en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Veţi fi pentru mine o împărăţie de preoţi şi un popor sfânt.

Citire din cartea Exodului 19,2-6a

În zilele acelea, 2 fiii lui Israel plecând din Rafidim, au ajuns în pustiul Sinai şi-au stabilit tabăra acolo, chiar în faţa muntelui. 3 Moise a urcat la Dumnezeu. Domnul l-a chemat de pe înălţimea muntelui şi i-a zis: „Spune casei lui Iacob şi vesteşte fiilor lui Israel: 4 «Voi înşivă aţi văzut ce am făcut eu în Egipt, cum v-am purtat ca pe aripile unui vultur, pentru a vă aduce până la mine. 5 Acum, dacă ascultaţi glasul meu şi păziţi legământul meu, veţi fi partea mea aleasă între toate popoarele, căci tot pământul îmi aparţine. 6a Veţi fi pentru mine o împărăţie de preoţi şi un popor sfânt»”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 99,2.3.5 (R.: 3c)

R.: Noi suntem poporul pe care îl conduce Domnul.

2 Strigaţi de bucurie către Domnul,

toţi locuitorii pământului;

slujiţi Domnului cu bucurie,

veniţi înaintea lui cu cântece de veselie. R.

 

3 Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu!

El ne-a făcut, ai lui suntem,

poporul lui şi turma pe care o conduce el. R.

 

5 Căci Domnul este bun,

bunătatea lui ţine pe vecie

şi adevărul lui din neam în neam. R.

 

LECTURA A II-A

Moartea lui Isus ne-a adus împăcarea, învierea lui ne va aduce mântuirea.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 5,6-11

Fraţilor, 6 pe când eram încă neputincioşi, Cristos – la timpul hotărât de Dumnezeu – a murit pentru noi, cei păcătoşi. 7 Cu greu moare cineva pentru un om drept; 8 totuşi poate că pentru un om bun să aibă cineva curajul să-şi dea viaţa. Dar dovada că Dumnezeu ne iubeşte stă în faptul că Cristos a murit pentru noi, pe când noi eram încă păcătoşi. 9 Cu atât mai mult acum, după ce am fost îndreptăţiţi prin sângele lui Cristos, vom fi salvaţi prin mijlocirea lui de mânia lui Dumnezeu. 10 Într-adevăr, dacă Dumnezeu ne-a împăcat cu sine prin moartea Fiului său, atunci când noi eram încă duşmanii săi, cu atât mai mult acum, după ce am fost împăcaţi cu el, vom fi salvaţi prin viaţa lui. 11 Mai mult, Dumnezeu este mândria noastră, datorită lui Isus Cristos Domnul nostru, care ne-a împăcat cu Dumnezeu.

Cuvântul Domnului

ALELUIA Mc 1,15

(Aleluia) Împărăţia lui Dumnezeu este aproape, spune Domnul;

întoarceţi-vă la Dumnezeu şi credeţi în evanghelie. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Chemându-i pe cei doisprezece apostoli, i-a trimis în misiune.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 9,36–10,8

În acel timp, 36 văzând mulţimile, lui Isus i s-a făcut milă de ele, pentru că erau istovite şi abătute ca nişte oi fără păstor. 37 Atunci le-a zis ucenicilor săi: „Secerişul este într-adevăr mare, dar lucrătorii sunt puţini. 38 Rugaţi, aşadar, pe stăpânul secerişului să trimită lucrători în secerişul său”. 10,1 Apoi, chemându-i la el pe cei doisprezece ucenici, le-a dat putere asupra duhurilor necurate, ca să le scoată şi să vindece orice boală şi orice neputinţă. 2 Iată numele celor doisprezece apostoli: cel dintâi, Simon, numit Petru, şi Andrei, fratele său; Iacob, fiul lui Zebedeu, şi Ioan, fratele său; 3 Filip şi Bartolomeu; Toma şi Matei, vameşul; Iacob, fiul lui Alfeu, şi Tadeu; 4 Simon Cananeul şi Iuda Iscarioteanul, cel care l-a trădat. 5 Pe aceşti doisprezece, Isus i-a trimis în misiune, dându-le următoarele îndrumări: „Nu mergeţi la păgâni şi nu intraţi în nici o cetate a samaritenilor. 6 Şi le-a spus: „Mergeţi mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel. 7 Mergând, propovăduiţi zicând: «Împărăţia cerurilor este aproape». 8 Vindecaţi pe cei neputincioşi, înviaţi pe cei morţi, curăţiţi pe cei leproşi, scoateţi diavolii; în dar aţi primit, în dar să daţi”.

Cuvântul Domnului