en-USro-RO

| Login
9 mai 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Faţa nu mi-am întors-o de la cei care mă ocărau şi mă scuipau.

Citire din cartea profetului Isaia 50,4-7

4 Domnul mi-a dat o inimă înţeleaptă, ca să ştiu să vorbesc celor deznădăjduiţi. În fiecare dimineaţă el mă trezeşte: de dimineaţă mă trezeşte, ca să ascult ca un ucenic. 5 Domnul Dumnezeu mi-a deschis urechea, iar eu nu m-am împotrivit, nici nu m-am dat înapoi. 6 Spatele mi l-am dat spre a fi lovit, obrajii spre a fi pălmuiţi şi faţa nu mi-am întors-o de la cei care mă ocărau şi mă scuipau. 7 Domnul Dumnezeu îmi vine în ajutor, de aceea nu m-au doborât ocările. De aceea le-am oferit o faţă ca de cremene şi ştiu că nu voi rămâne de ruşine.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 21,8-9.17-18a.19-20.23-24 (R.: 2a)

R.: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit?

8 Toţi care m-au văzut, au râs de mine,

au clătinat din cap, au strâmbat din buze:

9 „S-a încrezut în Domnul, să-l mântuiască,

să-l scape, pentru că îl iubeşte”. R.

 

17 Iată, o mulţime de câini mă împresoară,

o ceată de nelegiuiţi dau târcoale în jurul meu;

mi-au străpuns mâinile şi picioarele,

18 îmi pot număra toate oasele. R.

 

19 Îşi împart hainele mele între ei

şi trag la sorţi pentru haina mea.

20 Dar tu, Doamne, nu te îndepărta,

tăria mea, vino degrabă în ajutorul meu. R.

 

23 Voi vesti fraţilor mei numele tău,

te voi lăuda în mijlocul adunării.

24 Cei care vă temeţi de Domnul, aduceţi-i laudă,

toată seminţia lui Iacob, lăudaţi-l. R.

 

LECTURA A II-A

S-a înjosit pe sine; de aceea şi Dumnezeu l-a înălţat.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Filipeni 2,6-11

Fraţilor, 6 Isus Cristos rămânând Dumnezeu, nu a ţinut cu orice preţ să apară egal cu Dumnezeu, 7 dar s-a înjosit pe sine luând firea sclavului şi devenind asemenea oamenilor. După înfăţişare era considerat un om ca toţi ceilalţi. 8 S-a umilit, făcându-se ascultător până la moarte şi încă moartea pe cruce. 9 De aceea şi Dumnezeu l-a înălţat şi i-a dăruit un nume, care este mai presus decât orice alt nume, 10 pentru ca în numele lui Isus, toată făptura în cer, pe pământ şi în adâncuri să-şi plece genunchiul 11 şi orice limbă să proclame spre mărirea lui Dumnezeu Tatăl: Isus Cristos este Domnul!

Cuvântul Domnului

 

ANUL A*

VERS LA EVANGHELIE Fil 2,8-9

Cristos s-a făcut ascultător pentru noi până la moarte,

şi încă până la moartea pe cruce.

De aceea şi Dumnezeu l-a înălţat şi i-a dăruit un nume,

care este mai presus decât oricare alt nume.

 

EVANGHELIA

Cât îmi daţi ca să vi-l dau?

 

Patima Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 26,14–27,66

E. În acel timp, 14 unul dintre cei doisprezece ucenici ai lui Isus,

numit Iuda Iscarioteanul, s-a dus la arhierei 15 şi le-a zis:

A. „Cât îmi daţi ca să vi-l dau?”

E. Iar ei i-au oferit treizeci de arginţi. 16 De atunci căuta un prilej potrivit ca să-l dea în mâinile lor.

 

Unde vrei să-ţi pregătim ospăţul de Paşti?

 

17 În prima zi a Azimelor, au venit ucenicii la Isus şi l-au întrebat:

A. „Unde vrei să-ţi pregătim ospăţul de Paşti?”

E. 18 El le-a zis:

† „Mergeţi în cetate, la cutare şi spuneţi-i: „Învăţătorul îţi trimite vorbă: timpul este aproape: la tine vreau să fac Paştele cu ucenicii mei”.

E. 19 Ucenicii au făcut precum le-a poruncit Isus şi au pregătit ospăţul de Paşti.

 

Unul dintre voi mă va vinde.

