en-USro-RO

Inregistrare | Login
25 februarie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Duminică, 25 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Cezar, medic
Liturghierul Roman
† DUMINICA a 2-a din Post
Liturghie proprie, Credo, prefațã proprie
violet, II
Lectionar
Gen '22,1-2.9a.10-13.15-18: Jertfa patriarhului nostru Abraham.
Ps 115: Voi umbla înaintea Domnului pe pãmântul celor vii.
Rom 8,31b-34: Dumnezeu nu l-a cruțat pe propriul sãu Fiu.
Mc 9,2-10: Acesta este Fiul meu cel iubit.
 

LECTURA I
Dumnezeu încheie un legământ cu Abraham cel credincios.

Citire din cartea Genezei 15,5-12.17-18

 

5 În zilele acelea,
Dumnezeu l-a condus pe Abram afară
şi i-a zis:
„Priveşte spre cer şi numără stelele,
dacă poţi să le numeri!”
Şi i-a spus: „Aşa va fi descendenţa ta”.
6 El a crezut în Domnul
şi Domnul i-a socotit aceasta ca dreptate.
7 El i-a zis: „Eu sunt Domnul,
care te-am făcut să ieşi din Ur, din Caldeea,
ca să-ţi dau ţara aceasta ca s-o moşteneşti”.
8 Şi Abram a zis:
„Doamne Dumnezeule, cum voi cunoaşte că o voi stăpâni?”
9 Şi Domnul a zis:
„Ia-mi o juncă de trei ani, o capră de trei ani,
un berbec de trei ani, o turturică şi un pui de porumbel!”
10 Şi i-a adus toate acestea, le-a spintecat în două
şi a pus fiecare bucată una în faţa celeilalte,
dar păsările nu le-a spintecat.
11 Şi păsările răpitoare coborau peste animalele spintecate,
dar Abram le izgonea.
12 La apusul soarelui, un somn adânc a căzut peste Abram
şi l-a cuprins frica.
Un întuneric mare a căzut asupra lui.
17 Soarele a apus şi s-a făcut întuneric adânc;
şi, iată, ca dintr-un cuptor fumegând,
pară de foc a trecut printre acele părţi de animale!
18 În ziua aceea,
Domnul a încheiat o alianţă cu Abram, zicând:
„Descendenţei tale îi voi da ţara aceasta
de la râul Egiptului până la Râul cel Mare, râul Eufrat”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 26(27),1.7-8.9abc.13-14 (R.: 1a)

R
.: Domnul este lumina
şi mântuirea mea.

1 Domnul este lumina şi mântuirea mea,
de cine mă voi teme?
Domnul este apărătorul vieţii mele,
de cine mă voi înfricoşa? R.

7 Ascultă-mi, Doamne, glasul când te chem:
îndură-te de mine şi răspunde-mi!
8 Din partea ta îmi spune inima: „Căutaţi faţa mea!”
Eu caut, Doamne, faţa ta. R.

9 Nu-ţi ascunde faţa de la mine,
nu-l îndepărta cu mânie pe slujitorul tău;
tu eşti ajutorul meu, nu mă respinge! R.

13 Cred că voi vedea bunătăţile Domnului
pe pământul celor vii.
14 Aşteaptă-l pe Domnul, fii tare,
întăreşte-ţi inima şi nădăjduieşte în Domnul! R.

LECTURA A II-A*
Cristos va schimba trupul umilinţei noastre,
făcându-l asemănător cu trupul gloriei sale.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul
către Filipeni 3,17–4,1

3,17
Fraţilor,
fiţi imitatorii mei
şi priviţi cu atenţie la aceia
care umblă după modelul pe care îl aveţi în noi!
18 Căci v-am spus de multe ori
şi vă spun şi acum plângând:
mulţi umblă ca nişte duşmani ai crucii lui Cristos.
19 Sfârşitul lor este pieirea,
dumnezeul lor este pântecele,
iar gloria lor este în ruşinea lor,
cugetând numai la cele pământeşti.
20 Însă patria noastră este în ceruri,
de unde îl aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Cristos.
21 El va schimba trupul umilinţei noastre,
făcându-l asemănător cu trupul gloriei sale
prin puterea cu care este în stare să-şi supună toate.
4,1 Aşa încât, fraţii mei iubiţi şi doriţi,
bucuria şi coroana mea,
rămâneţi astfel statornici în Domnul, iubiţii mei!
Cuvântul Domnului

* forma prescurtată:

LECTURA A II-A
Cristos va schimba trupul umilinţei noastre,
făcându-l asemănător cu trupul gloriei sale.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul
către Filipeni 3,20–4,1

3,20
Fraţilor,
patria noastră este în ceruri,
de unde îl aşteptăm ca Mântuitor
pe Domnul Isus Cristos.
21 El va schimba trupul umilinţei noastre,
făcându-l asemănător cu trupul gloriei sale
prin puterea cu care este în stare să-şi supună toate.
4,1 Aşa încât, fraţii mei iubiţi şi doriţi,
bucuria şi coroana mea,
rămâneţi astfel statornici în Domnul, iubiţii mei!
Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Mt 17,5cd
Glasul Tatălui din nor spunea:
„Acesta este Fiul meu cel iubit, ascultaţi de el!”

EVANGHELIA
În timp ce se ruga,
înfăţişarea feţei lui s-a schimbat.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 9,28b-36

28b
În acel timp,
Isus i-a luat cu sine pe Petru, pe Ioan şi pe Iacob
şi s-a urcat pe munte ca să se roage.
29 Şi, în timp ce se ruga,
înfăţişarea feţei lui s-a schimbat,
iar îmbrăcămintea lui a devenit albă, strălucitoare.
30 Şi iată, doi bărbaţi vorbeau cu el:
aceştia erau Moise şi Ilie,
31 care, apărând în glorie, vorbeau despre plecarea lui,
ce avea să se împlinească în Ierusalim.
32 Iar Petru şi cei care erau cu el erau toropiţi de somn;
când s-au trezit au văzut gloria lui
şi pe cei doi bărbaţi care stăteau de vorbă cu el.
33 Când aceştia s-au îndepărtat de el,
Petru i-a spus lui Isus:
„Învăţătorule, e bine că suntem aici;
să facem trei colibe, una pentru tine,
una pentru Moise şi una pentru Ilie!”,
neştiind, de fapt, ce zice.
34 Pe când spunea acestea,
a apărut un nor şi i-a învăluit în umbră,
iar ei s-au înspăimântat când au intrat în nor.
35 Atunci a fost o voce din nor, spunând:
„Acesta este Fiul meu cel ales;
ascultaţi de el!”
36 Îndată ce a încetat vocea,
Isus se afla singur.
Iar ei au tăcut
şi nu au spus nimănui în zilele acelea ce au văzut.
Cuvântul Domnului