en-USro-RO

| Login
8 martie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Domnul şi-a găsit bucuria în tine.

Citire din cartea profetului Isaia 62,1-5

Din dragoste pentru Sion nu voi tăcea, din dragoste pentru Ierusalim nu voi avea odihnă, până când dreptatea lui nu va apărea ca o lumină şi mântuirea lui nu va străluci ca o făclie aprinsă. 2Atunci neamurile vor vedea dreptatea ta şi toţi împăraţii slava ta; şi-ţi vor pune un nume nou pe care îl va hotărî însuşi Domnul. Vei fi ca o cunună strălucitoare în mâna Domnului şi ca o diademă împărătească în mâna Dumnezeului tău. De acum nu te vor mai numi „Cea părăsită” şi nu-ţi vor mai numi pământul tău„Ţară pustie”, ci te vor numi „Bucuria mea” şi pământul tău: „Mireasă fericită”, căci Domnul i-a găsit bucuria în tine şi ţara ta se va cununa cu el. După cum se uneşte în căsătorie tânărul cu fecioara, la fel cel ce te-a zidit se va uni cu tine, şi după cum mireasa este bucuria mirelui, la fel tu vei fi bucuria Dumnezeului tău.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 88,4-5.16-17.27 şi 29 (R.: cf. 2a)

R.: În veci voi cânta, Doamne,milostivirea ta.

Milostivirea Domnului în veci o voi cânta,

cu gura mea voi spune din neam în neam adevărul tău.

Tu ai spus: „Iubirea mea e aşezată pe veci”.

O dată cu cerurile ai statornicit fidelitatea ta. R.

 

Am făcut legământ cu alesul meu;

iată ce i-am promis cu jurământ slujitorului meu David:

îţi voi întări seminţia pe veci

şi din neam în neam îţi voi aşeza scaunul de domnie. R.

 

16 Fericit poporul care ştie cântarea;

în lumina feţei tale, Doamne, va umbla.

17 Se bucură neîncetat de numele tău

şi se făleşte cu dreptatea ta. R.

 

27 El îmi va spune: „Tu eşti Tatăl meu,

Dumnezeul meu şi stânca mântuirii mele”.

29 Lui îi dau pe veci dragostea mea

şi legământul meu va rămâne neştirbit pentru el. R.

 

LECTURA A II-A

Mărturia lui Paul despre Cristos, fiul lui David.

Citire din Faptele Apostolilor 13,16-17.22-25

16 Când a venit Paul în Antiohia Pisidiei, ridicându-se în sinagogă şi cerând printr-un semn al mâinii să se facă tăcere, a zis:„Bărbaţi israeliţi şi voi toţi care vă temeţi de Dumnezeu, ascultaţi: 17Dumnezeul acestui popor al lui Israel a ales pe părinţii noştri; el a ridicat la cinste poporul său, când era străin în ţara Egiptului, şi l-a scos de acolo cu braţ puternic. 22 Apoi le-a ridicat lor ca rege pe David, pentru care a zis mărturisind: «L-am aflat pe David, fiul lui Iese, bărbat după inima mea, care va face voinţa mea întru toate». 23 Din urmaşii acestuia, Dumnezeu, după făgăduinţă, a ridicat lui Israel un Mântuitor, pe Isus. 24 Înainte de venirea lui, Ioan propovăduise botezul pocăinţei la tot poporul lui Israel. 25 Şi împlinindu-şi misiunea, el spunea: „Nu sunt eu cine socotiţi voi că sunt; dar iată, el vine după mine, şi eu nu sunt vrednic să-i dezleg încălţămintea picioarelor”.

Cuvântul Domnului

 

VERS LA EVANGHELIE

(Aleluia) Mâine se va şterge fărădelegea păcatului de pe pământ

şi Mântuitorul lumii, Cristos, va domni peste credincioşii săi. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Neamul lui Isus Cristos, fiul lui David.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 1,1-25

