en-USro-RO

Inregistrare | Login
20 ianuarie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

20 ianuarie 2018
Echilibrul

    Un domn întâlni într-o seară un beţiv mergând în patru labe pe stradă. Se apropie de el şi-l întrebă:
    – Ce ai, om bun, ai pierdut ceva?
    – Am pierdut, domnule, am pierdut – răspunse beţivul. Am pierdut echilibrul şi nu mai sunt în stare să-l găsesc.

    De la echilibru vine echilibrat, iar echilibrat este ceea ce este drept, adevărat, la locul său, dintr-o bucată.
    Atunci când se pierde viziunea supranaturală, atunci când nu se trăieşte de faţă cu Dumnezeu, atunci când valoarea lucrurilor nu se măsoară prin ceea ce este de folos sau nu pentru cer, atunci se pierde echilibrul.
    Iar când se pierde echilibrul, se ajunge să se meargă în patru labe, târâş.

Text preluat din volumul: De vorbă cu Isus. A te ruga cu… un zâmbet zilnic
Aceste lecturi se folosesc la liturghia care se celebrează în seara zilei de 24 decembrie, fie înainte, fie după Vesperele I ale naşterii Domnului.

LECTURA I
Domnul şi-a găsit bucuria în tine.
Citire din cartea profetului Isaia 62,1-5

1 De dragul Sionului nu voi tăcea
şi de dragul Ierusalimului nu voi sta liniştit
până când nu va răsări dreptatea lui ca aurora
şi mântuirea lui nu va arde ca o flacără.
2 Vor vedea neamurile dreptatea ta
şi toţi regii, gloria ta;
vei fi numit cu un nume nou,
pe care gura Domnului îl va indica.
3 Vei fi o cunună a frumuseţii în mâna Domnului
şi un turban regal în mâna Dumnezeului tău.
4 Nu ţi se va mai spune „Părăsită”,
şi ţara ta nu va mai fi numită „Devastată”,
căci ţi se va spune „Plăcerea mea este în ea”
şi ţării tale, „Măritată”,
pentru că Domnul şi-a găsit plăcerea în tine
şi ţara ta va avea un soţ.
5 Cum se căsătoreşte un tânăr cu o fecioară,
tot aşa se va căsători cu tine cel care te-a zidit.
şi după cum se bucură mirele de mireasă,
aşa se va bucura de tine Dumnezeul tău.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 88(89),4-5.16-17.27 şi 29 (R.: cf. 2a)

R
.: În veci voi cânta, Doamne,
milostivirea ta.

4 Am încheiat alianţă cu alesul meu,
i-am promis cu jurământ slujitorului meu David:
5 „îţi voi întări seminţia pe vecie, din generaţie în generaţie,
îţi voi întemeia tronul tău de domnie”. R.

16 Fericit este poporul care ştie să te aclame,
care umblă în lumina feţei tale, Doamne!
17 Ei se bucură neîncetat de numele tău
şi se mândresc cu dreptatea ta! R.

27 El îmi va spune: „Tu eşti tatăl meu,
Dumnezeul meu şi stânca mântuirii mele”.
29 Pentru el păstrez pe veci îndurarea mea
şi alianţa meu va rămâne faţă de el neclintită. R.

LECTURA A II-A
Mărturia lui Paul
despre Cristos, fiul lui David.
Citire din Faptele Apostolilor 13,16-17.22b-25

16 În acel timp, venind la Antiohia Pisidiei,
Paul s-a ridicat în singogă şi,
făcând semn cu mâna, a zis:
„Bărbaţi israeliţi
şi voi, temători de Dumnezeu, ascultaţi!
17 Dumnezeul acestui popor, Israel,
i-a ales pe părinţii noştri
şi a înălţat poporul în timpul şederii lor în ţara Egiptului
şi după ce i-a scos de acolo cu braţ puternic,
22b l-a ridicat pentru ei ca rege pe David,
despre care a dat mărturie, spunând:
«L-am aflat pe David, fiul lui Iese, un om după inima mea»,
care va împlini toată voinţa mea.
23 Din descendenţa acestuia,
Dumnezeu a ridicat pentru Israel, după promisiunea sa,
un mântuitor: pe Isus.
24 Înainte de venirea lui,
Ioan a predicat un botez al convertirii
pentru tot poporul lui Israel.
25 Dar când Ioan era spre sfârşitul călătoriei sale, spunea:
«Eu nu sunt ceea ce credeţi voi că sunt.
Dar iată că vine după mine
unul căruia nu sunt vrednic
să-i dezleg încălţămintea picioarelor»”.
Cuvântul Domnului

 ALELUIA
(Aleluia) Mâine se va şterge de pe pământ fărădelegea
şi Mântuitorul lumii, Cristos,
va domni peste noi. (Aleluia)

EVANGHELIA*
Genealogia lui Isus Cristos,
fiul lui David.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 1,1-25

