en-USro-RO

| Login
23 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Iată, ne întoarcem către naţiunile păgâne.

Citire din Faptele Apostolilor 13,14.43-52

În zilele acelea, 14 Paul şi Barnaba, trecând prin oraşul Perga, au ajuns la Antiohia Pisidiei. Aici, într-o zi de sâmbătă, au intrat şi au luat loc în sinagogă. 43 După ce s-a împrăştiat adunarea, un mare număr de iudei şi de convertiţi la iudaism i-au însoţit pe Paul şi pe Barnaba, care, vorbind între ei, îi încurajau să rămână statornici în harul lui Dumnezeu. 44 Iar, în sâmbăta următoare, aproape tot oraşul s-a adunat ca să audă cuvântul lui Dumnezeu. 45 Când iudeii au văzut atâta lume au fost cuprinşi de invidie şi, cu insulte, contraziceau cele spuse de Paul. 46 Atunci Paul şi Barnaba le-au spus hotărât: „Vouă trebuia să vă fie adresat mai întâi cuvântul lui Dumnezeu; dar de vreme ce voi îl respingeţi şi vă socotiţi pe voi înşivă nevrednici de viaţa veşnică, iată, ne întoarcem către naţiunile păgâne. 47 Căci aşa ne-a poruncit nouă Domnul: «Te-am pus ca lumină a neamurilor, pentru ca prin tine, mântuirea să ajungă până la capătul pământului»”. 48 Când păgânii au auzit acestea s-au bucurat şi au preamărit cuvântul lui Dumnezeu. Şi câţi erau pregătiţi de Dumnezeu, pentru viaţa veşnică, au crezut. 49 Astfel cuvântul Domnului s-a răspândit prin tot ţinutul. 50 Dar iudeii au determinat femeile cu vază, convertite la iudaism, şi pe bărbaţii de frunte din oraş, care au stârnit o prigoană împotriva lui Paul şi Barnaba şi i-au alungat din ţinutul lor. 51 Ei şi-au scuturat praful de pe picioare, ca o mărturie împotriva lor, şi s-au dus la Iconiu, 52 în timp ce ucenicii erau plini de bucurie şi de Duh Sfânt.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 99,2.3.5 (R.: 30)

R.: Noi suntem poporul pe care îl conduce mâna Domnului.

sau

Aleluia.

2 Strigaţi de bucurie către Domnul,

toţi locuitorii pământului;

slujiţi Domnului cu bucurie,

veniţi înaintea lui cu cântece de veselie. R.

 

3 Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu!

El ne-a făcut, ai lui suntem,

poporul lui şi turma pe care o conduce el. R.

 

5 Căci Domnul este bun,

bunătatea lui ţine pe vecie

şi adevărul lui din neam în neam. R.

 

LECTURA A II-A

Mielul va domni asupra lor şi-i va duce la izvoarele vieţii.

Citire din Apocalipsul sfântului apostol Ioan 7,9.13a.14b-17

9 Eu, Ioan, am văzut o mulţime imensă, pe care nimeni nu putea să o numere, din toate naţiunile şi rasele, popoarele şi limbile. Ei stăteau în faţa tronului şi în faţa Mielului, îmbrăcaţi în veşminte albe şi cu ramuri de palmier în mână. 13a Unul dintre bătrâni mi-a zis: 14b „Aceştia vin din strâmtorarea cea mare; ei şi-au spălat veşmintele, le-au curăţit în sângele Mielului. 15 De aceea stau înaintea tronului lui Dumnezeu şi-i slujesc ziua şi noaptea în templul lui. Cel care şade pe tron va locui printre ei. 16 Nu vor mai suferi de foame, nici de sete, nici nu-i va mai chinui arşiţa soarelui, 17 pentru că Mielul, care stă în mijlocul tronului, va fi păstorul lor, ca să-i conducă la izvoarele apelor vieţii; iar Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochii lor.

Cuvântul Domnului

 

ALELUIA In 10,14

(Aleluia) Eu sunt păstorul cel bun, spune Domnul.

Eu cunosc oile mele, iar ele mă cunosc pe mine. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Eu dau viaţa veşnică oilor mele.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 10,27-30

În acel timp, Isus a spus: 27 „Eu sunt păstorul cel bun. Oile mele ascultă glasul meu: eu le cunosc şi ele mă urmează. 28 Eu le dau viaţa veşnică: nu vor pieri nicicând şi nimeni nu le va răpi din mâna mea. 29 Tatăl meu, care mi le-a dat, este mai mare decât toţi şi nimeni nu poate să le răpească din mâna Tatălui meu. 30 Eu şi Tatăl una suntem”.

Cuvântul Domnului