Cartea neamului lui Isus Cristos, fiul lui David, fiul lui Abraham. Abraham l-a născut pe Isaac, Isaac l-a născut pe Iacob, Iacob i-a născut pe Iuda şi pe fraţii lui, Iuda i-a născut pe Fares şi pe Zara din Tamar, Fares l-a născut pe Esrom, Esrom l-a născut pe Aram, Aram l-a născut pe Aminadab, Aminadab l-a născut pe Naason, Naason l-a născut pe Salmon, Salmon l-a născut pe Booz din Rahab, Booz l-a născut pe Obed din Rut, Obed l-a născut pe Iese, Iese l-a născut pe David, regele. Regele David l-a născut pe Solomon din femeia lui Urie. Solomon l-a născut pe Roboam, Roboam l-a născut pe Abia, Abia l-a născut pe Asaf, Asaf l-a născut pe Iosafat, Iosafat l-a născut pe Ioram, Ioram l-a născut pe Ozia, Ozia l-a născut pe Ioatam, Ioatam l-a născut pe Ahaz, Ahaz l-a născut pe Ezechia, 10 Ezechia l-a născut pe Manase, Manase l-a născut pe Amos, Amos l-a născut pe Iosia, 11 Iosia i-a născut pe Iehonia şi pe fraţii lui în robia din Babilon. 12 După robia din Babilon, Iehonia l-a născut pe Salatiel, Salatiel l-a născut pe Zorobabel, 13 Zorobabel l-a născut pe Abiud, Abiud l-a născut pe Eliachim, Eliachim l-a născut pe Azor, 14 Azor l-a născut pe Sadoc, Sadoc l-a născut pe Ahim, Ahim l-a născut pe Eliud, 15 Eliud l-a născut pe Eleazar, Eleazar l-a născut pe Matan, Matan l-a născut pe Iacob. 16 Iacob l-a născut pe Iosif, logodnicul Mariei din care s-a născut Isus, care se numeşte Cristos. 17 Aşadar, în total de la Abraham până la David sunt paisprezece generaţii, de la David până la robia din Babilon sunt paisprezece generaţii, şi de la robia din Babilon până la Cristos sunt paisprezece generaţii. 18 Şi naşterea lui Isus Cristos a fost aşa: Maria, mama lui, era logodită cu Iosif. Mai înainte ca să locuiască ei împreună, s-a aflat că a zămislit de la Duhul Sfânt. 19 Iosif, logodnicul ei, fiind drept şi nevrând s-o facă de ocară, a voit să o lase în ascuns. 20 Dar pe când cugeta el acestea, iată că îngerul Domnului i se arătă în vis şi-i zise: „Iosife, fiul lui David, nu te teme să o iei la tine pe Maria, logodnica ta, căci ce s-a zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt. 21 Ea va naşte un fiu şi-i vei pune numele Isus, căci el va mântui pe poporul său de păcate”. 22 Toate acestea s-au făcut, pentru a se împlini ceea ce Domnul a vestit prin profetul care zice: 23 „Iată, fecioara va zămisli şi va naşte un fiu şi-i vor pune numele Emanuel, care înseamnă: Dumnezeu este cu noi”. 24Trezindu-se din somn, Iosif a făcut aşa cum i-a poruncit îngerul Domnului şi a luat-o la el pe logodnica sa. 25 Şi fără să o fi cunoscut, a născut pe Fiul ei unul-născut şi i-a pus numele Isus.

Cuvântul Domnului

 

forma prescurtată:

EVANGHELIA

Maria va naşte un fiu şi-i vei pune numele Isus.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 1,18-25

18 Naşterea lui Isus Cristos a fost aşa: Maria, mama lui, era logodită cu Iosif. Mai înainte ca să locuiască ei împreună, s-a aflat că a zămislit de la Duhul Sfânt. 19 Iosif, logodnicul ei, fiind drept şi nevrând s-o facă de ocară, a voit s-o lase în ascuns. 20 Dar pe când cugeta el acestea, iată îngerul Domnului i s-a arătat în vis şi i-a zis: „Iosife, fiul lui David, nu te teme să o iei la tine pe Maria, logodnica ta, căci ce s-a zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt. 21 Ea va naşte un fiu şi-i vei pune numele Isus, căci el va mântui pe poporul său de păcate”. 22 Toate acestea s-au făcut ca să se împlinească ceea ce Domnul a vestit prin profetul care zice: 23 „Iată, fecioara va zămisli şi va naşte un fiu şi-i vor pune numele Emanuel, care înseamnă: Dumnezeu este cu noi”. 24Trezindu-se din somn, Iosif a făcut aşa cum i-a poruncit îngerul Domnului şi a luat-o la el pe logodnica sa. 25 Şi fără să o fi cunoscut, a născut pe Fiul ei unul-născut şi i-a pus numele Isus.

Cuvântul Domnului