en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

FORMAT AUDIO

LECTURA I

Să nu adăugaţi nimic la ceea ce vă poruncesc. Păziţi poruncile Domnului.

Citire din cartea Deuteronomului 4,1-2.6-7

Moise a spus poporului: 1 „Acum, Israele, ascultă poruncile şi legile, pe care vi le fac cunoscute, ca să le împliniţi. În felul acesta veţi trăi şi veţi intra în stăpânirea ţării, pe care vi-o dă Domnul Dumnezeul părinţilor voştri. 2 Să nu adăugaţi nimic la ceea ce vă poruncesc şi să nu lăsaţi nimic afară, ci să păziţi poruncile Domnului Dumnezeului vostru aşa cum vi le prescriu. 6 Să le păziţi şi să le puneţi în practică. Ele vor fi înţelepciunea şi priceperea voastră în ochii tuturor popoarelor; când ele vor auzi vorbindu-se de toate aceste porunci, să zică: «Iată un popor mare, înţelept şi priceput!». 7 Într-adevăr, care este acel popor mare, ai cărui dumnezei să fie atât de aproape, cât de aproape este Domnul Dumnezeul nostru ori de câte ori îl chemăm? Sau care este acel popor mare, care să aibă porunci şi legi atât de drepte, cum este această Lege, pe care v-o pun eu astăzi înaintea ochilor voştri?”

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 14,2-3ab.3cd-4ab.5 (R.: 1a)

R.: Cei cu inima curată vor locui în casa Domnului.

2 Cel care duce o viaţă curată

săvârşeşte ceea ce este drept,

3ab el spune adevărul din inima sa

şi nu cleveteşte cu limba lui. R.

 

3cd El nu face rău semenului său,

nici nu aruncă ocară asupra aproapelui.

4ab Pe cel rău îl socoteşte vrednic de dispreţ,

dar îl cinsteşte pe cel care se teme de Domnul. R.

 

5 Nu-şi împrumută banii pentru dobândă

şi nu ia mită împotriva celui nevinovat.

Cel care se poartă astfel

nu se clatină niciodată! R.

 

LECTURA A II-A

Puneţi cuvântul în practică.

Citire din cartea sfântului apostol Iacob 1,17-18.21b-22.27

Fraţilor preaiubiţi, 17 darurile cele mai bune, cele mai desăvârşite, vin de sus, coboară de la Tatăl luminilor, care nu este ca aştrii, supus mişcărilor periodice sau eclipselor trecătoare. 18 El a voit să ne dea viaţa prin cuvântul adevărului, ca să facă din noi cei dintâi chemaţi dintre toate făpturile. 21b Primiţi cu umilinţă cuvântul lui Dumnezeu semănat în voi, care are puterea să vă mântuiască. 22 Puneţi cuvântul în practică, nu vă mulţumiţi numai să-l ascultaţi: căci altfel vă înşelaţi pe voi înşivă. 27 În faţa lui Dumnezeu, Tatăl nostru, evlavia adevărată, căreia nu i se poate reproşa nimic, este aceasta: a-i ajuta pe orfani şi pe văduve în necazurile lor şi a se păzi curat în mijlocul lumii.

Cuvântul Domnului

 

ALELUIA Iac 1,18

(Aleluia) Tatăl ne-a dat viaţă prin cuvântul adevărului,

ca să facă din noi cei dintâi chemaţi dintre toate făpturile sale. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Voi desfiinţaţi porunca lui Dumnezeu ca să respectaţi tradiţia voastră.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 7,1-8a.14-15.21-23

În acel timp, 1 câţiva farisei şi cărturari, veniţi de la Ierusalim, s-au strâns în jurul lui Isus. 2 Şi au văzut pe unii dintre ucenicii lui că mâncau cu mâinile necurăţate, adică nespălate, 3 căci fariseii, ca de altfel toţi iudeii, îşi spală întotdeauna mâinile cu grijă înainte de a mânca, respectând tradiţia bătrânilor. 4 Şi atunci când se întorc de la piaţă, nu mănâncă înainte de a se fi spălat cu apă; ţin o mulţime de alte practici moştenite prin tradiţie ca de pildă: spălarea paharelor, a oalelor şi a celorlalte vase. 5 Aşadar fariseii şi cărturarii l-au întrebat pe Isus: „Pentru ce ucenicii tăi nu respectă tradiţia bătrânilor şi mănâncă cu mâinile nespălate?” 6 Isus le-a răspuns: „A avut dreptate Isaia, când a spus despre voi, făţarnicilor, după cum este scris: «Acest popor mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe de mine. 7 Cinstea pe care mi-o dau ei este zadarnică, învăţăturile lor nu sunt decât nişte prescripţii omeneşti. 8b Lăsând la o parte porunca lui Dumnezeu, voi ţineţi tradiţia oamenilor»”. 14 Isus a chemat mulţimea din nou la el şi a zis: „Ascultaţi-mă toţi şi înţelegeţi bine ce vă spun: 15 nimic din ceea ce este în afara omului şi care pătrunde în el nu-l poate întina, dar numai ceea ce iese din el, iată ce-l întinează pe om. 21 Ceea ce iese din om îl întinează, căci dinăuntru, din inima omului, ies gândurile rele: desfrânarea, furturile, crimele, 22 adulterul, lăcomia, înşelăciunea, răutatea, dezmăţul, invidia, calomnia, mândria şi nechibzuinţa. 23 Toate aceste rele ies dinăuntru şi-l întinează pe om”.

Cuvântul Domnului