en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Se citea din cartea Legii lui Dumnezeu şi toţi înţelegeau ceea ce se citea.

Citire din cartea lui Nehemia 8,2-4a.5-6.8-10

În zilele acelea, 2 preotul Esdra a adus cartea Legii înaintea adunării alcătuite din bărbaţi, femei şi toţi copiii ajunşi la vârsta priceperii, 3 şi de dimineaţă până la amiază a citit din carte cu glas tare în faţa celor adunaţi în faţa porţii, numită a Apelor, bărbaţi, femei şi copii în stare să înţeleagă; şi toţi ascultau cu atenţie citirea din cartea Legii. 4a Cărturarul Esdra stătea pe o tribună construită special cu această ocazie. 5 Esdra a deschis cartea în văzul întregului popor şi toţi cei de faţă s-au ridicat în picioare. 6 Apoi Esdra l-a binecuvântat pe Domnul Dumnezeul cel mare şi toţi, ridicându-şi mâinile, au răspuns: „Amin! Amin!” Apoi plecându-se până la pământ, l-au adorat pe Dumnezeu. 8 Se citeau lămurit bucăţi din cartea Legii lui Dumnezeu şi erau explicate aşa încât toţi înţelegeau ceea ce se citea. 9 Atunci guvernatorul Nehemia, preotul şi cărturarul Esdra, împreună cu leviţii care instruiau poporul au spus: „Această zi este închinată Domnului Dumnezeului nostru: nu fiţi trişti şi nu plângeţi”, căci tot poporul plângea auzind cuvintele Legii. 10 Apoi Esdra le-a zis: „Acum mergeţi, mâncaţi carne grasă şi beţi vin dulce, şi trimiteţi ceva şi celor care nu au gătit nimic, căci ziua aceasta sfântă este închinată Domnului. Nu fiţi trişti, căci bucuria Domnului este puterea voastră”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 18,8.9.10.15 (R.: In 6,64b)

R.: Cuvintele tale, Doamne, sunt duh şi viaţă.

8 Legea Domnului este desăvârşită,

înviorează sufletul;

mărturia Domnului este adevărată,

îl face înţelept pe cel neştiutor. R.

 

9 Orânduirile Domnului sunt drepte,

înveselesc inima,

poruncile Domnului sunt strălucitoare, luminează ochii. R.

 

10 Frica de Domnul este curată;

rămâne în veacul veacului;

judecăţile Domnului sunt adevărate,

toate sunt drepte. R.

 

15 Plăcute să fie înaintea ta cuvintele mele

şi cugetul inimii mele,

Doamne, stânca mea şi mântuitorul meu! R.

 

LECTURA A II-A

Voi sunteţi trupul lui Cristos şi fiecare un mădular al acestui trup.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 12,12-30

Fraţilor, 12 să facem o comparaţie: trupul nostru formează un tot, deşi are multe mădulare, iar toate mădularele, deşi sunt multe, nu formează decât un singur trup. Tot aşa şi Cristos. 13 Toţi, iudei sau păgâni, sclavi sau oameni liberi, am fost botezaţi într-un singur Duh, ca să formăm un singur trup, şi acelaşi Duh a potolit setea tuturor. 14 Trupul omului este alcătuit din mai multe mădulare, nu din unul singur. 15 Chiar dacă ar spune piciorul: „Eu nu sunt mână, deci nu fac parte din trup”, nu înseamnă că nu face parte din trup. 16 Chiar dacă ar spune urechea: „Eu nu sunt ochi, deci nu fac parte din trup”, nu înseamnă că nu face parte din trup. 17 Dacă trupul n-ar avea decât ochi, cum ar putea auzi? Dacă n-ar avea decât urechi, cum ar putea simţi mirosul? 18 Dumnezeu însă a orânduit diferitele mădulare ale trupului după ordinea stabilită de el. 19 Un singur mădular nu poate forma un trup; 20 pentru a avea un trup e nevoie de mai multe mădulare. 21 Ochiul deci nu poate spune mâinii: „Eu n-am nevoie de tine”; capul nu poate spune picioarelor: „n-am nevoie de voi”. 22 Dimpotrivă, acele părţi ale trupului care ar părea mai delicate sunt de mai mare trebuinţă, 23 iar pe cele pe care le considerăm mai puţin nobile le tratăm cu mai mult respect, iar pe cele mai puţin decente le tratăm mult mai cuviincios; 24 grijă pe care nu trebuie s-o avem faţă de cele decente. Însă Dumnezeu astfel a alcătuit trupul, încât a dat mai multă cinste acelor mădulare de care avea mai mare nevoie. 25 El a voit să nu fie dezbinare în trup, ci diferitele mădulare să aibă toate grijă unele de altele. 26 Dacă un mădular suferă, toate mădularele suferă împreună cu el, dacă unui mădular i se acordă cinste, toate se bucură împreună cu el. 27 Or, voi sunteţi trupul lui Cristos şi fiecare în parte este un mădular al acestui trup. 28 Printre cei pe care Dumnezeu i-a orânduit astfel în Biserică sunt în primul rând apostolii, în al doilea rând profeţii, în al treilea rând cei care au misiunea de a-i învăţa pe alţii, apoi cei care săvârşesc minuni, cei care au darul de a vindeca, cei care au misiunea de a-i ajuta pe fraţii lor sau de a-i conduce, cei care spun cuvinte pline de mister. 29 Desigur, nu toţi sunt apostoli, nu toţi sunt profeţi, nu toţi au misiunea de a-i învăţa pe alţii, nu toţi au darul de a săvârşi minuni, 30 de a vindeca, de a spune cuvinte pline de mister şi de a le explica.