 

20 Când s-a făcut seară, s-a aşezat la masă împreună cu cei doisprezece ucenici 21 şi, în timp ce mâncau, Isus a zis:

† „Adevăr vă spun, unul dintre voi mă va vinde”.

E. 22 Întristaţi peste măsură, ei au început să-i spună unul după altul:

A. „Nu cumva sunt eu, Doamne?”

E. 23 El a răspuns:

† „Cel care a întins o dată cu mine mâna în blid, acela mă va vinde. 24 Fiul Omului merge precum este scris despre el. Vai însă de omul acela prin care Fiul Omului este vândut! Mai bine i-ar fi fost acelui om dacă nu s-ar fi născut”.

E. 25 Iuda, cel care l-a vândut, l-a întrebat:

A. „Oare eu să fiu, Învăţătorule?”

E. Isus i-a răspuns:

† „Tu eşti”.

 

Acesta este trupul meu. Acesta este sângele meu.

 

E. 26 În timp ce stăteau la masă, Isus, luând pâinea, a binecuvântat-o, a frânt-o şi a dat-o ucenicilor săi, zicând:

† „Luaţi şi mâncaţi, acesta este trupul meu”.

E. 27 Apoi a luat potirul, a mulţumit şi l-a dat lor zicând:

† „Beţi din acesta toţi; 28 căci acesta este sângele meu, al legământului cel nou, care pentru toţi se varsă pentru iertarea păcatelor. 29 Vă spun vouă, de acum nu voi mai bea din acest rod al viţei de vie până în ziua în care voi bea cu voi un vin nou, în împărăţia Tatălui meu”.

 

E. 30 După ce au cântat psalmi de mulţumire,

au plecat spre Muntele Măslinilor.

 

Voi bate păstorul şi se vor risipi oile turmei.

 

31 Atunci Isus le-a zis:

† „În noaptea aceasta eu voi fi pentru voi toţi un prilej de poticnire, căci scris este: «Voi bate păstorul şi se vor risipi oile turmei». 32 Dar după învierea mea, voi merge înaintea voastră în Galileea”.

E. 33 Petru luând cuvântul i-a zis:

A. „Chiar dacă toţi vor cădea din pricina ta, eu nu voi cădea niciodată”.

E. 34 I-a zis Isus:

† „Îţi spun adevărul: chiar în noaptea aceasta, mai înainte de a cânta cocoşul, de trei ori te vei lepăda de mine”.

E. 35 Petru i-a zis:

A. „Chiar dacă ar fi să mor împreună cu tine, nu mă voi lepăda de tine”.

E. Şi toţi ucenicii au spus la fel.

 

A început a se întrista şi a se nelinişti.

 

36 Atunci Isus a ajuns împreună cu ei la un loc ce se cheamă Ghetsemani şi le-a zis ucenicilor:

† „Staţi aici până ce mă duc mai încolo să mă rog”.

E. 37 I-a luat cu el pe Petru şi pe cei doi fii ai lui Zebedeu şi a început a se întrista şi a se nelinişti. 38 Atunci le-a zis:

† „Sufletul meu e cuprins de o tristeţe de moarte.

Rămâneţi aici şi privegheaţi împreună cu mine”.

E. 39 Şi îndepărtându-se puţin, s-a aruncat cu faţa la pământ şi s-a rugat zicând:

† „Părintele meu, dacă este cu putinţă, să se îndepărteze de la mine paharul acesta! Cu toate acestea să nu fie cum vreau eu, ci cum vrei tu”.

E. 40 Întorcându-se la ucenici i-a găsit dormind şi i-a zis lui Petru:

† „Aşa, n-aţi fost în stare să vegheaţi măcar un ceas împreună cu mine! 41 Vegheaţi şi vă rugaţi, ca să nu intraţi în ispită. Căci duhul este râvnic, dar trupul este neputincios”.

E. 42 Ducându-se iarăşi, s-a rugat a doua oară:

† „Părintele meu, dacă nu este cu putinţă să se îndepărteze acest pahar, fără să-l beau, facă-se voia ta”.

E. 43 Venind iarăşi la ucenici, i-a găsit dormind, căci ochii le erau grei de somn. 44 I-a lăsat, s-a dus din nou şi s-a rugat pentru a treia oară, spunând aceleaşi cuvinte. 45 Apoi a venit la ucenici şi le-a zis:

† „De acum puteţi să dormiţi şi să vă odihniţi!

