en-USro-RO

Inregistrare | Login
25 februarie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Duminică, 25 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Cezar, medic
Liturghierul Roman
† DUMINICA a 2-a din Post
Liturghie proprie, Credo, prefațã proprie
violet, II
Lectionar
Gen '22,1-2.9a.10-13.15-18: Jertfa patriarhului nostru Abraham.
Ps 115: Voi umbla înaintea Domnului pe pãmântul celor vii.
Rom 8,31b-34: Dumnezeu nu l-a cruțat pe propriul sãu Fiu.
Mc 9,2-10: Acesta este Fiul meu cel iubit.
 

LECTURA I
Duhul Sfânt şi noi am hotărât să nu vă impunem nici o povară
în afară de acestea care sunt necesare.
Citire din Faptele Apostolilor 15,1-2.22-29

1 În zilele acelea,
unii dintre cei care coborâseră din Iudeea
îi învăţau pe fraţi: „Dacă nu primiţi circumcizia,
după obiceiul care vine de la Moise,
nu puteţi să vă mântuiţi”.
2 Întrucât s-a ivit o divergenţă şi o discuţie aprinsă
între Paul şi Barnaba şi aceştia,
au hotărât ca Paul şi Barnaba,
împreună cu alţi câţiva dintre ei,
să urce la apostoli şi la prezbiterii din Ierusalim
în legătură cu această dispută.
22 Atunci apostolii şi prezbiterii,
împreună cu toată comunitatea,
au hotărât să aleagă câţiva oameni dintre ei
şi să-i trimită la Antiohia împreună cu Paul şi Barnaba,
pe Iuda, numit Barsaba, şi pe Sila,
bărbaţi de frunte printre fraţi.
23 Au trimis prin ei această scrisoare:
„Apostolii şi prezbiterii, fraţii voştri,
către fraţii din Antiohia, Siria şi Cilicia,
care provin dintre păgâni: Salutare!
24 Deoarece am auzit că unii dintre noi,
care au plecat fără să le fi poruncit noi,
v-au tulburat sufletele prin cuvintele lor,
25 am hotărât în unanimitate să alegem câţiva oameni
şi să-i trimitem la voi
împreună cu iubiţii noştri Barnaba şi Paul,
26 oameni care şi-au închinat viaţa
pentru numele Domnului nostru Isus Cristos.
27 Totodată, vi i-am trimis pe Iuda şi pe Sila
ca şi ei să vă vestească acestea prin cuvânt.
28 Căci Duhul Sfânt şi noi am hotărât
să nu vă mai impunem nicio povară
în afară de acestea care sunt necesare:
29 să vă feriţi de carnea jertfită idolilor,
de sânge, de animale sufocate şi de desfrânare;
dacă vă veţi feri de acestea, bine veţi face.
Cu bine!”
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 66(67),2-3.5.6 şi 8 (R.: 4)

R
.: Să te laude popoarele, Dumnezeule,
să te laude toate popoarele!
sau:
Aleluia.

2 Dumnezeu să aibă milă de noi şi să ne binecuvânteze;
să-şi îndrepte spre noi faţa senină,
3 ca să fie cunoscută pe pământ calea ta
şi mântuirea ta, la toate popoarele! R.

5 Să se veselească şi să strige de bucurie neamurile,
pentru că judeci popoarele cu dreptate
şi călăuzeşti neamurile pe faţa pământului! R.

6 Să te laude popoarele, Dumnezeule,
toate popoarele să te laude!
8 Să ne binecuvânteze Dumnezeu
şi să se teamă de el toate marginile pământului! R.

LECTURA A II-A
Mi-a arătat cetatea cea sfântă, Ierusalimul
care cobora din cer, de la Dumnezeu.
Citire din Apocalipsul sfântului apostol Ioan
21,10-14.22-23

10 Unul dintre cei şapte îngeri
m-a luat în duh pe un munte mare şi înalt
şi mi-a arătat cetatea cea sfântă, Ierusalimul,
care cobora din cer, de la Dumnezeu.
11 Ea avea gloria lui Dumnezeu.
Splendoarea ei era ca a unei pietre de mare preţ,
ca a unei pietre de iaspis cristalin.
12 Ea avea un zid mare şi înalt, cu douăsprezece porţi,
iar deasupra porţilor erau doisprezece îngeri
şi numele înscrise, care sunt numele
celor douăsprezece triburi ale fiilor lui Israel:
13 la răsărit, trei porţi; la miazănoapte, trei porţi;
la miazăzi, trei porţi şi la apus, trei porţi.
14 Iar zidul cetăţii avea douăsprezece temelii,
şi pe ele erau douăsprezece nume
ale celor doisprezece apostoli ai Mielului.
22 Nu am văzut în ea niciun templu,
pentru că Domnul Dumnezeul Cel Atotputernic,
este templul ei şi Mielul.
23 Cetatea nu are nevoie de soare şi nici de lună
ca s-o lumineze,
căci gloria lui Dumnezeu o luminează,
iar făclia ei este Mielul.
Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 14,23ab
(Aleluia) „Dacă cineva mă iubeşte, va păzi cuvântul meu”, spune Domnul;
„Tatăl meu îl va iubi şi vom veni la el”. (Aleluia)

EVANGHELIA
Duhul Sfânt vă va învăţa totul
şi vă va aminti toate câte vi le-am spus eu.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 14,23-29

23 În acel timp,
Isus le-a zis discipolilor săi:
„Dacă cineva mă iubeşte, va păzi cuvântul meu;
Tatăl meu îl va iubi şi vom veni la el
şi ne vom face locuinţă la el.
24 Cine nu mă iubeşte nu păzeşte cuvintele mele,
iar cuvântul pe care îl ascultaţi nu este al meu,
ci al Tatălui care m-a trimis.
25 V-am spus acestea cât timp mai rămân cu voi.
26 Dar Mângâietorul, Duhul Sfânt,
pe care îl va trimite Tatăl în numele meu,
vă va învăţa toate şi vă va aminti toate câte vi le-am spus eu.
27 Pace vă las vouă, pacea mea v-o dau vouă.
Eu nu v-o dau aşa cum o dă lumea.
Să nu se tulbure inima voastră, nici să nu se teamă!
28 Aţi auzit că v-am spus: «Mă duc şi voi veni la voi».
Dacă m-aţi iubi, v-aţi bucura că mă duc la Tatăl
pentru că Tatăl este mai mare decât mine.
29 V-am spus-o acum, înainte de a se întâmpla,
ca, atunci când se va întâmpla, să credeţi”.
Cuvântul Domnului

 Unde se celebrează Înălţarea Domnului în duminica următoare, pot fi citite în duminica a VI-a a timpului pascal lectura a II-a şi Evanghelia propuse pentru duminica a VII-a, pag. 661-662 (anul C).