Cuvântul Domnului

 

sau forma scurtă:

 

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 12,12-14.27

Fraţilor, 12 să facem o comparaţie: trupul nostru formează un tot, deşi are multe mădulare, iar toate mădularele, deşi sunt multe, nu formează decât un singur trup. Tot aşa şi Cristos. 13 Toţi, iudei sau păgâni, sclavi sau oameni liberi, am fost botezaţi într-un singur Duh, ca să formăm un singur trup, şi acelaşi Duh a potolit setea tuturor. 14 Trupul omului este alcătuit din mai multe mădulare, nu din unul singur. 27 Or, voi sunteţi trupul lui Cristos şi fiecare în parte este un mădular al acestui trup.

Cuvântul Domnului

 

ALELUIA Lc 4,18ab

(Aleluia) Duhul Domnului m-a trimis să vestesc săracilor evanghelia; să propovăduiesc celor închişi eliberarea. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Astăzi s-au împlinit aceste cuvinte ale Scripturii.

Începutul Evangheliei Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 1,1-4; 4,14-21

1 Mai mulţi au încercat deja să alcătuiască o relatare a faptelor care s-au petrecut printre noi, 2 aşa cum ni le-au transmis cei care, de la început, au fost martori oculari şi au devenit slujitori ai cuvântului. 3 După ce m-am informat cu grijă asupra tuturor faptelor, chiar de la început, m-am hotărât şi eu, scumpul meu Teofil, să scriu pentru tine o expunere ordonată, 4 ca să te convingi de trăinicia învăţăturii pe care ai primit-o. 4,14 Isus, împins de puterea Duhului Sfânt, s-a întors în Galileea şi s-a dus vestea despre el în tot ţinutul dimprejur. 15 Învăţa în sinagogile lor, slăvit fiind de toţi. 16 Apoi a venit la Nazaret, unde fusese crescut, şi după obiceiul său, a intrat într-o zi de sâmbătă în sinagogă şi s-a ridicat să citească. 17 I s-a dat cartea profetului Isaia. Deschizând cartea, a găsit locul unde era scris: 18 „Duhul Domnului este asupra mea; el m-a sfinţit prin ungere ca să vestesc săracilor evanghelia, m-a trimis să vindec pe cei zdrobiţi cu inima, să propovăduiesc celor prinşi în război eliberarea şi celor orbi vederea, să dau celor asupriţi libertatea 19 şi să vestesc anul de îndurare al Domnului”. 20 Închizând cartea şi dând-o slujitorului, s-a aşezat, iar ochii tuturor din sinagogă erau aţintiţi asupra lui. 21 Atunci a început să le spună: „Aceste cuvinte ale Scripturii pe care le-aţi auzit acum s-au împlinit astăzi”.
 
Cuvântul Domnului