Iată, a sosit ceasul în care Fiul Omului va fi dat în mâinile păcătoşilor. 46 Sculaţi-vă să mergem, iată, se apropie cel care mă va vinde”.

 

Au pus mâna pe Isus şi l-au arestat.

 

E. 47 Pe când vorbea el încă, a sosit Iuda, unul dintre cei doisprezece, urmat de o mulţime mare, înarmată cu săbii şi ciomege, trimisă de arhierei şi de bătrânii poporului. 48 Iar trădătorul le dăduse un semn, zicând:

A. „Pe care îl voi săruta, acela este: Puneţi mâna pe el!”

E. 49 Iuda s-a apropiat de Isus şi l-a sărutat, zicându-i:

A. „Te salut, Rabbi!”

E. 50 Isus i-a zis:

† „Prietene, fă ce ai de gând!”

E. Atunci ei, apropiindu-se, au pus mâinile pe Isus şi l-au arestat. 51 Şi iată, unul dintre cei care erau cu Isus, întinzând mâna, a scos sabia şi, lovindu-l pe slujitorul arhiereului, i-a tăiat urechea. 52 Isus i-a zis:

† „Bagă-ţi sabia ta la loc, căci toţi care scot sabia, de sabie vor pieri. 53 Crezi oare că nu-l pot ruga pe Tatăl meu ca să-mi pună de îndată la dispoziţie mai mult de douăsprezece legiuni de îngeri? 54 Dar atunci cum se vor împlini Scripturile, care spun că aşa trebuie să fie?”

 

E. 55 În momentul acela Isus a spus mulţimilor:

† „Aţi ieşit cu săbii şi ciomege, ca să mă prindeţi ca pe un tâlhar. În fiecare zi am şezut în templu, dar nu m-aţi arestat. 56 Însă toate acestea s-au făcut ca să se împlinească cele scrise de profeţi”.

E. Atunci ucenicii l-au părăsit cu toţii şi au fugit.

 

Îl veţi vedea pe Fiul Omului

şezând la dreapta Celui Atotputernic.

 

57 Cei care l-au arestat pe Isus, l-au dus la Caiafa, marele preot, unde erau adunaţi cărturarii şi bătrânii. 58 Petru l-a urmat de departe până la palatul arhiereului. Intrând înăuntru, şedea cu slugile, ca să vadă cum se vor sfârşi lucrurile. 59 Iar arhiereii, bătrânii şi tot sinedriul căutau o mărturie falsă împotriva lui Isus, ca să-l condamne la moarte. 60 Dar n-au găsit, deşi s-au prezentat mulţi martori mincinoşi. În cele din urmă însă au venit doi, care au declarat:

A. 61 „Omul acesta a zis: «Pot să dărâm templul lui Dumnezeu şi în trei zile să-l reclădesc»”.

E. 62 Atunci arhiereul s-a ridicat şi a zis:

A. „Nu răspunzi nimic la mărturia pe care o dau aceştia împotriva ta?”

E. 63 Dar Isus tăcea. Şi marele preot i-a zis:

A. „Te conjur pe Dumnezeu cel viu, să ne spui nouă dacă eşti tu Cristos, Fiul lui Dumnezeu”.

E. 64 Isus i-a răspuns:

† „Da, sunt. Ba încă vă spun:

de acum îl veţi vedea pe Fiul Omului şezând la dreapta Celui Atotputernic şi venind pe norii cerului”.

E. 65 Atunci marele preot şi-a sfâşiat hainele, zicând:

A. „A hulit! Ce ne mai trebuie martori? Iată, aţi auzit blasfemia. 66 Ce părere aveţi?”

E. Ei au răspuns:

P. „Merită pedeapsa cu moartea”.

E. 67 Atunci l-au scuipat în obraz şi l-au bătut cu pumnii; alţii l-au pălmuit, 68 zicându-i:

P. „Profeţeşte, Cristoase, cine este cel care te-a lovit?”

 

Înainte de a cânta cocoşul, de trei ori te vei lepăda de mine.