1 Cartea genealogiei lui Isus Cristos,
fiul lui David, fiul lui Abraham:
2 Abraham i-a dat naştere lui Isaac;
Isaac i-a dat naştere lui Iacob;
Iacob le-a dat naştere lui Iuda şi fraţilor lui;
3 Iuda le-a dat naştere lui Fares şi lui Zara din Tamar;
Fares i-a dat naştere lui Esrom;
Esrom i-a dat naştere lui Aram;
4 Aram i-a dat naştere lui Aminadab;
Aminadab i-a dat naştere lui Naason;
Naason i-a dat naştere lui Salmon;
5 Salmon i-a dat naştere lui Booz din Rahab;
Booz i-a dat naştere lui Obed din Rut;
Obed i-a dat naştere lui Iese;
6 Iese i-a dat naştere lui David, regele.
David i-a dat naştere lui Solomon, din femeia lui Urie;
7 Solomon i-a dat naştere lui Roboam;
Roboam i-a dat naştere lui Abía;
Abía i-a dat naştere lui Asaf;
8 Asaf i-a dat naştere lui Iosafat;
Iosafat i-a dat naştere lui Ioram;
Ioram i-a dat naştere lui Ozia;
9 Ozia i-a dat naştere lui Ioatam;
Ioatam i-a dat naştere lui Ahaz;
Ahaz i-a dat naştere lui Ezechia;
10 Ezechia i-a dat naştere lui Manase;
Manase i-a dat naştere lui Amos;
Amos i-a dat naştere lui Iosia;
11 Iosia le-a dat naştere lui Iehonia şi fraţilor lui,
în timpul deportării în Babilon.
12 După deportarea în Babilon,
Iehonia i-a dat naştere lui Salatiel;
Salatiel i-a dat naştere lui Zorobabel;
13 Zorobabel i-a dat naştere lui Abiud;
Abiud i-a dat naştere lui Eliachim;
Eliachim i-a dat naştere lui Azor;
14 Azor i-a dat naştere lui Sadoc;
Sadoc i-a dat naştere lui Ahim;
Ahim i-a dat naştere lui Eliud;
15 Eliud i-a dat naştere lui Eleazar;
Eleazar i-a dat naştere lui Matan;
Matan i-a dat naştere lui Iacob;
16 Iacob i-a dat naştere lui Iosif, soţul Mariei,
din care s-a născut Isus, cel care se numeşte Cristos.
17 Aşadar, acestea sunt toate generaţiile:
de la Abraham până la David, paisprezece generaţii;
de la David până la deportarea în Babilon,
paisprezece generaţii,
iar de la deportarea în Babilon până la Cristos,
paisprezece generaţii.
18 Naşterea lui Isus Cristos însă a fost astfel:
mama lui, Maria, fiind logodită cu Iosif,
înainte ca ei să fi fost împreună,
ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt.
19 Iosif, soţul ei, fiind drept şi nevoind s-o expună,
a vrut să o lase în ascuns.
20 Cugetând el la acestea,
iată că un înger al Domnului
i-a apărut în vis, spunându-i:
„Iosif, fiul lui David,
nu te teme să o iei pe Maria, soţia ta,
căci ceea ce s-a zămislit în ea
este de la Duhul Sfânt.
21 Ea va naşte un fiu şi-i vei pune numele Isus,
căci el va mântui poporul său de păcatele sale”.
22 Toate acestea s-au petrecut
ca să se împlinească ceea ce fusese spus de Domnul,
prin profetul care zice:
23 „Iată, fecioara va zămisli şi va naşte un fiu
şi îi vor pune numele Emanuel”,
care, tradus, înseamnă: „Dumnezeu-cu-noi”.
24 Trezindu-se din somn,
Iosif a făcut după cum i-a poruncit îngerul Domnului:
a luat-o la sine pe soţia lui
25 şi nu a cunoscut-o până când ea a născut un fiu.
Şi i-a pus numele Isus.
Cuvântul Domnului

* forma prescurtată:

EVANGHELIA
Maria va naşte un fiu şi-i vei pune numele Isus.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 1,18-25

18 Naşterea lui Isus Cristos a fost astfel:
mama lui, Maria, fiind logodită cu Iosif,
înainte ca ei să fi fost împreună,
ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt.
19 Iosif, soţul ei, fiind drept şi nevoind s-o expună,
a vrut să o lase în ascuns.
20 Cugetând el la acestea, iată că un înger al Domnului
i-a apărut în vis, spunându-i: „Iosif, fiul lui David,
nu te teme să o iei pe Maria, soţia ta,
căci ceea ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt.
21 Ea va naşte un fiu şi-i vei pune numele Isus,
căci el va mântui poporul său de păcatele sale”.
22 Toate acestea s-au petrecut
ca să se împlinească ceea ce fusese spus de Domnul,
prin profetul care zice:
23 „Iată, fecioara va zămisli şi va naşte un fiu
şi îi vor pune numele Emanuel”,
care, tradus, înseamnă: „Dumnezeu-cu-noi”.
24 Trezindu-se din somn,
Iosif a făcut după cum i-a poruncit îngerul Domnului:
a luat-o la sine pe soţia lui
25 şi nu a cunoscut-o până când ea a născut un fiu.
Şi i-a pus numele Isus.
Cuvântul Domnului

 La liturghiile care se celebrează în ziua Naşterii Domnului, se folosesc formularele notate aici, cu posibilitatea de a alege textele cele mai potrivite ale lecturillor pentru una din cele trei Liturghii, ținând cont de necesitatea pastorală a fiecărei comunități.