en-USro-RO

| Login
15 august 2020

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Sceptrul de conducător nu va fi luat de la seminţia lui Iuda.

Citire din cartea Genezei 49,2.8-12

2 În zilele acelea, Iacob i-a chemat pe fiii săi şi le-a spus: „Adunaţi-vă şi ascultaţi-mă, fii ai lui Iacob, ascultaţi pe Israel, tatăl vostru. 8 Iuda, tu vei primi onoruri de la fraţii tăi. Mâna ta va face pe vrăjmaşii tăi să-şi plece grumazul. Se vor pleca în faţa ta feciorii tatălui tău. 9 Fiul meu Iuda, tu eşti un pui de leu; tu te-ai întors de la vânătoare, ţi-ai îndoit genunchii şi te-ai culcat ca un leu, ca o leoaică. Cine-l va trezi? 10 Nu se va depărta de la Iuda sceptrul de domnie, nici toiagul de cârmuitor de la seminţia lui, până când va veni cel care trebuie să vină. El va fi aşteptarea popoarelor”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 71,1b-2.3-4ab.7-8.17 (R.: cf. 7)

R.: Iată, vin zilele dreptăţii şi ale păcii.

1b Dumnezeule, dăruieşte împăratului puterile tale

şi înzestrează cu sfinţenia ta pe fiul împăratului,

2 şi el va judeca pe poporul tău cu dreptate

şi pe săracii tăi cu nepărtinire. R.

 

3 Din munţi va veni pacea pentru popor

şi din înălţimi va veni dreptatea.

4 Domnul va face dreptate celor asupriţi din popor

şi-i va mântui pe cei sărmani. R.

 

7 În zilele lui va înflori dreptatea,

şi belşug de pace veşnică.

8 El va domni de la o mare la alta,

de la Râu până la marginile pământului. R.

 

17 Numele lui va dăinui în veci,

cât va fi soarele.

În el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului

şi toate popoarele îl vor preamări. R.

 

VERS LA EVANGHELIE

(Aleluia) O, înţelepciune a Celui Preaînalt,

tu care conduci toate cu putere şi bunătate,

vino şi ne învaţă calea înţelepciunii. (Aleluia)

 

Notă: în locul versetului propus pentru fiecare zi înainte de Evanghelie, se poate folosi la alegere oricare altul din cele indicate la pagina 162.

 

EVANGHELIA

Neamul lui Isus Cristos, fiul lui David.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 1,1-17

1 Cartea neamului lui Isus Cristos, fiul lui David, fiul lui Abraham. 2 Abraham l-a născut pe Isaac, Isaac l-a născut pe Iacob, Iacob i-a născut pe Iuda şi pe fraţii lui, 3 Iuda i-a născut pe Fares şi pe Zara din Tamar, Fares l-a născut pe Esrom, Esrom l-a născut pe Aram, 4 Aram l-a născut pe Aminadab, Aminadab l-a născut pe Naason, Naason l-a născut pe Salmon, 5 Salmon l-a născut pe Booz din Rahab, Booz l-a născut pe Obed din Rut, Obed l-a născut pe Iese, 6 Iese l-a născut pe David, regele. Regele David l-a născut pe Solomon din femeia lui Urie. 7 Solomon l-a născut pe Roboam, Roboam l-a născut pe Abia, Abia l-a născut pe Asaf, 8 Asaf l-a născut pe Iosafat, Iosafat l-a născut pe Ioram, Ioram l-a născut pe Ozia, 9 Ozia l-a născut pe Ioatam, Ioatam l-a născut pe Ahaz, Ahaz l-a născut pe Ezechia, 10 Ezechia l-a născut pe Manase, Manase l-a născut pe Amos, Amos l-a născut pe Iosia, 11 Iosia i-a născut pe Iehonia şi pe fraţii lui în robia din Babilon. 12 După robia din Babilon, Iehonia l-a născut pe Salatiel, Salatiel l-a născut pe Zorobabel, 13 Zorobabel l-a născut pe Abiud, Abiud l-a născut pe Eliachim, Eliachim l-a născut pe Azor, 14 Azor l-a născut pe Sadoc, Sadoc l-a născut pe Ahim, Ahim l-a născut pe Eliud, 15 Eliud l-a născut pe Eleazar, Eleazar l-a născut pe Matan, Matan l-a născut pe Iacob. 16 Iacob l-a născut pe Iosif, logodnicul Mariei din care s-a născut Isus, care se numeşte Cristos. 17 Aşadar, în total de la Abraham până la David sunt paisprezece generaţii, de la David până la robia din Babilon sunt paisprezece generaţii, şi de la robia din Babilon până la Cristos sunt paisprezece generaţii.

Cuvântul Domnului