 

E. 69 Petru stătea afară în curte. O slujnică s-a apropiat de el şi i-a zis:

A. „Şi tu erai cu Isus Galileanul!”

E. 70 „Dar el a tăgăduit înaintea tuturor, zicând:

A. „Nu înţeleg ce vrei să spui”.

E. 71 Pe când se îndrepta spre poartă, l-a văzut o altă slujnică şi le-a zis celor care erau acolo:

A. „Şi acesta era cu Isus Nazarineanul”.

E. 72 Şi iarăşi a tăgăduit cu jurământ:

A. „Vă jur, că nu-l cunosc pe omul acesta”.

E. 73 După puţin timp apropiindu-se cei care stăteau acolo, i-au zis lui Petru:

A. „Cu adevărat şi tu eşti dintre ei, căci şi felul tău de a vorbi te dă de gol”.

E. 74 Atunci el a început să se blesteme şi să jure:

A. „Nu-l cunosc pe omul acesta”.

E. Şi îndată a cântat cocoşul. 75 Petru şi-a adus aminte de ceea ce spusese Isus: „Mai înainte de a cânta cocoşul, de trei ori te vei lepăda de mine”. Şi ieşind afară, a plâns amar.

 

L-au dat pe Isus în mâna procuratorului Ponţiu Pilat.

 

E. 27,1 Dimineaţa, toţi arhiereii şi bătrânii poporului au ţinut sfat împotriva lui Isus, pentru a-l condamna la moarte. 2 Şi, legându-l, l-au dus şi l-au predat guvernatorului Ponţiu Pilat.

Nu se cuvine să-i punem în vistierie,

pentru că sunt preţ de sânge.

 

Atunci Iuda, trădătorul, văzând că Isus a fost osândit la moarte, cuprins de remuşcări, a adus înapoi arhiereilor şi bătrânilor cei treizeci de arginţi, zicând:

A. 4 „Am păcătuit vânzând sângele unui nevinovat”.

E. Ei i-au răspuns:

A. „Ce ne priveşte pe noi? Treaba ta”.

E. 5 El aruncând arginţii în templu, a ieşit, s-a dus şi s-a spânzurat. Arhiereii, luând banii, au spus:

A. „Nu se cuvine să-i punem în vistierie, căci sunt preţul sângelui”.

E. 7 După ce au ţinut sfat, au cumpărat cu aceşti bani ogorul unui olar, pentru îngroparea străinilor. 8 Iată pentru ce ogorul acela se numeşte până în ziua de azi „Haceldama”, adică ogorul sângelui. 9 Astfel s-a împlinit ceea ce a spus Ieremia profetul: „Au luat cei treizeci de arginţi, preţul pe care l-au fixat fiii lui Israel pentru cel Preţios. 10 Şi i-au dat pe ogorul olarului, aşa cum mi-a poruncit Domnul să spun”.

 

Tu eşti regele iudeilor?

 

11 Isus se afla înaintea guvernatorului Pilat. Acesta l-a întrebat:

A. „Tu eşti regele iudeilor?”

E. Isus i-a răspuns:

† „Tu spui”.

E. 12 Dar la învinuirile aduse lui de către arhierei şi bătrâni nu răspundea nimic.

E. 13 Atunci Pilat i-a zis:

A. „Nu auzi câte învinuiri aduc aceştia împotriva ta?”

E. 14 Dar el nu i-a răspuns la nici un cuvânt, încât guvernatorul era foarte mirat. 15 De sărbătoarea Paştelui, guvernatorul avea obiceiul să elibereze un deţinut pe care îl cerea poporul. 16 Avea atunci un deţinut vestit, cu numele de Baraba. 17 Adunându-se deci mulţimea, Pilat le-a zis:

A. „Pe cine vreţi să vi-l eliberez,

pe Baraba sau pe Isus, care se numeşte Cristos?”

E. 18 Căci ştia că din invidie l-au dat pe mâna lui.

19 Pe când Pilat ţinea judecata, soţia lui i-a trimis vorbă:

A. „Să n-ai nimic cu acest drept, căci mult am suferit azi în vis din cauza lui”.

E. 20 Arhiereii şi bătrânii au determinat mulţimile să-l ceară pe Baraba, iar pe Isus să-l condamne la moarte. 21 Guvernatorul a zis:

