai Mielului.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 121,1-2.3-4.8-9 (R.: cf. 1)

R.: Să mergem cu bucurie în casa Domnului.

sau

Aleluia.

1 M-am bucurat când mi s-a spus:

„Vom merge în casa Domnului”.

2 Iată, picioarele noastre păşesc

prin porţile tale, Ierusalime. R.

 

3 Ierusalime, tu eşti zidit, ca o cetate bine întărită.

4 Acolo urcă seminţiile, seminţiile Domnului,

ca, după Legea lui Israel, să laude numele Domnului. R.

 

8 De dragul fraţilor şi prietenilor mei,

spune: „Pace ţie!”

9 De dragul casei Domnului Dumnezeului nostru

mă rog pentru fericirea ta! R.

 

LECTURA A II-A

1

Voi sunteţi templul lui Dumnezeu.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 3,9b-11.16-17

Fraţilor, 9b voi sunteţi templul construit de Dumnezeu. 10 Ca un arhitect iscusit, prin harul ce mi-a fost dat de Dumnezeu, eu am pus temelia, alţii continuă construcţia. Important e ca fiecare să ia seama cum construieşte. 11 Nimănui nu-i este îngăduit să pună altă temelie decât aceea care există deja: adică Isus Cristos. 16 Nu ştiţi voi, oare, că sunteţi templul lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi? 17 Dacă cineva distruge templul lui Dumnezeu şi Dumnezeu îl va distruge pe el. Căci templul lui Dumnezeu este sfânt iar acest templu sunteţi voi.

Cuvântul Domnului

 

2

Întru el orice zidire bine alcătuită creşte ca să ajungă un lăcaş sfânt.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 2,19-22

Fraţilor, prin Isus Cristos, voi nu mai sunteţi străini, nici oaspeţi, dar concetăţenii sfinţilor şi membri ai familiei lui Dumnezeu, 20 clădiţi pe temelia apostolilor şi a profeţilor, având ca piatră unghiulară pe însuşi Cristos Isus. 21 Pe această temelie orice construcţie se înalţă în bună rânduială, ca să ajungă un lăcaş sfânt în Domnul; 22 în el şi voi sunteţi împreună zidiţi, ca să deveniţi locuinţa lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt.

Cuvântul Domnului

 

3

V-aţi apropiat de Muntele Sionului şi de cetatea Dumnezeului celui viu.

Citire din Scrisoarea către Evrei 12,18-19.22-24

Fraţilor, când v-aţi apropiat de Dumnezeu, nu exista nimic material, ca la muntele Sinai: nici focul care arde, nici nor, nici întuneric, nici vijelie, 19 nici sunet de trompetă, nici acel glas înspăimântător, pe care fiii lui Israel au cerut să nu-l mai audă. 22 Voi însă v-aţi apropiat de Muntele Sionului şi de cetatea Dumnezeului celui viu, de Ierusalimul ceresc, de miile de îngeri în mare sărbătoare 23 şi de comunitatea primilor născuţi ale căror nume sunt scrise în ceruri; v-aţi apropiat de Dumnezeu, judecătorul a toată omenirea, de sufletele celor drepţi, ajunşi la desăvârşire. 24 V-aţi apropiat de Isus, mijlocitorul noii alianţe, şi de sângele său vărsat pentru oameni, mai grăitor decât acela al lui Abel.

Cuvântul Domnului

 

4

Voi să fiţi pietre vii, care să slujească la zidirea templului duhovnicesc.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Petru 2,4-9

Preaiubiţilor, 4 apropiaţi-vă de Domnul Isus, el este piatra cea vie: oamenii au aruncat-o, dar Dumnezeu a ales-o, pentru că a preţuit-o. 5 Voi de asemenea să fiţi pietre vii, care să slujească la zidirea templului duhovnicesc, şi preoţie sfântă, care să aducă jertfe spirituale, primite de Dumnezeu, prin Isus Cristos. 6 Căci este scris în Scripturi: „Iată, aşez în Sion piatra din capul unghiului, o piatră aleasă şi de mare preţ; cine se încrede într-însa nu va rămâne de ruşine”. 7 Cinste vouă care credeţi; dar despre cei care nu cred, Scriptura spune: „Piatra pe care au aruncat-o zidarii a ajuns în capul unghiului, o piatră de poticnire şi o stâncă de cădere”. 8 Ei se poticnesc, fiindcă n-au dat ascultare cuvântului, la care au fost chemaţi. 9 Voi însă sunteţi un neam ales, o preoţie împărătească, un popor sfânt, poporul lui Dumnezeu; voi aveţi, aşadar, misiunea de a vesti în lume faptele măreţe ale aceluia care v-a chemat din întuneric la minunata sa lumină.

