en-USro-RO

| Login
28 februarie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

FORMAT AUDIO

LECTURA I

Mânia şi îndurarea lui Dumnezeu se arată prin exil şi prin eliberarea poporului.

Citire din cartea a doua a Cronicilor 36,14-16.19-23

În zilele acelea, 14 toate căpeteniile preoţilor şi poporul săvârşeau fărădelegi, luându-se după toate practicile nelegiuite ale popoarelor păgâne şi pângăreau casa pe care Domnul şi-o sfinţise în Ierusalim. 15 Domnul Dumnezeul părinţilor lor a dat mereu trimişilor săi însărcinarea de a le atrage atenţia, căci voia să cruţe poporul şi lăcaşul său. 16 Dar ei şi-au bătut joc de trimişii lui Dumnezeu, le-au nesocotit cuvintele, au râs de profeţii lui, iar mânia Domnului împotriva poporului a tot crescut până când ei n-au mai avut scăpare. 19 Astfel au venit duşmanii, au ars casa lui Dumnezeu, au dărâmat zidurile Ierusalimului, au pus foc tuturor caselor şi au nimicit toate lucrurile de preţ. 20 Pe cei ce au scăpat de sabie, Nabucodonosor i-a dus prizonieri în Babilon. Ei au devenit sclavii lui şi ai fiilor lui, până la stăpânirea regelui Persiei, 21 ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia: „Ţara va fi pustiită şi se va odihni timp de şaptezeci de ani, până ce se va împlini numărul zilelor de sâmbătă, care au fost profanate”. 22 În primul an al domniei lui Cirus, regele perşilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin Ieremia, Domnul l-a inspirat pe Cirus, regele perşilor. Acesta a pus să se comunice prin viu grai, în toată împărăţia lui, această hotărâre: 23 „Aşa vorbeşte Cirus, regele perşilor: Domnul Dumnezeul cerurilor mi-a dat toate împărăţiile pământului şi mi-a poruncit să zidesc o casă la Ierusalim, în Iudeea. Toţi cei care fac parte din poporul lui să se ducă acolo şi Domnul Dumnezeul lui să fie cu ei”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 136,1-2.3.4-5.6 (R.: 6a)

R.: Îmi voi aduce aminte cu bucurie, de tine, Ierusalime!

1 Lângă apele Babilonului şedeam şi plângeam,

când ne aduceam aminte de Sion.

2 În sălciile din ţinutul acela ne atârnasem harpele. R.

 

3 Căci acolo biruitorii noştri ne cereau cântări

şi asupritorii noştri ne cereau veselie:

„Cântaţi-ne din cântările Sionului!” R.

 

4 Cum să cântăm noi cântările Domnului

pe un pământ străin?

5 Dacă te voi uita, Ierusalime,

să mi se usuce mâna dreaptă. R.

 

6 Să mi se lipească limba de cerul gurii

dacă nu-mi voi aduce aminte de tine,

dacă nu voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele. R.

 

LECTURA A II-A

Noi eram morţi din cauza păcatelor, dar am fost mântuiţi prin har.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 2,4-10

Fraţilor, 4 Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cu care ne-a iubit, 5 pe noi care eram morţi din cauza păcatelor noastre, ne-a adus la viaţă împreună cu Cristos (prin al cărui har sunteţi mântuiţi). 6 Împreună cu el ne-a înviat şi ne-a pus să domnim împreună cu el în ceruri. 7 Prin bunătatea lui faţă de noi în Isus Cristos, a voit să arate timpurilor viitoare nemărginita bogăţie a harului său. 8 Căci mulţumită harului aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Această mântuire nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu; 9 nu vine din faptele voastre, ca să nu se laude nimeni. 10 Căci noi suntem lucrarea lui şi am fost creaţi în Cristos Isus pentru ca faptele noastre să fie bune, conform cu calea pe care Dumnezeu a stabilit-o mai înainte, pe care noi trebuie să mergem.

Cuvântul Domnului

 

VERS LA EVANGHELIE In 3,16

Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea,

încât l-a dat pe Fiul său unul-născut;

oricine crede în el are viaţa veşnică.

 

EVANGHELIA

Dumnezeu a trimis pe Fiul său, pentru ca lumea să se mântuiască prin el.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 3,14-21

În acel timp, Isus i-a spus lui Nicodim: 14 „După cum Moise a înălţat şarpele în pustiu, tot aşa trebuie să fie înălţat şi Fiul Omului, 15 pentru ca oricine crede în el să aibă prin el viaţă veşnică. 16 Căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul său unul-născut, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. 17 Căci Dumnezeu a trimis pe Fiul său în lume, nu ca să osândească lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin el. 18 Cine crede în el nu este osândit; dar cine nu crede este deja osândit, pentru că nu a crezut în numele Fiului unul-născut al lui Dumnezeu. 19 Iar judecata este aceasta: când lumina a venit în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. 20 Căci cine săvârşeşte răul urăşte lumina şi nu vine la lumină, ca să nu i se dea în vileag faptele. 21 Dar cine face adevărul vine la lumină, pentru ca să se vadă că faptele sale sunt săvârşite în Dumnezeu”.

Cuvântul Domnului

Sau, la alegere, pot fi luate toate lecturile de mai sus, de la anul A, pag. 161.