en-USro-RO

| Login
23 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Duhul Sfânt şi noi am hotărât să nu vă impunem nici o altă sarcină în afară de acestea care sunt necesare.

Citire din Faptele Apostolilor 15,1-2.22-29

În zilele acelea, 1 în oraşul Antiohia au venit unii credincioşi din Iudeea, care au început să-i înveţe pe fraţi, zicând: „Dacă nu veţi primi tăierea împrejur, după Legea lui Moise, nu vă veţi putea mântui”. 2 Paul şi Barnaba s-au ridicat împotriva acestora şi au ajuns la discuţii aprinse cu ei. Atunci s-a hotărât ca Paul şi Barnaba, împreună cu alţi câţiva fraţi, să meargă la apostolii şi bătrânii din Ierusalim, pentru a lămuri această neînţelegere. 22 Apostolii şi bătrânii din Ierusalim, împreună cu toată Biserica, după ce au luat hotărârea privitoare la primirea păgânilor în Biserică, au ales pe doi dintre ei, pe care să-i trimită la Antiohia împreună cu Paul şi Barnaba. Aceştia erau: Iuda, numit şi Barsaba, şi Sila, bărbaţi de frunte printre fraţi; 23 lor le-au încredinţat următoarea scrisoare: „Apostolii, bătrânii şi fraţii, salută pe fraţii de origine păgână din Antiohia, Siria şi Cilicia! 24 Deoarece am aflat că unii dintre noi, fără încuviinţarea noastră, s-au dus şi v-au tulburat şi cu vorbele lor v-au neliniştit sufletele, 25 noi în unanimitate am hotărât să alegem nişte oameni şi să-i trimitem la voi cu iubiţii noştri Barnaba şi Paul, 26 oameni care şi-au pus viaţa pentru numele Domnului nostru Isus Cristos. 27 V-am trimis, aşadar, pe Iuda şi pe Sila, care să vă transmită acelaşi lucru prin viu grai. 28 Duhul Sfânt şi noi înşine am hotărât să nu vă impunem nici o altă sarcină în afară de acestea care sunt necesare: 29 Să vă feriţi de cărnurile jertfite idolilor, de sânge, de ceea ce a fost ucis prin sugrumare şi de necurăţie. Dacă vă veţi feri de acestea, veţi fi pe calea cea bună. Multă sănătate!”

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 66,2-3.5.6 şi 8 (R.: 4)

R.: Pe tine, Dumnezeule, să te laude toate popoarele!

sau

Aleluia.

2 Dumnezeu să aibă milă de noi şi să ne binecuvânteze,

să-şi îndrepte spre noi faţa senină;

3 ca să se cunoască pe pământ calea ta,

şi mântuirea ta la toate popoarele. R.

 

5 Neamurile să tresalte de bucurie şi să cânte,

pentru că judeci popoarele cu dreptate

şi călăuzeşti neamurile pe faţa pământului. R.

 

6 Să-ţi mulţumească popoarele, Dumnezeule,

toate popoarele să-ţi mulţumească.

8 Dumnezeu să ne binecuvânteze;

toate marginile pământului să-l cinstească. R.

 

LECTURA A II-A

Mi-a arătat cetatea sfântă, coborându-se din cer.

Citire din Apocalipsul sfântului apostol Ioan 21,10-14.22-23

10 Eu, Ioan, am văzut un înger care m-a dus cu duhul pe un munte mare şi înalt şi mi-a arătat Ierusalimul, cetatea sfântă, coborându-se din cer, de la Dumnezeu, 11 învăluită în slava lui Dumnezeu. Strălucirea ei era asemenea cu o piatră de mare preţ, ca piatra cristalină de iaspis. 12 Avea un zid mare şi înalt, cu douăsprezece porţi, iar la porţi doisprezece îngeri. Pe porţi erau scrise numele celor douăsprezece triburi ale fiilor lui Israel. Trei porţi erau la răsărit, trei porţi la miazănoapte, 13 trei porţi la miazăzi şi trei porţi la apus. Zidul cetăţii era clădit pe douăsprezece pietre de temelie 14 şi pe ele erau scrise douăsprezece nume ale celor doisprezece apostoli ai Mielului. În cetate nu am văzut nici un templu, 22 căci templul ei era Domnul Dumnezeu atotputernic, şi Mielul. Cetatea nu avea nevoie de soare, 23 nici de lună ce să o lumineze, căci slava lui Dumnezeu o lumina şi făclia ei era Mielul.

Cuvântul Domnului

 

Unde se celebrează Înălţarea Domnului în duminica următoare, poate fi citită în duminica a VI-a timpului pascal lectura a II-a şi Evanghelia propuse pentru duminica a VII-a, pag. 629.

 

ALELUIA In 14,23

(Aleluia) Dacă mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul meu, spune Domnul;

şi Tatăl meu îl va iubi şi vom veni la el. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Duhul Sfânt vă va învăţa toate câte v-am spus eu.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 14,23-29

În acel timp, 23 Isus a spus ucenicilor săi: „Dacă mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul meu; Tatăl meu îl va iubi, vom veni la el şi vom rămâne la el. 24 Cine nu mă iubeşte, nu păzeşte cuvintele mele; or, cuvântul pe care îl auziţi nu este al meu, ci al Tatălui care m-a trimis. 25 Dar acestea vi le spun câtă vreme mai sunt cu voi; 26 Mângâietorul, Duhul Sfânt pe care-l va trimite Tatăl în numele meu, el vă va învăţa toate şi vă va aduce aminte tot ceea ce v-am spus. 27 Pace vă las vouă; pacea mea o dau vouă. Nu ca pacea pe care o dă lumea. Să nu se tulbure deci inima voastră, nici să nu se înfricoşeze. 28 Aţi auzit că v-am spus: mă duc şi voi veni din nou la voi. De m-aţi iubi, v-aţi bucura că mă duc la Tatăl, pentru că Tatăl este mai mare decât mine. 29 V-am spus toate acestea de pe acum, înainte de a se împlini, ca atunci când se vor împlini, să credeţi în mine”.

Cuvântul Domnului