Cuvântul Domnului

 

EVANGHELIA

1

ALELUIA Mt 16,18

(Aleluia) Tu eşti Petru: pe această piatră voi zidi Biserica mea

şi puterea Celui Rău nu o va birui. (Aleluia)

 

Tu eşti Petru; ţie îţi voi da cheile împărăţiei cerului.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 16,13-19

În acel timp, 13 venind în părţile Cezareii lui Filip, Isus i-a întrebat pe ucenicii săi: „Cine spun oamenii că este Fiul Omului?” 14 Ei i-au răspuns: „Unii spun că este Ioan Botezătorul, alţii că este Ilie, alţii că este Ieremia sau unul dintre profeţi”. 15 Isus i-a întrebat: „Dar voi, cine spuneţi că sunt eu?” 16 Luând cuvântul, Simon Petru a zis: „Tu eşti Cristos, Fiul Dumnezeului celui viu!” 17 La rândul său, Isus, luând cuvântul, i-a spus: „Fericit eşti tu, Simon, fiul lui Iona, căci nu carnea şi sângele ţi-au descoperit acestea, ci Tatăl meu care este în ceruri. 18 Şi eu îţi spun: Tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica mea şi puterea Celui Rău nu o va birui. 19 Ţie îţi voi da cheile împărăţiei cerurilor: orice vei lega pe pământ va fi legat şi în ceruri, şi orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat şi în ceruri”.

Cuvântul Domnului

 

2

ALELUIA Cf. Ez 37,27

(Aleluia) Locuinţa mea va fi în mijlocul vostru, spune Domnul;

eu voi fi Dumnezeul vostru, iar voi veţi fi poporul meu. (Aleluia)

 

Astăzi a intrat mântuirea în această casă.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 19,1-10

În acel timp, 1 Isus Cristos trecea prin cetatea Ierihon. 2 În această cetate trăia un om bogat cu numele de Zaheu, mai marele vameşilor. 3 Acesta dorea nespus de mult să-l vadă pe Isus, dar fiind mic de statură, nu putea din cauza mulţimii. 4 Pentru a-l vedea pe Isus, a alergat înainte, pe unde avea să treacă Isus, şi s-a urcat într-un sicomor. 5 Ajungând în acel loc, Isus l-a zărit şi i-a spus: „Zahee, coboară repede, căci astăzi trebuie să intru în casa ta!” 6 Zaheu a coborât îndată şi l-a primit cu bucurie în casa lui. 7 Văzând aceasta, mulţimile murmurau zicând: „Iată, a primit să fie găzduit în casa unui păcătos!” 8 Apropiindu-se de Isus Zaheu a zis: „Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor şi dacă am făcut vreo nedreptate cuiva, îl despăgubesc împătrit”. 9 Isus i-a răspuns: „Astăzi a intrat mântuirea în această casă, pentru că şi acest om este un fiu al lui Abraham. 10 Căci Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască ceea ce era pierdut”.

Cuvântul Domnului

 

3

ALELUIA 2Cr 7,16

(Aleluia) Am ales şi am sfinţit acest loc,

ca să rămân aici în veci. (Aleluia)

 

Templul despre care vorbea era trupul său.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 2,13-22

Apropiindu-se Paştele iudeilor, Isus s-a urcat la Ierusalim. În templu i-a găsit pe negustorii de boi, de oi şi de porumbei şi pe schimbătorii de bani şezând. 15 A făcut un bici din funii şi i-a izgonit pe toţi afară din templu, împreună cu oile şi boii, a aruncat pe jos banii schimbătorilor şi le-a răsturnat tarabele, 16 iar celor ce vindeau porumbei le-a zis: „Luaţi astea de aici şi nu faceţi din casa Tatălui meu o casă de negustorie!” 17 Ucenicii lui şi-au amintit atunci acest cuvânt al Scripturii: „Râvna casei tale mă consumă”. 18 Iudeii au luat cuvântul şi i-au zis: „Prin ce semn ne arăţi că ai dreptul să faci astfel de lucruri?” 19 Drept răspuns Isus le-a spus: „Distrugeţi templul acesta şi în trei zile îl voi ridica din nou”. 20 Iudeii i-au zis: „În patruzeci şi şase de ani s-a zidit templul acesta, şi tu îl vei ridica în trei zile?” 21 Dar el vorbea despre templul trupului său. 22 Prin urmare, când a înviat din morţi, ucenicii lui şi-au adus aminte că le spusese cuvintele acestea şi au crezut în Scriptură şi în cuvintele pe care le spusese Isus.

Cuvântul Domnului

 

4

ALELUIA Mc 11,17

(Aleluia) Casa mea se va numi

casă de rugăciune pentru toate popoarele. (Aleluia)

 

Adevăraţii închinători se vor închina Tatălui în duh şi adevăr.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 4,19-24

În acel timp, femeia samariteană i-a spus lui Isus: 19 „Doamne, i-a zis femeia, văd că eşti profet. 20 Părinţii noştri s-au închinat pe muntele acesta, şi voi ziceţi că Ierusalimul este locul unde trebuie să ne închinăm”. 21 „Femeie, i-a zis Isus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veţi închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. 22 Voi vă închinaţi la ceea ce nu cunoaşteţi; noi ne închinăm aceluia pe care îl cunoaştem, căci mântuirea vine de la iudei. 23 Dar vine ceasul, ba a şi venit, în care adevăraţii închinători se vor închina Tatălui în duh şi adevăr; fiindcă astfel de închinători îşi doreşte Tatăl. 24 Dumnezeu este duh şi cei care i se închină trebuie să i se închine în duh şi adevăr”.

Cuvântul Domnului