A. „Pe care din cei doi vreţi să vi-l eliberez?”

E. Ei au răspuns:

P. „Pe Baraba”.

E. 22 Pilat i-a întrebat:

A. „Dar ce să fac cu Isus, care se numeşte Cristos?”

E. Toţi au răspuns:

P. „Să fie răstignit!”

E. 23 I-a întrebat Pilat:

A. „Dar ce rău a făcut?”

E. Ei însă mai tare strigau:

P. „Să fie răstignit!”

E. 24 Văzând Pilat că strădaniile lui nu folosesc la nimic, ci provoacă mai mare tulburare, a luat apă, şi-a spălat mâinile înaintea mulţimii şi a zis:

A. „Nevinovat sunt eu de sângele acestuia. Vă priveşte!”

E. 25 Tot poporul a răspuns:

P. „Sângele lui să fie asupra noastră şi asupra copiilor noştri!”

E. 26 Atunci le-a eliberat pe Baraba, iar pe Isus, după ce a poruncit să fie biciuit, l-a dat să fie răstignit.

 

Bucură-te, regele iudeilor!

 

27 Soldaţii guvernatorului l-au dus pe Isus în pretoriu şi au adunat în jurul lui toată cohorta. 28 L-au dezbrăcat de haine şi i-au pus o mantie roşie. 29 Au împletit o cunună de spini, i-au pus-o pe cap şi în mâna dreaptă i-au pus o trestie; ca să-şi bată joc de el, îngenuncheau în faţa lui zicându-i:

P. „Bucură-te, regele iudeilor!”

E. 30 Scuipându-l, îi luau trestia şi-l băteau peste cap. 31 După ce şi-au bătut joc de el, l-au dezbrăcat de mantie, l-au îmbrăcat în hainele lui şi l-au dus să-l răstignească.

 

Au fost răstigniţi împreună cu el doi tâlhari.

 

32 Ieşind, au întâlnit un om din Cirene, numit Simon; pe acesta l-au silit să-i ducă crucea. 33 Ajungând la locul numit Golgota, care înseamnă locul Căpăţânii, 34 i-au dat să bea vin cu fiere; el a gustat, dar nu a vrut să bea. 35 După ce l-au răstignit, şi-au împărţit hainele lui, trăgând la sorţi. 36 Iar ostaşii stăteau acolo spre a-l păzi. 37 Deasupra capului i-au pus motivul condamnării formulat astfel: „Acesta este regele iudeilor”. 38 În acelaşi timp au fost răstigniţi împreună cu el doi tâlhari, unul la dreapta şi altul la stânga.

 

Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, coboară-te de pe cruce.

 

39 Iar trecătorii îl batjocorau dând din cap 40 şi zicând:

A. „Hei, tu care dărâmi templul şi-l zideşti la loc în trei zile, salvează-te pe tine însuţi, dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, şi coboară-te de pe cruce!”

E. 41 De asemenea şi arhiereii

împreună cu cărturarii şi cu bătrânii ziceau:

A. 42 „Pe alţii i-a salvat, iar pe sine nu se poate salva!

Este regele lui Israel, să se coboare acum de pe cruce şi vom crede în el. 43 S-a încrezut în Dumnezeu, să-l scape acum dacă-l iubeşte,

căci a zis: „Sunt Fiul lui Dumnezeu”.

E. 44 În acelaşi chip îl batjocorau şi tâlharii răstigniţi împreună cu el.

 

Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit?

 

45 De la amiază s-a făcut întuneric peste tot pământul până la ora trei. 45 Către ora trei, Isus a strigat cu glas puternic:

† „Eli, Eli, lama sabactani!”

E. Adică:

† „Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit?”

E. 47 Unii dintre cei care stăteau acolo, auzindu-l ziceau:

A. „Îl strigă pe Ilie”.

E. 48 Unul dintre ei a alergat îndată, a luat un burete, l-a înmuiat în oţet, l-a înfipt într-o trestie şi i l-a dat să bea. 49 Ceilalţi ziceau:

A. „Lasă să vedem dacă vine Ilie să-l salveze”.

E. 50 Dar Isus, scoţând din nou un strigăt puternic, şi-a dat sufletul.

 

Aici se îngenunchează şi se face o pauză.

