en-USro-RO

| Login
23 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Pe când ei stăteau cu ochii îndreptaţi spre cer, el s-a înălţat.

Citire din Faptele Apostolilor 1,1-11

1 Dragul meu Teofil, în prima carte a mea am vorbit despre tot ce a făcut şi a învăţat Isus de la început, 2 până în ziua în care s-a înălţat la cer, după ce prin Duhul Sfânt a dat îndemnuri apostolilor aleşi de el. 3 După pătimirea sa, el le-a dovedit în multe feluri că trăieşte, arătându-li-se timp de patruzeci de zile şi vorbindu-le despre împărăţia lui Dumnezeu. 4 Pe când stătea odată la masă cu ei, le-a dat poruncă să nu se îndepărteze de Ierusalim, ci să aştepte împlinirea promisiunii făcute de Tatăl. „Această promisiune aţi auzit-o din gura mea: 5 Ioan a botezat cu apă, dar voi veţi fi botezaţi în Duhul Sfânt peste câteva zile”. 6 Adunaţi fiind în jurul lui, apostolii l-au întrebat: „Doamne, oare acum vei întemeia din nou împărăţia lui Israel?” 7 Isus le-a răspuns: „Nu vă priveşte pe voi să cunoaşteţi timpul sau momentul. Toate acestea le-a rânduit Tatăl şi numai el le are în stăpânire. 8 Voi însă veţi primi puterea Duhului Sfânt care se va coborî peste voi. Atunci îmi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea şi Samaria şi până la marginile pământului”. 9 După aceste cuvinte ei l-au văzut înălţându-se şi dispărând din ochii lor într-un nor. 10 În timp ce ei stăteau cu ochii îndreptaţi spre cer, unde se îndrepta Isus, iată că le-au apărut doi bărbaţi, îmbrăcaţi în haine albe. 11 Aceştia au zis: „Bărbaţi galileeni, de ce staţi privind la cer? Acest Isus, care s-a înălţat la cer din mijlocul vostru, tot astfel va veni din nou, precum l-aţi văzut mergând în cer”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 46,2-3.6-7.8-9 (R.: 6)

R.: Dumnezeu se înalţă în strigăte de bucurie. Domnul înaintează în sunete de trâmbiţă.

sau

Aleluia.

2 Bateţi din palme, voi, toate popoarele,

înălţaţi lui Dumnezeu strigăte de bucurie!

3 Căci Domnul, Cel Preaînalt este înfricoşător,

el este împărat peste tot pământul. R.

 

6 Dumnezeu se înalţă în strigăte de bucurie,

Domnul înaintează în sunete de trâmbiţă.

7 Cântaţi-i lui Dumnezeu, cântaţi-i!

Cântaţi-i regelui nostru, cântaţi-i! R.

 

8 Căci Dumnezeu este împărat peste tot pământul.

Cântaţi-i o cântare aleasă.

9 Dumnezeu stăpâneşte peste popoarele păgâne.

Dumnezeu stă pe tronul său cel sfânt. R.

 

LECTURA A II-A

Citire din Scrisoarea către Evrei 9,24-28; 10,19-23

Fraţilor, 24 Cristos n-a intrat într-un sanctuar făcut de mână de om, imagine a celui adevărat, ci chiar în cer, ca să apară acum în faţa lui Dumnezeu pentru noi; 25 şi nici spre a se aduce pe sine însuşi jertfă de mai multe ori, aşa cum intră marele preot în sanctuar în fiecare an, cu sânge străin, 26 fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori, de la întemeierea lumii; ci acum, la sfârşitul veacurilor, s-a arătat o singură dată, spre ştergerea păcatului prin jertfa sa. 27 Şi după cum este rânduit oamenilor să moară o singură dată, iar după aceea e judecata, 28 tot aşa şi Cristos, după ce a fost adus o singură dată jertfă ca să ridice păcatele multora, se va arăta a doua oară, nu în legătură cu păcatul, ci spre mântuirea celor care îl aşteaptă. 10,19 Având, dar, fraţilor, îndrăzneala de a intra în sanctuar, prin Sângele lui Isus, 20 pe calea cea nouă şi vie pe care a deschis-o pentru noi, prin catapeteasmă, adică prin trupul său, 21 şi având un mare preot peste casa lui Dumnezeu, 22 să ne apropiem cu inimă sinceră, în plinătatea credinţei, cu inimile curăţite de conştiinţa rea, cu trupul spălat în apă curată. 23 Să ţinem neclintită mărturisirea speranţei, pentru că acela care a făgăduit este credincios.

Cuvântul Domnului

 

ALELUIA Mt 28,19-20

(Aleluia) Mergeţi, învăţaţi toate popoarele, spune Domnul;

eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârşitul veacurilor.

(Aleluia)

 

EVANGHELIA

În timp ce-i binecuvânta s-a înălţat la cer.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 24,46-53

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 46 „Aşa este scris: Cristos trebuia să pătimească, 47 să învie din morţi a treia zi şi să se propovăduiască în numele lui pocăinţa spre iertarea păcatelor, la toate neamurile, începând de la Ierusalim. 48 Voi sunteţi martori ai acestor lucruri”. 49 Iată, eu vă trimit pe cel promis de Tatăl meu; iar voi rămâneţi în oraş, până când veţi fi îmbrăcaţi cu o putere venită de sus”. 50 Apoi i-a dus afară până aproape de Betania şi, ridicându-şi mâinile, i-a binecuvântat 51 şi, în timp ce-i binecuvânta, s-a îndepărtat de ei şi s-a înălţat la cer. 52 Ei s-au aruncat cu faţa la pământ înaintea lui, apoi, închinându-se, s-au întors cu mare bucurie la Ierusalim. 53 Şi au stat fără întrerupere în templu, lăudând şi binecuvântând pe Dumnezeu. Amin.

Cuvântul Domnului