en-USro-RO

| Login
23 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

FORMAT AUDIO

LECTURA I

Pe când ei stăteau cu ochii îndreptaţi spre cer, el s-a înălţat.

Citire din Faptele Apostolilor 1,1-11

1 Dragul meu Teofil, în prima carte a mea am vorbit despre tot ce a făcut şi a învăţat Isus de la început, 2 până în ziua în care s-a înălţat la cer, după ce prin Duhul Sfânt a dat îndemnuri apostolilor aleşi de el. 3 După pătimirea sa, el le-a dovedit în multe feluri că trăieşte, arătându-li-se timp de patruzeci de zile şi vorbindu-le despre împărăţia lui Dumnezeu. 4 Pe când stătea odată la masă cu ei, le-a dat poruncă să nu se îndepărteze de Ierusalim, ci să aştepte împlinirea promisiunii făcute de Tatăl. „Această promisiune aţi auzit-o din gura mea: 5 Ioan a botezat cu apă, dar voi veţi fi botezaţi în Duhul Sfânt peste câteva zile”. 6 Adunaţi fiind în jurul lui, apostolii l-au întrebat: „Doamne, oare acum vei întemeia din nou împărăţia lui Israel?” 7 Isus le-a răspuns: „Nu vă priveşte pe voi să cunoaşteţi timpul sau momentul. Toate acestea le-a rânduit Tatăl şi numai el le are în stăpânire. 8 Voi însă veţi primi puterea Duhului Sfânt care se va coborî peste voi. Atunci îmi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea şi Samaria şi până la marginile pământului”. 9 După aceste cuvinte ei l-au văzut înălţându-se şi dispărând din ochii lor într-un nor. 10 În timp ce ei stăteau cu ochii îndreptaţi spre cer, unde se îndrepta Isus, iată că le-au apărut doi bărbaţi, îmbrăcaţi în haine albe. 11 Aceştia au zis: „Bărbaţi galileeni, de ce staţi privind la cer? Acest Isus, care s-a înălţat la cer din mijlocul vostru, tot astfel va veni din nou, precum l-aţi văzut mergând în cer”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 46,2-3.6-7.8-9 (R.: 6)

R.: Dumnezeu se înalţă în strigăte de bucurie. Domnul înaintează în sunete de trâmbiţă.

sau

Aleluia.

2 Bateţi din palme, voi, toate popoarele,

înălţaţi lui Dumnezeu strigăte de bucurie!

3 Căci Domnul, Cel Preaînalt este înfricoşător,

el este împărat peste tot pământul. R.

 

6 Dumnezeu se înalţă în strigăte de bucurie,

Domnul înaintează în sunete de trâmbiţă.

7 Cântaţi-i lui Dumnezeu, cântaţi-i!

Cântaţi-i regelui nostru, cântaţi-i! R.

8 Căci Dumnezeu este împărat peste tot pământul.

Cântaţi-i o cântare aleasă.

9 Dumnezeu stăpâneşte peste popoarele păgâne.

Dumnezeu stă pe tronul său cel sfânt. R.

 

LECTURA A II-A

La măsura vârstei plinătăţii lui Cristos.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 4,1-13

Fraţilor, 1 vă rog aşadar, eu, cel întemniţat în Domnul, să umblaţi în chip vrednic de chemarea cu care aţi fost chemaţi, 2 cu toată smerenia şi blândeţea, cu îndelungă răbdare, îngăduindu-vă unii pe alţii în iubire, 3 străduindu-vă să păstraţi unitatea Duhului în legătura păcii. 4 Este un singur trup şi un singur Duh, precum aţi şi fost chemaţi într-o singură speranţă a chemării voastre; 5 un Domn, o credinţă, un botez, 6 un Dumnezeu şi Tatăl tuturor, care este peste toţi, şi prin toţi şi în toţi. 7 Iar fiecăruia dintre noi i s-a dat harul după măsura darului lui Cristos. 8 De aceea se spune: „Suindu-se în înălţime, a dus în robie robia şi a dat oamenilor daruri”. 9 Dar „s-a suit” ce înseamnă decât că s-a şi coborât în cele mai de jos ale pământului. 10 Cel care s-a coborât este acelaşi care s-a şi suit mai presus de toate cerurile, ca pe toate să le umple. 11 Şi tot el i-a dat pe unii să fie apostoli, pe alţii să fie profeţi, pe alţii evanghelişti, pe alţii păstori şi învăţători, 12 spre buna orânduire a sfinţilor, pentru a-şi îndeplini slujirea lor, spre zidirea trupului lui Cristos, 13 până când vom ajunge cu toţii la unitatea credinţei şi a cunoaşterii Fiului lui Dumnezeu, la starea omului desăvârşit, la măsura vârstei plinătăţii lui Cristos.

Cuvântul Domnului

 

ALELUIA Mt 28,19-20

(Aleluia) Mergeţi, învăţaţi toate popoarele, spune Domnul;

eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârşitul veacurilor.

(Aleluia)

 

EVANGHELIA

S-a înălţat la cer şi şade de-a dreapta lui Dumnezeu.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 16,15-20

În acel timp, Isus înviat s-a arătat celor unsprezece ucenici şi le-a spus: 15 „Mergeţi în lumea întreagă, predicaţi evanghelia la toată făptura. 16 Cine va crede şi va fi botezat se va mântui, iar cine va refuza credinţa va fi osândit. 17 Acestea sunt semnele care vor însoţi pe cei care cred: în numele meu vor alunga demoni; vor vorbi limbi noi; 18 chiar dacă vor bea otravă nu le va dăuna; peste cei bolnavi îşi vor pune mâinile şi ei se vor vindeca”. 19 Domnul Isus, după ce le-a vorbit, s-a înălţat la cer şi şade de-a dreapta lui Dumnezeu. 20 Iar ei au plecat să predice pretutindeni. Domnul Isus lucra în ei şi întărea cuvântul prin semnele care urmau.

Cuvântul Domnului