51 Şi iată, perdeaua templului s-a sfâşiat în două, de sus până jos, pământul s-a cutremurat şi stâncile s-au despicat. 52 Mormintele s-au deschis şi multe trupuri ale sfinţilor care muriseră au înviat. 53 Aceştia, ieşind din morminte, după învierea lui Isus, au intrat în oraşul sfânt şi s-au arătat multora. 54 Sutaşul şi cei care îl păzeau împreună cu el pe Isus, văzând cutremurul şi cele întâmplate, au fost cuprinşi de o mare spaimă şi au spus:

A. „Într-adevăr, acesta era Fiul lui Dumnezeu”.

E. 55 Erau acolo mai multe femei, privind de departe; acestea îl urmaseră pe Isus din Galileea, slujindu-i. 56 Printre ele se aflau: Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacob şi a lui Iosif şi mama fiilor lui Zebedeu.

 

Iosif a aşezat trupul lui Isus într-un mormânt nou.

57 Când s-a înserat, a venit un om bogat din Arimateea, cu numele Iosif, care era şi el ucenic al lui Isus. 58 El s-a dus la Pilat şi a cerut trupul lui Isus. Atunci Pilat a poruncit să i se dea. 59 Iosif a luat trupul, l-a înfăşurat într-un giulgiu curat de in 60 şi l-a pus într-un mormânt nou, pe care şi-l săpase în stâncă. Apoi a prăvălit o piatră mare la uşa mormântului şi s-a dus. 61 Erau de faţă Maria Magdalena şi cealaltă Marie, care şedeau în faţa mormântului.

 

Aveţi pază; mergeţi, păziţi cum ştiţi.

 

62 Când s-a terminat ziua de pregătire pentru sărbătoare, arhiereii şi fariseii au venit la Pilat 63 şi i-au spus:

A. „Domnia ta, ne-am adus aminte că înşelătorul acela pe când era în viaţă a spus: «După trei zile voi învia». 64 Deci porunceşte ca mormântul să fie păzit până a treia zi, ca nu cumva ucenicii lui să vină, să-l fure şi apoi să spună poporului: «A înviat din morţi». Această înşelăciune de pe urmă ar fi mai rea decât cea dintâi”.

E. 65 Pilat le-a spus:

A. „Aveţi gardă la dispoziţie; organizaţi paza cum ştiţi”.

E. Ei au plecat şi au asigurat paza mormântului, sigilând piatra de la intrare şi aşezând garda.

Cuvântul Domnului

 

sau forma scurtă:

EVANGHELIA

Cât îmi daţi ca să vi-l dau?

Patima Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 27,11-54

Tu eşti regele iudeilor?

E. 11 Isus se afla înaintea guvernatorului Pilat. Acesta l-a întrebat:

A. „Tu eşti regele iudeilor?”

E. Isus i-a răspuns:

† „Tu spui”.

E. 12 Dar la învinuirile aduse lui de către arhierei şi bătrâni nu răspundea nimic.

E. 13 Atunci Pilat i-a zis:

A. „Nu auzi câte învinuiri aduc aceştia împotriva ta?”

E. 14 Dar el nu i-a răspuns la nici un cuvânt, încât guvernatorul era foarte mirat. 15 De sărbătoarea Paştelui, guvernatorul avea obiceiul să elibereze un deţinut pe care îl cerea poporul. 16 Avea atunci un deţinut vestit, cu numele de Baraba. 17 Adunându-se deci mulţimea, Pilat le-a zis:

A. „Pe cine vreţi să vi-l eliberez, pe Baraba sau pe Isus, care se numeşte Cristos?”

E. 18 Căci ştia că din invidie l-au dat pe mâna lui. 19 Pe când Pilat ţinea judecata, soţia lui i-a trimis vorbă:

A. „Să n-ai nimic cu acest drept, căci mult am suferit azi în vis din cauza lui”.

E. 20 Arhiereii şi bătrânii au determinat mulţimile să-l ceară pe Baraba, iar pe Isus să-l condamne la moarte. 21 Guvernatorul a zis:

A. „Pe care din cei doi vreţi să vi-l eliberez?”

E. Ei au răspuns:

P. „Pe Baraba”.

E. 22 Pilat i-a întrebat:

A. „Dar ce să fac cu Isus, care se numeşte Cristos?”

E. Toţi au răspuns:

P. „Să fie răstignit!”

E. 23 I-a întrebat Pilat:

A. „Dar ce rău a făcut?”

E. Ei însă mai tare strigau:

P. „Să fie răstignit!”

E. 24 Văzând Pilat că strădaniile lui nu folosesc la nimic, ci provoacă mai mare tulburare, a luat apă, şi-a spălat mâinile înaintea mulţimii şi a zis:

A. „Nevinovat sunt eu de sângele acestuia. Vă priveşte!”

E. 25 Tot poporul a răspuns:

P. „Sângele lui să fie asupra noastră şi asupra copiilor noştri!”

E. 26 Atunci le-a eliberat pe Baraba, iar pe Isus, după ce a poruncit să fie biciuit, l-a dat să fie răstignit.

 

Bucură-te, regele iudeilor!

 

27 Soldaţii guvernatorului l-au dus pe Isus în pretoriu şi au adunat în jurul lui toată cohorta. 28 L-au dezbrăcat de haine şi i-au pus o mantie roşie. 29 Au împletit o cunună de spini, i-au pus-o pe cap şi în mâna dreaptă i-au pus o trestie; ca să-şi bată joc de el, îngenuncheau în faţa lui zicându-i:

P. „Bucură-te, regele iudeilor!”

E. 30 Scuipându-l, îi luau trestia şi-l băteau peste cap. 31 După ce şi-au bătut joc de el, l-au dezbrăcat de mantie, l-au îmbrăcat în hainele lui şi l-au dus să-l răstignească.

 

Au fost răstigniţi împreună cu el doi tâlhari.

32 Ieşind, au întâlnit un om din Cirene, numit Simon; pe acesta l-au silit să-i ducă crucea. 33 Ajungând la locul numit Golgota, care înseamnă locul Căpăţânii, 34 i-au dat să bea vin cu fiere; el a gustat, dar nu a vrut să bea. 35 După ce l-au răstignit, şi-au împărţit hainele lui, trăgând la sorţi. 36 Iar ostaşii stăteau acolo spre a-l păzi. 37 Deasupra capului i-au pus motivul condamnării formulat astfel: „Acesta este regele iudeilor”. 38 În acelaşi timp au fost răstigniţi împreună cu el doi tâlhari, unul la dreapta şi altul la stânga.

 

Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, coboară-te de pe cruce.

 

39 Iar trecătorii îl batjocorau dând din cap 40 şi zicând:

A. „Hei, tu care dărâmi templul şi-l zideşti la loc în trei zile, salvează-te pe tine însuţi, dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, şi coboară-te de pe cruce!”

E. 41 De asemenea şi arhiereii împreună cu cărturarii şi cu bătrânii ziceau:

A. 42 „Pe alţii i-a salvat, iar pe sine nu se poate salva! Este regele lui Israel, să se coboare acum de pe cruce şi vom crede în el. 43 S-a încrezut în Dumnezeu, să-l scape acum dacă-l iubeşte, căci a zis: „Sunt Fiul lui Dumnezeu”.

E. 44 În acelaşi chip îl batjocorau şi tâlharii răstigniţi împreună cu el.

 

Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit?

 

45 De la amiază s-a făcut întuneric peste tot pământul până la ora trei.

46 Către ora trei, Isus a strigat cu glas puternic:

† „Eli, Eli, lama sabactani!”

E. Adică:

† „Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit?”

E. 47 Unii dintre cei care stăteau acolo, auzindu-l ziceau:

A. „Îl strigă pe Ilie”.

E. 48 Unul dintre ei a alergat îndată, a luat un burete, l-a înmuiat în oţet, l-a înfipt într-o trestie şi i l-a dat să bea. Ceilalţi ziceau:

A. „Lasă să vedem dacă vine Ilie să-l salveze”.

E. 50 Dar Isus, scoţând din nou un strigăt puternic, şi-a dat sufletul.

 

Aici se îngenunchează şi se face o pauză.

51 Şi iată, perdeaua templului s-a sfâşiat în două, de sus până jos, pământul s-a cutremurat şi stâncile s-au despicat. 52 Mormintele s-au deschis şi multe trupuri ale sfinţilor care muriseră au înviat. 53 Aceştia, ieşind din morminte, după învierea lui Isus, au intrat în oraşul sfânt şi s-au arătat multora. 54 Sutaşul şi cei care îl păzeau împreună cu el pe Isus, văzând cutremurul şi cele întâmplate, au fost cuprinşi de o mare spaimă şi au spus:

A. „Într-adevăr, acesta era Fiul lui Dumnezeu”.

Cuvântul Domnului     *E. = Evanghelistul; † = Isus; A. = Alţii; P. = Poporul.